Dnes
Teplota: 27.6 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 32. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného 17. února 2014I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Rozpočet 2014
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Rozpočtová opatření
d/ Revolvingový úvěr na období 2014/2015
e/ Smlouvy o dotacích
f/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem
g/ Volbu člena finančního výboru
h/ Investiční program roku 2013 a jeho plnění
ch/ Žádost o dotaci MV - propojení kamerového systému a prázdninový pobyt pro děti s výchovnými problémy
i/ Půjčku č. SMF/1066/2009
j/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2457/2014
k/ Žádost firmy SLOT Group, a.s.
l/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
m/ Změnu výše odměn neuvolněným zastupitelům
n/ Darovací smlouvu mezi Městem Náchod a mateřskými školami
o/ Zprávu z kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM
p/ Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM zóny za rok 2013

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ rozpočet města Náchoda na rok 2014 členěný dle paragrafů včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán : 1. finančními prostředky z minulých let v objemu 73.433 tis. Kč 2. smluvně zabezpečeným revolvingovým úvěrem v objemu 70 mil. Kč
b/ rozpočtový výhled města Náchoda do roku 2018 dle návrhu
c/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2900, 3425, 3473, 3486, 3488
d/ rozpočtová opatření od 16.12.2013 do 31.12.2013 dle návrhu
e/ rozpočtová opatření od 1.1.2014 dle návrhu
f/ smlouvu o revolvingovém úvěru na výši 70 mil. Kč za úrokovou sazbu O/N PRIBOR+ 0,34 % p.a. s KB a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 na období od 13.3.2014 do 12.3.2015
g/ smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2014 až č. SMF/3/2014 a SMF/31/2014 a SMF/32/2014 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem
h/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/5/2014 až SMF/10/2014 a SMF/14/2014 až SMF/20/2014 a SMF/30/2014 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem
ch/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/4/2014 a SMF/12/2014 a SMF/13/2014 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem
i/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/21/2014 až SMF/23/2014 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem
j/ dohody o finanční podpoře sportovní činnosti dětí a mládeže do 18-ti let a juniorů č. SMF/24/2014 až SMF/29/2014 a pověřuje starostu města Jana Birke jejich podpisem
k/ žádost o dotaci na Propojení MKDS Města Náchod s obvodním oddělením Policie ČR a spoluúčast města ve výši 82 tis. Kč
l/ žádost o dotaci na Prázdninový pobyt dětí s výchovnými problémy a spoluúčast města ve výši 20 tis. Kč
m/ smlouvu o úvěru č. SMF/2457/2014 pro Lesy města Náchoda, spol. s r.o. IČO 60109866
n/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu
o/ měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva v nejvyšší možné výši od 1.3.2014
p/ darovací smlouvy mezi Městem Náchod a mateřskými školami Náchod Alšova 952, Březinova 669, Komenského 301, Myslbekova 4, Havlíčkova 1848, Vítkova 304, Vančurova 1345, kterými se převádí 7 ks notebooků zakoupených v rámci grantu "Cítíme zodpovědnost za vzdělávání pedagogických pracovníků námi zřizovaných MŠ" v celkové hodnotě 131.390,- Kč
q/ roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda - problémová zóna u nemocnice (IPRM zóny) za rok 2013 včetně příloh a včetně souvisejících změn v dokumentu IPRM zóny

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 o nakládání s komunálními odpady a se stavebním odpadem

VI. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ Ing. Michaela Mikšovského z funkce člena finančního výboru

VII. Zastupitelstvo města v o l í

a/ Ing. Petra Urbánka členem finančního výboru

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu o investičním programu roku 2013 a jeho plnění
b/ zprávy z kontrolní činnosti kontrolního výboru
c/ zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 22. 1. 2014
d/ zápis z finančního výboru ze dne 20. 1. 2014

IX. Zastupitelstvo města t o l e r u j e

a/ porušení článku I.2 a neuplatňuje smluvní pokutu dle článku II.2. uzavřené smlouvy o půjčce č. SMF/1066/2009 schválené ZM dne 22. 6. 2009

X. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ žádost firmy SLOT Group a.s. ze dne 16.12.2013 o zřízení kasina na území města Náchoda

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta