Dnes
Teplota: 24.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 26.září 2005

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2005
c/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d/ Žádost o grant
e/ Strategický plán rozvoje Náchodska
f/ Partnerskou smlouvu s Obcí Kramolna o realizaci cyklostezky
g/ Vnitřní předpis pro zadávání zakázek do 2 mil. Kč
h/ Podnět zastupitele p. F. Rázla
ch/ Vyřazení majetku
i/ Odměny za výkon funkce člena kontrolního výboru
j/ Dofinancování "Rekonstrukce kanalizace ul. Broumovská"
k/ Dotaci pro TJ Sokol Staré Město

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 1082-kupní cena 1.048360,- Kč, 2108A, 2303A, 2205A, 2244A s doplněním odkazu na firmu Scanner + 60 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 2313A, 2332A s povolením splátkového kalendáře + náklady uhradí prodávající, 2397A, 2404A, 2421A, 2434A, 2435A, 2458A, 2468A, 2473A, 2476A, 2481A, vyjmutí nově vzniklého poz. č. 2177 dvora vč. pozemku č. 1153/3 vše v k.ú. Náchod z prodeje, prodeje bytů dle návrhů, 1976A, 2465-p.p.702/2, 2475A
b/ Prodej celého balíku akcií ISIN CS0005071067, BARTOŇ - textilní závody, a. s. z majetku Města Náchoda za nabídkovou cenu 100,- Kč za jednu akcii, tj. celkem za 350.200,- Kč
c/ Rozbor hospodaření Města Náchoda za I. pololetí koku 2005
d) Souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od 27. 6. 2005
e/ Podání žádosti o grant do Fondu mikroprojektů " Zastavte se u nás " v rámci projektu INTERREG IIIA v roce 2005
f/ Strategický plán rozvoje Náchodska
g/ Smlouvu o partnerství s Obcí Kramolna č. SM/490/2005 na realizaci projektu "Stezka pro cyklisty v úseku Krkonošská ulice - Vojenský hřbitov - Kramolna" na úsek místní komunikace Vojenský hřbitov - Kramolna"
h/ Vnitřní předpis města Náchoda na zadávání zakázek do 2 mil. Kč RN bez DPH s účinností od 1. 1. 2006. Zadává příslušný odbor MěÚ s tím, že daná komise bude doplněna příslušnými odborníky
ch/ Vyřazení majetku v pořizovací hodnotě nad 20.000 Kč/ks dle návrhu
i/ Poskytnutí odměn za výkon funkce člena kontrolního výboru ve výši 350 Kč ročně. Výplata odměn bude podmíněna účastí na jednáních kontrolního výboru alespoň 6 x ročně. Odměna bude vyplacena poprvé v prosinci 2005
j/ Poskytnutí investiční dotace TJ Sokol Staré Město -Náchod ve výši 70 000,- Kč na rekonstrukci střechy sokolovny čp. 263 Na Skalce v Náchodě a smlouvu o poskytnutí investiční dotace č. FIN/79/2005

III. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


a/ své usnesení k č. : 2303, 2205, 1566

IV. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a/ S převody nemovitého majetku obce č. : 2445, 2467, 2471, 2477, 1566

V. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e


a/ Město Náchod zajistí financování 100 % nákladů ve výši 124.696,- Kč projektu Zastavte se u nás z vlastních zdrojů do doby, než bude vyplacena dotace z Interregu IIIA - Fondu mikroprojektů. Finačním podílem města na realizaci projektu se pak stane rozdíl mezi vyúčtovanou dotací a skutečnými náklady projektu

VI. Zastupitelstvo města o d r o č u j e


a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2444/II., 2465-p.p.1632/2, poskytnutí půjčky VAKu Náchod a. s. na dofinancování rekonstrukce kanalizace v ul. Broumovská, rozpočtové opatření v kap. 12 - kanalizace investice, návrh p. F. Rázla

VII. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e


vedení města jednáním s realitní kanceláří, která zastupuje současného majitele lázní Běloves

V Náchodě 26. září 2005

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta