Dnes
Teplota: 27.1 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 11. října 2004

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2004
c/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d/ Obecně závaznou vyhlášku města Náchoda č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě
e/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Náchod
f/ Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Déčko, Náchod
g/ Nákup a instalaci webkamery
h/ Volbu přísedícího Okresního soudu v Náchodě
ch/ Změnu ve finančním výboru

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 1976A, 2072 - prodej + břemeno, 2252A, 2303A, 2326A, 2241A, 2313A, 2340A
č. 580 - zrušení zástavního a předkupního práva k čp. 398 se stav. p. č. 618 v k.ú.Náchod
č. 2102 - nabytí pozemku č. 486 v k.ú. Běloves za cenu 150,- Kč/m2 s tím, že do kupní ceny se započte pohledávka Města Náchoda vůči SÚS Královéhradeckého kraje z titulu nezaplacených faktur ve výši 703.630,- Kč
č. 2205 - nabytí objektu polikliniky č.p. 738 ul. Němcové se stavební parcelou č. 2781/1 a pozemkové parcely č. 2020/11 v k.ú. Náchod, obec Náchod formou úplatného převodu nemovitého majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví Města Náchoda za cenu do 1 mil. Kč
č. 2280 - bezúplatné nabytí objektu čp. 2020 na stav. parcele č. 2781/2, stav. parcely č. 2781/2 a pozemkové parcely č. 1162/2 vše v obci a k.ú. Náchod se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Náchoda.
- Rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti po bývalém okresním úřadu z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností uvedené v příloze 2. k usnesení vlády ze dne 10.12.2003 č. 1235 o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností
- v případě přenosu dalších agend, které jsou v současné době městem vykonávány v přenesené působnosti ve výše uvedeném bezúplatně převáděném objektu, budou zaměstnanci delimitovaní (v souvislosti s citovaným přenosem) z města na stát umístěni v dotčených objektech formou bezúplatného užívání a to do doby jejich přemístění do prostor ve vlastnictví státu

č. 2335 - bezúplatné nabytí objektu čp. 1303 na stav. parcele č. 1409, stav. parcely č. 1409 vše v obci a k.ú. Náchod se všemi součástmi a příslušenstvím z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Náchoda.
- rámcové podmínky smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti po bývalém okresním úřadu z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností uvedené v příloze 2. k usnesení vlády ze dne 10.12.2003 č. 1235 o bezúplatném převodu vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností
- další specifické závazky související s bezúplatným převodem shora uvedených nemovitostí : bezúplatné užívání nebytových prostor ve prospěch České republiky - Ministerstva zemědělství, Probační a mediační služby a Ministerstva vnitra, a to formou věcného břemene v rozsahu prostor, které budou příslušnými složkami státu užívány k datu bezúplatného převodu
- bezúplatné užívání nebytových prostor ve prospěch České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Okresního soudu v Náchodě, a to do doby jejich přemístění do jiných prostor ve vlastnictví státu
- v případě přenosu dalších agend, které jsou v současné době městem vykonávány v přenesené působnosti ve výše uvedeném bezúplatně převáděném objektu, budou zaměstnanci delimitováni (v souvislosti s citovaným přenosem) z města na stát umístěni v dotčených objektech formou bezúplatného užívání a to do doby jejich přemístění do prostor ve vlastnictví státu

č. 2343 - smlouvu s příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje Dům dětí a mládeže Déčko, Zámecká čp. 234, Náchod, o převzetí dluhu ve výši 150.000,- Kč spočívajícího v úhradě části ceny za dílo - oprava kruhové terasy v I. nadzemním podlaží DDM čp. 243 v Zámecké ulici v Náchodě, jehož dodavatelem je Kerson spol. s r.o., Dobré čp. 80, PSČ 517 93, to vše za podmínky, že dům čp. 243 v Náchodě, ve kterém sídlí Dům dětí a mládeže Déčko, bude k 1.1.2005 převeden do vlastnictví města Náchoda bezúplatně

b/ Hospodaření Města Náchoda za I. pololetí roku 2004
c/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d/ Zřizovací listinu Domu dětí a mládeže Déčko, Náchod
e/ Nákup a instalaci webkamery

III. Zastupitelstvo města v y d á v á


a/ Obecně závaznou vyhlášku města Náchoda č. 3/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o udržování čistoty a pořádku ve městě
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2004 o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Náchod

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


a/ svá původní usnesení k č. : 1976 ze dne 21.10.2002, 2102 ze dne 3. 3. 2003, 2205 ze dne 29. 6. 2004, 2280 ze dne 19. 4. 2004

V. Zastupitelstvo města z ř i z u j e


a/ Příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Déčko, Náchod, Zámecká 243 od 1. 1. 2005

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í


a/ Informaci o návštěvnosti webových stránek města

VII. Zastupitelstvo města o d v o l á v á


a/ MUDr. Ladislava Tichého z funkce člena finančního výboru

VIII. Zastupitelstvo města v o l í


a/ p. Milana Samka do funkce přísedícího Okresního soudu v Náchodě b/ p. Ing. Karla Hornycha do funkce člena finančního výboru

IX. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a/ S převody nemovitého majetku obce č. : 1814, 1883, 2298, 2305, 2310X. Zastupitelstvo města o d r o č u j e


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2227, 2309

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta