Dnes
Teplota: 24.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 31. ledna 2011

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Zřízení výborů zastupitelstva města a volba členů
c/ Program prevence kriminality na rok 2011
d/ Dodatek ke Smlouvě o spolupráci obcí- Systém včasné intervence
e/ Dodatek k úvěrové smlouvě s ČS na Střednědobý investiční úvěr
f/ Dodatek k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM zóny
g/ Rozpočtové provizorium - souhlas s úhradou investičních faktur
h/ Vnitřní předpis města Náchoda na zadávání zakázek do 6 mil. Kč bez DPH
ch/ Delegování zástupce na mimořádnou valnou hromadu Beránek Náchod a. s.
i/ Informaci o změně výše odměny neuvolněným zastupitelům
j/ Rozpočtová opatření od 13. 12. 2010 do 31. 12. 2010
k/ Zrušení poskytování půjček na rozvoj bydlení
l/ Změna ÚPSÚ Náchod

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. 3091, 3131, 3132, 3137
b/ prodej bytové jednotky č. 656/4 ul. Němcové se spoluvlastnickým podílem o velikosti 7179/82375 na společných částech objektu a na stav. parcele č. 882 k.ú. Náchod manželům Balcarovým za cenu 750.000,- Kč
c/ prodej bytové jednotky č. 1420/2 ul. Komenského se spoluvlastnickým podílem o velikosti 757/6726 na společných částech objektu a na stav. parcele č. 1829 k.ú. Náchod manželům Vnadovým za cenu 800.000,- Kč
d/ realizaci projektů prevence kriminality a sociálně patologických jevů se spoluúčastí města v celkové výši 200 000,-Kč dle návrhu
e/dodatek č.1 (akceptaci) k úvěrové smlouvě č. 150/10/LCD uzavřené s ČS a.s., IČ: 45244782
f/ uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice
g/ úhradu faktur v plánovaném termínu :
- akce:Stavební úpravy pavilonu S3-ZŠ Plhov, dodavatel - Průmstav, 2 174 924,80 Kč, splatnost 8. 2. 2011
- akce - IPRM- veřejná prostranství 1. etapa, dodavatel - Strabag, 1 835 572,00 Kč, splatnost 10. 2. 2011
h/ úpravy vnitřního předpisu města Náchoda na zadávání zakázek malého rozsahu dle návrhu
ch/ rozpočtová opatření od 13. 12. 2010 do 31. 12. 2010 dle návrhu
i/ zrušení poskytování půjček z rozpočtu Města Náchoda ve výši 1 400 000,- Kč pro rok 2011
j/ pořízení změny č. 15 Územního plánu sídelního útvaru Náchod

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 2371

IV. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci obcí č. SVZ/1/07

V. Zastupitelstvo města z ř i z u j e

a/ 11 členné výbory : kontrolní a finanční

VI. Zastupitelstvo města v o l í

a/ MUDr. Hanu Kalibánovou předsedkyní kontrolního výboru
b/ členy kontrolního výboru : Ing. Josefa Šimona, Jiřího Rudolfa, Josefa Mazáče, Ing. Pavla Kordu, Ing. Jaroslava Česánka, Josefa Kindla, Milana Samka, Janu Celbovou, Ing. Aleše Cabicara, Michala Květoně
c/ Ing. Pavlu Maršíkovou předsedkyní finančního výboru
d/ členy finančního výboru : Ing. Vlastimila Tichého, Vladimíra Žáka, Ing. Josefa Mertu, Františka Rázla ml., Alici Horovou, Alenu Demartini, Ing. Marii Čejchanovou, Ing. Michaela Mikšovského, Hanu Kopeckou, Miloslava Balcara,

VII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) a g) zákona o obcích zástupce města, jako majoritního akcionáře, na mimořádnou valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a. s. pana Jana Birke s mandátem hlasovat o odvolání členů představenstva a dozorčí rady a členy představenstva zvolit : Ing. Aleše Cabicara, MUDr. Ladislava Tichého a Milana Noska, členy dozorčí rady zvolit : Ing. Michaela Mikšovského, Mgr. Miroslava Jindru a Mgr. Drahomíru Benešovou

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ informaci o změně výše odměn neuvolněným zastupitelům

IX. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ vedení města projednat 3 návrhy členů ZM v radě města a zapracovat je do vnitřního předpisu města Náchoda na zadávání zakázek malého rozsahu

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta