Dnes
Teplota: 27.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 11. dubna 2011I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ majetkoprávní úkony obce
b/ rozpočtová opatření
c/ smlouvy o poskytnutí dotací
d/ návrh na rozdělení hospodářského výsledku PO
e/ vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
f/ rozdělení odboru - nový odbor - investice a rozvoj
g/ úpravu Statutu kontrolního a finančního výboru
h/ pověření na valnou hromadu Beránek Náchod a. s.
ch/ návrh na přidělení názvu ulice Za Přádelnou pro část Náchod obce Náchod
i/ revolvingový úvěr
j/ parkoviště Krámská a rekonstrukce ulice Krámská
k/ smlouvu o dotaci - Stacionář Cesta
l/ dotaci č. SMF/1/2011
m/ návrh na odvod přeplatku OSSZ do rozpočtu zřizovatele
n/ žádost o schválení limitu na mzdy a odpisy pro rok 2011
o/ smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje
p/ rozpočtová opatření - dodatek
q/ valnou hromadu VAK Náchod a. s. a Beránek Náchod a. s. - delegování zástupců města Náchoda
r/ schválení návrhu změnu č. 7 ÚPSÚ Náchod a vydání formou Opatření obecné povahy č. 1/2011

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2557, 2795, 2985, 3001, 3042, 3044, 3073, 3113, 3133, 3136, 3158, 1856, 3171
b/ prodej volné bytové jednotky 682/9, v domě Pražská 682, I. kat., 1+1 výměra 46,50 m2 s podílem o velikosti 4650/60490 na společných částech domu a pozemku stav.p. č. 910 k.ú. Náchod do vlastnictví paní Kateřiny Čisárové z Náchoda za cenu 450.000,-Kč
c/ prodej volné bytové jednotky 683/3, v domě Pražská 683, I. kat., 1+1 výměra 50,00 m2 s podílem o velikosti 5000/59500 na společných částech domu a pozemku stav.p. č. 911 k.ú. Náchod do vlastnictví pana Jana Stojky z Dobrušky za cenu 420.000,- Kč
d/ rozpočtová opatření od 28. 2. 2011 včetně dodatků dle návrhů
e/ smlouvy č. SMF/2/2011 až SMF/17/2011 a SMF/37/2011 dle návrhu
f/ smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/32/2011 a č. SMF/33/2011 a Smlouvy o poskytnutí dotace č. SMF/34/2011 až SMF/36/2011 dle návrhu
g/ rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2010 do fondu odměn a rezervního fondu a odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) dle návrhu
h/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč dle návrhu
ch/ rozdělení stávajících kapitol 12 - a 13 - spravovaných odborem správy majetku a financování na nově vzniklé odbory 12 - investice a rozvoj města a 13 - správa majetku a financování dle návrhu
i/ nové znění Statutu kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města Náchoda
j/ název ulice Za Přádelnou i pro katastrální část Náchod města Náchod ve smyslu ust. §28 odst.1 a § 84 odst.2 písm r). zák. č. 128/2000 Sb.
k/ přijetí revolvingového úvěru ve výši Kč 38.500.000,- za úrokovou sazbu O/N PRIBOR + 0,3 % p.a. od Komerční banky, a.s. na období 2011/2012 se splatností do 30.5.2012 a pověřuje starostu města pana Jana Birke podpisem příslušného dokumentu.
l/ záměr realizace úpravy prostoru za radnicí včetně rekonstrukce komunikace Krámské v rozsahu "velké" varianty a předložení několika alternativ architektonické studie ke schválení zastupitelstvu města
m/ smlouvu o dotaci č. SMF/43/2011 a k ní příslušející rozpočtové opatření
n/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. SMF/1/2011
o/ limit na mzdy a odpisy PO v navržené výši dle návrhu
p/ smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 1. 1. 2011 - do 5. 3. 2011
q/ návrh změny č. 7 územního plánu sídelního útvaru Náchod a vydává Opatření obecné povahy č. 1/2011

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ své rozhodnutí k č. 3001 ze dne 13. 9. 2010

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3144, 3148, žádost p. L. Maiera k č. 3001

V. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ rozhodnutí o změně stanov BERÁNEK Náchod a.s. týkající se spojení akcií

VI. Zastupitelstvo města n a ř i z u j e

a/ v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 28, odst. 6, písm. c), odvod vráceného přeplatku na zdravotním a sociálním pojištění z prostředků města do rozpočtu zřizovatele v částce Kč 8 242,- u příspěvkové organizace Základní škola, Náchod, Drtinovo náměstí 121, 547 01 Náchod a Kč 1 795,- u příspěvkové organizace Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304, 547 01 Náchod

VII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona o obcích zástupce města Náchoda na valnou hromadu :
- společnosti VAK Náchod a. s. pana Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valné hromady
- společnosti Beránek Náchod a.s. pana starostu Jana Birke s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta