Dnes
Teplota: 27.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 21. ledna 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Záměr - Město sportu Náchod
c/ Vyhlášení veřejné zakázky
d/ Rozpočtová opatření
e/ MAS Stolové hory - příprava Integrované strategie

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2222, 3306, 3344, 3345, 3378, 3386
b/ záměr Město sportu Náchod s realizací 5 let, tj. do roku 2017
c/ vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby "Stavební úpravy bytového domu
č.p. 269, Duhová ul., Náchod" a odůvodnění této veřejné zakázky
d/ rozpočtová opatření od 10. 12. 2012 dle návrhu

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se spolufinancováním projektu "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod", CZ.1.06/5.2.00/07.08443 ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací, tj. ve výši min. 60 % celkových způsobilých výdajů
b/ s financováním 100 % nezpůsobilých výdajů projektu s tím, že podíl Města Náchoda za stavební práce bude přenesen na stávající nájemníky a budoucí vlastníky bytů v č.p. 269 Duhová
c/ s přípravou Integrované strategie území na svém území

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta