Dnes
Teplota: 26.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města Náchoda
konaného dne 23. února 2004

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o


a/ Rozpočet Města Náchoda na rok 2004
b/ Majetkoprávní úkony obce
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Náchod
d/ Výběrové řízení na půjčky z Fondu rozvoje bydlení města
e/ Zřízení osadních výborů
f/ Stanovy Euroregionu Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
g/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření
h/ Vyřazení majetku v pořizovacího hodnotě nad 20 tis. Kč
ch/ Smlouvy o poskytnutí dotací v rámci rozpočtu 2004
i/ Vyvěšení vlajky Tibetu
j/ Delegování zástupců na valné hromady

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e


a/ Rozpočet Města Náchoda na rok 2004 členěný dle paragrafů
b/ Převody nemovitého majetku obce č. : 2055A+realizace komunikace vč. chodníků a VO, 2178A, 2219A, 2231-prodej půdního prostoru, 2247-potřebnou část pro MK, 2251A, 2258A, 2259A, 2260A-do 100 Kč/m2, 2261A 2252 - darování objektu č.p. 112 se st.p.č. 120/1 v k.ú. Běloves společnosti GR8NET s. r. o. Žďárky 70, PSČ 549 37 takto :
Darování předmětných nemovitostí - budovy čp. 112 a dalších objektů nacházejících se na stavební parcele č. 120/1 včetně stavební parcely č. 120/1 vše v k.ú. Běloves, obec Náchod bude uskutečněno za podmínky získání závazného příslibu dotace od státu na rekonstrukci této budovy. Pro jednání s poskytovatelem dotace bude nejprve uzavřena smlouva o smlouvě budoucí darovací . Darovací smlouva bude uzavřena do 30 dnů poté, co budoucí obdarovaný předloží budoucímu dárci závazný příslib poskytnutí dotace od státu na rekonstrukci budovy čp. 112. Vypracování smlouvy zajistí Město Náchod.
Ze stavební parcely č. 120/1 bude před uzavřením budoucí darovací smlouvy geometrickým plánem oddělena část nutná pro zajištění přístupu k objektu čp. 310 ve vlastnictví Klubu českých turistů, která nebude předmětem daru. K tomuto účelu bude vypracován geometrický plán, který vymezí přesnou výměru části pozemku stp.č. 120/1 nutnou pro zřízení přístupu k objektu KČT Náchod. Majetkoprávní projednání pozemku pro KČT bude provedeno jako samostatná akce.
Smluvní strany sjednají pro případ dalšího převodu předmětných nemovitostí předkupní právo s věcněprávními účinky pro Město Náchod. V případě převodu nemovitostí nebo jejich částí má obdarovaný povinnost nabídnout je nejprve ke koupi městu Náchodu za tržní cenu určenou znaleckým posudkem sníženou o částku 6.750.000,- Kč (náklady Města Náchoda na pořízení převáděných nemovitostí), případně o její poměrnou část dle převáděné výměry. V případě, že Město Náchod nevyužije své předkupní právo a obdarovaný převede vlastnictví k nemovitostem na jinou osobu, zavazuje se obdarovaný, že vyplatí dárci hodnotu daru, kterou smluvní strany stanoví na částku 6.750.000,- Kč povýšenou o hodnotu úředně stanovené inflace od roku 2004 do doby převodu nemovitostí. Předkupní právo se sjedná na dobu neurčitou a zanikne převodem zpět na Město Náchod nebo písemnou dohodou smluvních stran.
Obdarovaný se zaváže, že po celou dobu existence předkupního práva nezatíží předmětné nemovitosti bez předchozího písemného souhlasu Města Náchoda zástavním právem, věcným břemenem, výpůjčkou nebo nájmem.
Obdarovaný se zaváže, že po celou dobu existence předkupního práva bude předmětné nemovitosti užívat pouze k provozování chráněných dílen nebo k podobnému účelu se zaměřením na pomoc sociálně či zdravotně potřebným osobám přednostně z Náchoda . V případě záměru využít část předmětných nemovitostí k jiným účelům, zejména komerčním, je obdarovaný povinen vyžádat si předem písemný souhlas Města Náchoda.
Pro případ porušení těchto povinností sjednají smluvní strany smluvní pokutu ve výši, která je stanovena podle nákladů Města Náchoda na pořízení předmětných nemovitostí, tj. ve výši 6,750.000,- Kč
Výše smluvní pokuty je stanovena s ohledem na to, že nedodržením sjednaných povinností by mohl být zmařen účel darování nemovitostí - tj. provozování chráněných dílen. V případě méně závažného porušení uvedených povinností může dárce při uplatnění nároku na smluvní pokutu nebo případně soud sjednanou smluvní pokutu přiměřeně snížit.
Za splnění těchto povinností včetně závazku k úhradě smluvní pokuty osobně ručí majitel obdarované společnosti - pan Martin Cvrkal. Ručitel prohlásí, že zajistí splnění sjednaných povinností v případě, že je nesplní obdarovaný (společnost GR8NET s.r.o.). Po dohodě smluvních stran je možné dodatkem ke smlouvě změnit osobu ručitele, např. v případě změny majitele (společníka) obdarované společnosti.
c/ Změnu Zásad prodeje obytných domů v ust. Zásady a metody prodeje, bod 3) byty, u nichž nebude stávající řádný uživatel - nájemce - akceptovat písemnou nabídku ke koupi, ale bude řádně plnit své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména platit nájemné a zálohy na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, nebude Město prodávat třetím osobám.
Pokud však projeví stávající nájemník zájem o koupi dodatečně, může mu být bytová jednotka prodána za cenu stanovenou dle odd. VI odst. 15) těchto zásad s použitím aktuálního znaleckého posudku se stanovením ceny obvyklé. Byty, u nichž stávající uživatel - nájemce nebude řádně plnit své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména platit nájemné a zálohy na úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu, může Město po ukončení nájmu vypovědí ze strany pronajímatele prodávat třetím osobám / obálkovou metodou/ i v případě, že stávající uživatel bude byt ještě obývat (tj. před přidělením bytové náhrady, resp. přístřeší a vyklizením bytu soudní exekucí)
d/ Postoupení pohledávky ve výši Kč 63.314,- vůči Žanetě Janovičové na Lenku Trunečkovou
e/ Vzor smlouvy o postoupení pohledávky
f/ Bezúplatný převod majetku z odboru státní sociální podpory na úřad práce dle přiloženého seznamu
g/ Stanovy zájmového sdružení právnických osob Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis
h/ Souhrnný návrh rozpočtových opatření

ch/ Vyřazení a likvidaci movitého majetku v pořizovací hodnotě nad 20.000,- Kč dle přílohy
i/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Města Náchoda na rok 2004 dle návrhu
j/ Vyvěšování vlajky Tibetu vždy 10. března

III. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e


a/ radu města, ve smyslu ustanovení § odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů provádět rozpočtová opatření do výše 300.000,- Kč

IV. Zastupitelstvo města s o u h l a s í


s tím, že rozpočtová opatření a poskytnuté dotace ministerstev a KÚ /v plné výši/ budou zařazeny do rozpočtu města /po písemném doručení/ a na nejbližším zasedání zastupitelstva města budou dány zastupitelům na vědomí

V. Zastupitelstvo města v y d á v á


a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004 o závazných částech změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Náchod

VI. Zastupitelstvo města v y h l a š u j e


a/ Výběrové řízení na půjčky z fondu rozvoje bydlení města

VII. Zastupitelstvo města z ř i z u j e


a/ jako své iniciativní a kontrolní orgány osadní výbory a určuje počet jejich členů :
Osadní výbor Běloves - 9 členů
Osadní výbor Zátiší - Roudné - 7 členů
Osadní výbor SUN - 11 členů

VIII. Zastupitelstvo města v o l í


a/ předsedou Osadního výboru Běloves - Stanislava Maška
b/ předsedou Osadního výboru Zátiší - Roudné - Ing. Josefa Škodu
c/ předsedou Osadního výboru SUN - Vladimíra Michelčíka

IX. Zastupitelstvo města d e l e g u j e


v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) a h) zákona o obcích, jako zástupce Města Náchoda :
a/ na valnou hromadu Beránek Náchod a. s. p. Ing. Oldřicha Čtvrtečku a pověřuje ho, aby navrhl a hlasoval pro zvolení Mgr. Libora Mojžíše za člena představenstva
b/ na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Náchod a. s. p. Ing. Oldřicha Čtvrtečku a pověřuje ho, aby navrhl a hlasoval pro zvolení Ing. Oldřicha Čtvrtečky za člena představenstva

X. Zastupitelstvo města z a m í t á


a/ žádost č. 2180, výkup pozemků - č. 2216

V Náchodě 23. února 2004

Ing. Pavla Maršíková
místostarostka
Ing. Oldřich Čtvrtečka
starosta