Dnes
Teplota: 28.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 31. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 27. ledna 2014I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Dohodu o spolupráci na projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - III. etapa
b/ Projekt Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - III. etapa
c/ Vnitřní předpis Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 2)

II. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - III. etapa, který se uchází o finanční podporu z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013
b/ s realizací projektu Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - III. etapa a předložením žádosti do Operačního programu Česká republika - Polská republika pro období 2007-2013 v termínu do 31.1.2014
c/ se spolufinancováním projektu ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a státního rozpočtu, tj. min. EUR 35 673,66 (927 515,26 Kč)
d/ s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci projektu (částky jsou přepočteny kurzem 26 Kč/EUR)
e/ s případným navýšením rozpočtu z důvodu možného posílení české koruny

III. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e,

- že Město Náchod vyčlenilo finanční prostředky na realizaci své části projektu Česko- polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - III. etapa po celou dobu trvání projektu
- na předfinancování projektu vyčlenilo v rozpočtu Města Náchoda částku ve výši 9 275 152,61 Kč (356 736,64 EUR) = celkové výdaje projektu

IV. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Vnitřní předpis Města Náchod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 2)

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta