Dnes
Teplota: 24.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva města NáchodaB
konaného dne 21. listopadu 2005

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a) Majetkoprávní úkony obce
b) Pravidla Města Náchoda č. 1/2005 k poskytování půjček na rozvoj bydlení na území města Náchoda
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
d) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
e) Žádost o prominutí pokuty
f) Dotaci do Beránku Náchod a. s. - změnu investice
g) Dofinancování "Rekonstrukce kanalizace ul. Broumovská"
h) Podnět zastupitele p. F. Rázla
ch) Připomínky ke smlouvě se společností Veolia
i) Dotaci na podporu programu Podpora terénní práce 2006

II. Zastupitelstvo města r e v o k u j e


a) č. 2489 - usnesení ze dne 19. 10. 2005

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a) Převody nemovitého majetku obce č. : 1997B, 2459 - 100 Kč/m2, 2487A, 2488A, 2496A, 2329A, 2378A, 2489B
b) Prodej bytové jednotky 1828/66 nájemníkům Tomáši a Daniele Zákravským, Kostelecká 1828, Náchod, dle Zásad prodeje bytů. Základní cena 166.302,- Kč + náklady 6.900,- Kč
c) Prodej bytové jednotky 1527/13 nájemnici Danuši Berackové, Pražská 1527, Náchod, dle Zásad prodeje bytů. Základní cena 123.264,- + náklady 6.900, Kč
d) Prodej bytové jednotky 1115/1 nájemníkům Miluši Simonové a Jaromíru Havlíkovi, Havlíčkova 1115, Náchod, dle Zásad prodeje bytů. Základní cena 184.801,- Kč + náklady 2.900,- Kč
e) Prodej bytové jednotky 1526/20 nájemnici Evě Michalíčkové, Pražská 1526, Náchod dle Zásad prodeje bytů. Základní cena 56.411,- Kč + náklady 6.900,- Kč
f) č. 2011 - kupní smlouvu HNAO/1273/2005 s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, IČ 69797111 a doložku podle § 41 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a kupní cenu Kč 1.400.000,- na nákup pozemkové parcely č. 73/4 v k.ú. Staré Město nad Metují
g) Dotační smlouvu s Královéhradeckým krajem na dotaci ve výši Kč 645 250,- na akci - Stezka pro cyklisty v úseku Kramolna, vojenský hřbitov - Náchod, Krkonošská ul.
h) Smlouvu č. 231/2005 (SM 518/2005) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2005 ve výši Kč 2.000.000,-
ch) Souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od 27. 9. 2005
i) Prominutí uložené pokuty manželům Iloně a Jaroslavu Vejpravovým
j) Upravený plán investic Beránek Náchod a. s. na rok 2005 krytý z již schválené investiční dotace
k) Poskytnutí půjčky VAKu Náchod a. s. ve výši 1.344.093,- Kč na dofinancování rekonstrukce kanalizace v ul. Broumovská, kde je investorem VAK Náchod a. s., se splatností 5 let a první splátkou v roce 2006 za úrokovou sazbu diskontní sazba ČNB + odchylka 0,40 % p. a.
l) Rozpočtové opatření v KAP 12 z PAR 2321 POL 6121 kanalizace investice na PAR 2321 POL 6413 kanalizace půjčka ve výši Kč 1.344.093,-
m) Podání žádosti o poskytnutí dotace Úřadem vlády na program Podpory terénní práce 2006 se spoluúčastí města ve výši min. 134.600 Kč, což činí 42, 06 % z požadované dotace

Zastupitelstvo města v y d á v á


a) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í


a) S převody nemovitého majetku obce č. : 2478

Zastupitelstvo města o d r o č u j e


a) Pravidla Města Náchoda č. 1/2005 k poskytování půjček na rozvoj bydlení na území města Náchoda

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í


a) Materiály k podnětu p. F. Rázla a doporučuje nadále připravovat materiály týkající se vlastnictví města pro projednání v zastupitelstvu města dle platných zákonů a dle návrhu pana Rázla pod body 1. a 2.

V Náchodě 21. listopadu 2005

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta