Dnes
Teplota: 26.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 20. února 2006

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a) Rozpočet Města Náchoda na rok 2006
b) Majetkoprávní úkony obce
c) Souhrnný návrh rozpočtových opatření
d) Výběrové řízení - půjčky na rozvoj bydlení
e) Půjčku TJ Náchod
f) Návrhy smluv o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu
g) Předání majetku příspěvkovým organizacím
h) VAK - rozdělení společnosti
ch) Zřízení pracovní skupiny pro řešení dopravní situace ve městě

II. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a) své usnesení k č. 2471 ze dne 26. 9. 2005

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a) Rozpočet města Náchoda na rok 2006 členěný dle paragrafů vč. příloh

b) Převody nemovitého majetku obce č. : 2471A s případným vložením věcného břemene, 2505A

c) č. 995- bezúplatné nabytí pozemkové parcely 643/1, druh pozemku ostatní plocha - silnice - katastrální území Běloves, obec Náchod, formou smlouvy darovací od Královéhradeckého kraje, Wonkova 1142, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2, IČO 70889546 a ze správy Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, IČO 70947996 jako dárce do vlastnictví Města Náchoda, Masarykovo náměstí 40, Náchod, 547 61 Náchod, IČO 272868 jako obdarovaného

d) Změnu územního plánu v lokalitě nad MěSSS Marie a Domovem důchodců z obytné výstavby vícepodlažní na bytovou výstavbu nízkopodlažní

e) prodej volného bytu č. 653/2, Palachova 653, Náchod dle výsledku výběrového řízení

f) prodej volného bytu č. 1346/3, Dvořákova 1346, Náchod dle výsledku výběr. řízení

g) prodej volného bytu č. 1829/72, Kostelecká 1829 Náchod dle výsledku výběr. řízení

h) Úpravu délky lhůty v současném znění Zásad prodej domů tak, že v odd. VI odst. 21) bude místo lhůty 5 dnů uvedeno 10 dnů

ch) prodej volného bytu č. 656/5, Němcové 656, Náchod dle výsledku výběr. řízení

i) prodej volného bytu č. 1960/17, Bílá 1960, Náchod dle výsledku výběrového řízení

j) Souhrnný návrh rozpočtových opatření uskutečněných od 20. 12. 2005

k) Termín výběrového řízení k půjčkám na rozvoj bydlení z rozpočtu města v termínu od 3. března do 31. března 2006

l) Smlouvu o poskytnutí půjčky TJ Náchod ve výši Kč 700.000,- za úrokovou sazbu DS ČNB + 0,40 % p. a.

m) Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Města Náchoda na rok 2006 : dotace Městské knihovně Náchod , o.p.s. - Kč 4.200.000,-, Občanskému poradenskému středisku, o. p. s. - Kč 85.000,-, Občanskému sdružení Dokořán (Poklop,Archa) - Kč 100.000,-, Stacionář Cesta- Kč 150.000,-, dotace na provoz Beránku Náchod, a. s. - Kč 4.800.000,-, TV Náchod s. r. o. - Kč 650.000,-, Farní charitě na provoz střediska Sv. Anna - Kč 1.500.000,-

n) Převod majetku města do správy a užívání příspěvkovým organizacím :
- Kino Vesmír Náchod v celkové hodnotě 10 899,- Kč
- ZŠ Náchod, 1. Máje 365 v celkové hodnotě 63 162,80,- Kč,
- MŠ Náchod, Březinova 669 v celkové hodnotě 39 202,20,- Kč,- ,
- MěSSS Marie, Náchod, Bartoňova 1998 v celkové hodnotě 0 Kč

o) Dodatky ke zřizovacím listinám PO : Kino Vesmír Náchod, ZŠ Náchod, 1. Máje 365, MŠ Náchod, Březinova 669, MěSSS Marie, Náchod, Bartoňova 1998, součástí dodatku bude soupis převáděného majetku

p) Bezúplatný převod kostýmů mažoretek z majetku DDM Déčko, Náchod, Zámecká 243 Sportovnímu klubu Rubena Náchod v celkové hodnotě 197 259,50 Kč

q) Darovací smlouvu mezi DDM Déčko Náchod a SK Rubena Náchod, součástí smlouvy bude soupis darovaného majetku

IV. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a) Radu města ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč

V. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a) s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a KÚ (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud RM nerozhodne jinak. Na nejbližším ZM budou dána zastupitelům na vědomí

b) s uzavřením dohody o měsíčních splátkách dluhu na nájemném za užívání bytu v domě čp. 803 a na soudních poplatcích pana Jiřího Borůvky a Jany Borůvkové a to ve výši 2.000,- Kč. Při přerušení pravidelných splátek však dohoda o splátkách zanikne a zbytek dluhu bude vymáhán v celé výši

VI. Zastupitelstvo města j m e n u j e

a) Komisi pro poskytování půjček na rozvoj bydlení na území města Náchoda ve složení: Ing. Jan Chaloupka, Pavel Nývlt, MVDr. Josef Řehák, tajemník komise Karla Horáková

VII. Zastupitelstvo města z ř i z u j e

a) pracovní skupinu pro dohled na řešení dopravní situace ve městě ve složení : Ing. Oldřich Čtvrtečka, Miroslav Brát, Hana Kopecká, Ing. Pavla Maršíková, Jiří Maršík, Mgr. Karel Petránek, RNDr. Ivana Šárová, tajemník skupiny Ing. Libor Baudyš, která bude pravidelně na zasedáních zastupitelstva města informovat o průběhu přípravy výstavby obchvatu

VIII. Zastupitelstvo města s e p ř i p o j u j e

k petici občanů města Náchoda na podporu urychlení stavby obchvatu města a u k l á d á všem představitelům města aktivně prosazovat urychlení výstavby tohoto obchvatu

IX. Zastupitelstvo města z a m í t á

a) převody nemovitého majetku obce č. : 2483, 2385, 2515
b) č. 1386 - zamítá žádost o prominutí úhrady úroků z prodlení

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta