Dnes
Teplota: 24.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 25. dubna 2005

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Majetkoprávní úkony obce
b) Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu
c) Půjčky z fondu rozvoje bydlení města
d) Deklaraci o spolupráci obcí
e) Volbu člena kontrolního výboru f) Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací g) Strategický plán rozvoje Náchodska - jmenování odborných pracovních skupin h) Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO ch) Vyřazení majetku a odpis škody
i) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
j) Dotaci do a. s. Beránek na rok 2005 - změnu investic
k) Doplnění usnesení ZM č. II./d Sloučení PO DPD Harmonie a MěSSS Marie
l) Realizaci projektu "Zklidnění ulice Pražská "
m) Investiční dotace Sportovnímu kuželkářskému klubu Náchod
n) Odměny za výkon funkce člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. 2227A, 2407A, prodej bytových jednotek nájemníkům dle Zásad prodeje bytů dle návrhu
b) Smlouvy o poskytnutí dotací (nad 50 tis. Kč) z rozpočtu města Náchoda na rok 2005
c) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. FIN 1/2005 o poskytnutí dotace na kulturní činnost pro Beránek Náchod, a. s.
d) Rozdělení půjček z FRB
e) Uzavření smluv o poskytnutí půjčky z FRB s žadateli dle schváleného vzoru smlouvy a pravidel, za podmínky předložení nezbytných podkladů do 16. července 2005
f) Doplnění v pravidlech Města Náchoda č. 2 o vytvoření a využití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Náchoda v článku III. v odstavci 4
Poř.č.6
Název/účel výměna oken
Lhůta 5 let
spl.Úrok 4 %
Max.půjčka Kč do 200 tis./ byt

g) Deklaraci o spolupráci včetně dodatku č. 1
h) Dodatky ke zřizovacím listinám náchodských základních a mateřských škol upravujících stravování zaměstnanců v hlavní a doplňkové činnosti
ch) Odborné pracovní skupiny pro zpracování Strategického plánu rozvoje Náchodska
i) Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2004 do fondu odměn, do rezervního fondu a odvod do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje)
j) Vyřazení majetku v pořizovací hodnotě nad 20 tis. Kč a odpis škody. Majetek dle přílohy bude fyzicky zlikvidován
k) Souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od 28. 2. 2005
l) Upravený plán investic Beránek Náchod a. s. na rok 2005 krytý z již schválené investiční dotace ve výši 1.110.000,- Kč
m) Doplnění usnesení č. II. písm. d) ze dne 13. 12. 2004: Ke dni sloučení příspěvkových organizací k 1.1.2005 přechází veškerá práva a závazky na nástupnickou organizaci Městské středisko sociálních služeb Marie, IČO: 70947589
n) Realizaci navrhovaného řešení projektu "Zklidnění ul. Pražská" za finanční spoluúčasti města Náchoda do částky 500.000,- Kč za předpokladu získání dotace ze SFDI
o) Dotaci a smlouvu o poskytnutí investiční dotace Sportovnímu kuželkářskému klubu Náchod z rozpočtu města Náchoda na rok 2005

III. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í


a) Odstoupení MVDr. Josefa Bělobrádka a Jana Birke z kontrolního výboru b) Informaci o výši odměn v souladu se zněním novely zákona č. 238/1992 Sb.

IV. Zastupitelstvo města v o l í


a) za členy kontrolního výboru Kamila Babku a Romana Pokorného b) Mgr. Karla Petránka do funkce předsedy kontrolního výboru

V. Zastupitelstvo města t r v á


a) na svém původním usnesení ze dne 9. 9. 2002 uvedeném pod bodem IIa) týkajícím se byt. jednotky č. 1826/9

VI. Zastupitelstvo města o d r o č u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 1976

VII. Zastupitelstvo města u k l á d á


a) radě města připravit kriteria pro rozdělení dotace sportovním klubům pro rok 2006 ke schválení zastupitelstvu města do 31. 12. 2005

V Náchodě 26. dubna 2005

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta