Dnes
Teplota: 26.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva Města Náchoda
konaného dne 9. prosince 2002

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozpočtové provizorium v roce 2003
c/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d/ Upravené znění zřizovací listiny ZŠ Komenského
e/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
f/ Poskytnutí jednorázových odměn předsedům a členům komisí za II. pololetí 2002
g/ Vyřazení majetku z evidence a vzdání se práva a prominutí pohledávek nad 20 tis. Kč
h/ Vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad
ch/ Smlouvu o poskytnutí dotace Beránek Náchod a. s.
i/ Tisk vizitek pro členy zastupitelstva města Náchoda
j/ Zastoupení Města Náchoda v Euroregionu Glacensis

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a/ Rozpočtové provizorium od 1. 1. 2003 do doby schválení rozpočtu Města Náchoda na rok 2003 s tím, že se také vztahuje na příspěvky příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je Město, na dotace Městské knihovně Náchod, o.p.s., dotace na kulturu pro Beránek Náchod, a.s. a na dotace TV Náchod s.r.o.. Dotace budou uvolňovány do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky schválené pro předchozí rozpočtový rok
b/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od 22. 10. 2002 pod čísly 41 - 85
c/ Úpravu názvu příspěvkové organizace Základní škola, Náchod, Komenského 425 a Dodatek č. 2 ke zřizovací listině této PO
d/ Měsíční odměny a další odměny členům rady města, předsedům výborů a komisí ve výši Kč 1.740,- a neuvolněným členům zastupitelstva ve výši Kč 580,- s účinností od 1. 12. 2002
e/Podle ust. § 81 zákona č. 128/2000 Sb.,vyplacení jednorázových odměn členům Komise pro obřady a slavnosti a neuvolněným zastupitelům Václavu Janáskovi a Mgr. Miroslavu Jindrovi kteří, vykonávají občanské obřady a slavnosti, v navržené výši
f/ Poskytnutí jednorázových odměn členům Letopisecké komise Mgr. Lydii Baštecké a prof. Aleši Fettersovi v navržené výši a předsedkyni Komise pro výchovu a vzdělávání v navržené výši
g/Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a vzdání se práva na prominutí pohledávek dle přiložených soupisů
h/ Smlouvu o poskytnutí z dotace z rozpočtu Města - Beránek Náchod a. s.

III. Zastupitelstvo města v y d á v á


a) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

IV. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e


a/ Radu města, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300 000,- Kč a u dotací do 1 miliónu Kč, a to s účinností od 1. 1. 2003
b/ Ing. Oldřicha Čtvrtečku zastupováním Města Náchoda v Euroregionu Glacensis

V. Zastupitelstvo města u k l á d á


a) Městskému úřadu zajistit kvalifikovaný právní posudek autorských práv architektů - soudním znalcem a komorou architektů

VI. Zastupitelstvo města r o z h o d l o


a) Město Náchod se nezúčastní veřejné soutěže na privatizaci Teplárny Náchod
b) Vizitky budou poskytnuty z městských prostředků jen uvolněným členům zastupitelstva města

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í


a) Nové znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Náchod, Komenského 425 doplněné o navrhované změny včetně schváleného dodatku č. 1 od 1.1.2003

V Náchodě 10. prosince 2002

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta