Dnes
Teplota: 28.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 25. března 2013I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Roční výkazy 2012
c/ Návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO za rok 2012
d/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti
e/ Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště
f/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2012"
g/ Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov
h/ Založení společnosti Náchodská kultura, o.p.s.
ch/ Rozpočtová opatření
i/ ZUŠ - čerpání fondů
j/ Trojdohody
k/ Dodatek č. 1 k uzavřeným smlouvám o dotaci z rozpočtu města
l/ Dotaci č. SMF/51/2013
m/ Autobusové nádraží Náchod - odůvodnění veřejné zakázky
n/ Duhová 269

II. Zastupitelstvo města s ch v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3317, 2900, 3362, 3363,
b/ roční závěrku k 31.12.2012
c/ rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2012 do fondu odměn a rezervního fondu a odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje).
d/ smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 1.1.2013 - 31.12.2013
e/ odůvodnění veřejné zakázky "Výběrové řízení na dodavatele stavby v rámci projektu Veřejná prostranství Náchod - sportovní hřiště"
f/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2012 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny
g/ dokument Integrovaný plán rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov včetně příloh, který je přílohou žádosti o schválení Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - sídliště Plhov v Integrovaném operačním programu
h/ rozpočtová opatření od 25.2.2013 dle návrhu
ch/ čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši Kč 242 180,- a převod do investičního fondu příspěvkové organizace ZUŠ, Tyršova 247, 547 01 Náchod. Finanční prostředky budou použity na nákup klavíru
i/ dohody o finanční podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže do 18-ti let a juniorů č. SMF/26/2013 až SMF/31/2013
j/ text dodatku č. 1 k ZM schváleným dne 25.2.2013 dotacím De minimis a smlouvám o plnění závazku veřejné. služby
k/ dotaci z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/51/2013
l/ odůvodnění veřejné zakázky "Autobusové nádraží Náchod"
m/ změny v odůvodnění veřejné zakázky "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod"
n/ změny v zadávací dokumentaci na výběrové řízení na dodavatele stavby "Stavební úpravy bytového domu č.p. 269, Duhová ul., Náchod" dle návrhu I a s tím související změny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách dle návrhu

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ č. 2997 - výkup podílů, č. 2115 -nabytí pozemků,

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 3306 - část usnesení z 21.1.2013 ve věci směny části pozemku p.č. 1135/2 k.ú. Náchod a schvaluje směnu pozemků stavební p.č. 3321/1 a stavební p.č. 3321/2 v k.ú. Náchod z vlastnictví pana Daňka a za stavbu staré hasičské zbrojnice na stavební parcele č. 110, stavební parcelu č. 110, sousední pozemkovou parcelu č. 217/2 a část sousední pozemkové parcely č. 683/4 vše v katastrálním území Běloves s tím, že stavba staré hasičské zbrojnice bude prodána za cenu dle znaleckého posudku zpracovaného na zjištění ceny v místě a čase obvyklé

V. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ zřízení nové organizace Náchodská kultura o.p.s.

VI. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ tajemnici Mgr. Hanu Mílovou jednáním se všemi subjekty, které budou případnými partnery nové o.p.s., v intencích proběhlé diskuse

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ informace zpracované a předložené panem Tomášem Peterkou

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta