Dnes
Teplota: 29.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 14. dubna 2014I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtová opatření
c/ Smlouvy o dotacích
d/ Zařazení správního území města Náchod do územní působnosti MAS Stolové hory a souhlas s realizací ISÚ na období 2014 - 2020
e/ Areál Tepny
f/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje
g/ Žádost o změnu OZV č. 1/2013
h/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
ch/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2013
i/ "Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě" - odůvodnění veřejné zakázky
j/ Žádost o vyvěšení vlajky Ukrajiny

II. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 1901 - své usnesení ze dne 16. 12. 2013 o prodeji nemovitostí
b/ č. 3132 - své usnesení ze dne 21. 1. 2011 o směně pozemků

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1901 - Město Náchod ponese úhradu nákladů spojených s převodem, včetně daně z převodu nemovitostí, 2126, 2900, 3132, 3306,
b/ prodej bytové jednotky č. 119/9 v domě čp. 119 Myslbekova s podílem o velikosti 4240/53187 na společných částech domu čp. 119 a s podílem o velikosti 4240/53187 ke stavební parcele č. 125 k.ú. Staré Město nad Metují do vlastnictví paní Marie Lelkové za cenu 252.000,- Kč
c/ prodej bytové jednotky č. 801/5 v domě čp. 801 Janáčkova s podílem o velikosti 5137/55489 na společných částech domu čp. 801 a s podílem o velikosti 5137/55489 ke stavební parcele č. 966 k.ú. Náchod do vlastnictví pana Marka Lokvence za cenu 351.000,- Kč
d/ prodej bytové jednotky č. 801/3 s podílem o velikosti 5170/55489 na společných částech domu čp. 801 a s podílem o velikosti 5170/55489 ke stavební parcele č. 966 k.ú. Náchod do vlastnictví paní Jany Nejmanové, Trnov za 391.000,- Kč
e/ rozpočtová opatření od 17.2.2014 dle návrhu
f/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/12/2014 a SMF/13/2014 v nové výši čerpané dotace a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejich podpisem
g/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis č. SMF/14/2014 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejím podpisem
h/ smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/36/2014 dle návrhu a pověřuje starostu města pana Jana Birke jejím podpisem
ch/ zařazení správního území města Náchod do územní působnosti Místní akční skupiny Stolové hory na období 2014 - 2020 a dále souhlasí s realizací Integrované strategie území Místní akční skupiny Stolové hory (ISÚ MAS Stolové hory) na období 2014 - 2020 ve správním území města Náchod
i/ uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 1.1.2014 - 31. 12. 2014
j/ vyřazení a fyzickou likvidaci navrženého dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000,- Kč/kus dle návrhu
k/ odpis projektových dokumentací dle návrhu
l/ návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2013 do fondu odměn a rezervního fondu a odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) dle návrhu
m/ odůvodnění veřejné zakázky "Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt : "Most a navazující komunikace v ul. Na Skalce v Náchodě"
n/ vyvěšení vlajky Ukrajiny do 30. 4. 2014

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převod nemovitého majetku obce č. 3487
b/ žádost paní Vladimíry Chodúrové, Opočenská 833, 518 01 Dobruška o zařazení adresy Masarykovo náměstí 46 do seznamu povolených adres v OZV č. 1/2013, kde je možno provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry
c/ nabídku na odkup 25.706 m2, tj. pozemky parcelní čísla 2190/1, 338/1, 2188, 1974/1, 2187 a 403/4 v k.ú. Náchod za cenu 73.107.864,- Kč

V. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ své usnesení II ch) ze 17.2.2014 u smluv č. SMF/12/2014 a SMF/13/2014
b/ své usnesení II h) ze 17.2.2014 v části schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda -veřejná podpora de minimis č. SMF/14/2014

VI. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ radu města, aby případný nákup pozemku parcelní číslo 2190/1 v k.ú. Náchod o rozloze 5.476 m2 za cenu 15.573.744,- Kč projednala s právním zástupcem Města a na základě jeho stanoviska bude stanoven další postup. Na základě výsledků těchto úkonů bude teprve v Radě města stanoveno o záměru nákupu 5.476 m2 pozemku parcelní číslo 2190/1 v k.ú. Náchod a ten bude předložen Zastupitelstvu města ke schválení

VII. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se záměrem výstavby v lokalitě bývalého areálu Tepna pokud, tento záměr není v rozporu s územním plánem města Náchoda a u k l á d á
radě města, aby projednala s investorem požadavky města na úpravu PD : více zeleně na veřejných plochách, umístění vodního prvku, vybudování nové komunikace v ul. Za Továrnou, rekonstrukce stávajících chodníků v ul. Plhovská od kruhové křižovatky u Itálie na Plhovské náměstí, úpravy přilehlé komunikace Na Příkopech

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta