Dnes
Teplota: 28.7 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného 6. června 2011I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2010
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, kterou se mění OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
e/ Dotace z rozpočtu města - sport
f/ Rozpočtová opatření od 11. 4. 2011
g/ Upravený návrh zadání změny č. 13 ÚPSÚ Náchod
h/ Upravený návrh zadání změny č. 14 ÚPSÚ Náchod
ch/ Akcie Beránek Náchod a. s.
i/ Sdružení lázeňských míst - půjčka na akci "Jedeme do lázní"
j/ Jiráskovo koupaliště
k/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce č. SMF/1425/2009
l/ Plán kontrol finančního výboru na rok 2011
m/ Kontrolní výbor ZM - zápis z kontroly
n/ Změnu zřizovací listiny MěSSS v souvislosti se změnou náplně činnosti komise sociální a prevence kriminality
o/ Smlouvu o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje
p/ Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno
q/ Projekt třídění komunálních odpadů a bioodpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod, II. etapa
r/ "Třídění komunálních odpadů a bioodpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod, II. etapa" v rámci OPPS - Dohodu o spolupráci

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Závěrečný účet Města Náchoda za rok 2010 včetně příloh vyslovením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. :1856
c/ prodej bytu Pražská 683/3 s podílem o velikosti 5000/59500 na společných částech domu a pozemku stav.p. č. 911 k.ú. Náchod panu Milanu Oláhovi z Náchoda za cenu 420.000,- Kč
d/ prodej bytu Němcové 930/6 s podílem o velikosti 2845/102328 na společných částech objektu a na stav. parc. č. 1143 a 1144 k.ú. Náchod paní Ungrové za 207.000,- Kč
e/ rozdělení dotace ze schváleného rozpočtu města sportovním klubům na rok 2011 a smlouvy o dotacích č. SMF/59-70/11
f/ rozpočtová opatření od 11. 4. 2011 dle návrhu
g/ návrh zadání změny č.13 územního plánu sídelního útvaru Náchod
h/ návrh zadání změny č. 1/14 Babí - územního plánu sídelního útvaru Náchod
ch/ rozhodnutí akcionáře společnosti BERÁNEK Náchod a.s. o spojení akcií ve vlastnictví Města Náchoda a o změně stanov této společnosti v tomto znění:
Článek 6 Akcie .
1) Základní kapitál společnosti je rozvržen na :
- 1 (slovy jeden) ks kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 199.410.000,- Kč (slovy jednostodevadesátdevětmilionůčtyřistadesettisíc korun českých), která má listinnou podobu
- 90 (slovy devadesát) ks kmenové akcie každá ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), které mají listinnou podobu
- 5 (slovy pět) ks kmenové akcie, každá ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých), které mají listinnou podobu
2) Všechny akcie společnosti zní na jméno.
i/ poskytnutí půjčky č. SMF/1907/2011 ve výši Kč 200 000,- Sdružení lázeňských míst České republiky, se sídlem 379 01 Třeboň, Palackého náměstí 46/II, IČ: 67155197
j/ dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě č. SMF/32/2011
k/ dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce č. SMF/1425/2009
l/ plán kontrolní činnosti finančního výboru ZM na rok 2011
m/ změnu zřizovací listiny MěSSS Marie, Bartoňova 1998, 547 01 Náchod v čl. 2, odst. 1) písm. e) a v čl. 2 odst. 1.3) písm. d)
n/ uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje na období od 06.03. 2011 do 11.06.2011
o/ Dohodu o spolupráci na projektu realizovaném z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 (dále jen Dohoda). Dohoda se vztahuje k projektu "Třídění komunálních odpadů a bioodpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod, II. etapa"

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ prodej bytu Pražská 683/3 panu Janu Stojkovi z Dobrušky

IV. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchod
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 9/2011 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno s tím, že se k dané problematice vrátí ve 3. čtvrtletí 2011 v návaznosti na legislativní proces státu

V. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ upravený návrh zadání změny č. 2/14 Lipí územního plánu sídelního útvaru Náchod a ukončuje práce na změně č. 2/14 Lipí

VI. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) a g) zákona o obcích zástupce města Náchoda na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s. pana starostu Jana Birke s mandátem hlasovat dle bodu II. písm. ch/ tohoto usnesení

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Zápis z provedené kontroly - Systém evidence a vyřizování stížností a u k l á d á
radě města vydat Interní pokyn k vyřizování stížností a připomínek nejpozději do 30. 9. 2011

VIII. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e,

a/ že Město Náchod zabezpečí finanční prostředky na realizaci své části projektu "Třídění komunálních odpadů a bioodpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod, II. etapa" (tj. realizaci svého subprojektu) po celou dobu trvání projektu a s o u h l a s í
- se spolufinancováním projektu "Třídění komunálních odpadů a bioodpadů v evropském městě Kudowa Zdrój - Náchod, II. etapa" ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji svého subprojektu a dotací z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj) a státního rozpočtu, tj. min. 19 997,97 EUR (469 952,30 Kč). (Částky jsou přepočítány v kurzu 23,50 CZK/EUR).
- s úhradou celkových nezpůsobilých výdajů, které vzniknou při realizaci svého subprojektu
- s případným navýšením rozpočtu z důvodu případného posílení české koruny.

IX. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e
a/ radu města schválením smlouvy o spolufinancování traktůrku pro sekání trávy s mulčováním s partnerským městem Kudowa Zdrój

Ing. Tomáš Š u b e r t
1. místostarosta
Jan B i r k e
starosta