Dnes
Teplota: 24.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného dne 25. ledna 2016I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rekonstrukci veřejného stadionu Hamra - podání žádosti o dotaci do programu 133510
c/ Žádost o půjčku na předfinancování projektu MAP v ORP Náchod
d/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - SMF/16/2016
e/ Revolvingový úvěr na období 2016/2017
f/ Rozpočtová opatření
g/ Žádost o povolení provozování hracího automatu
h/ Nabídku na odkup akcií VAK Náchod a. s.
ch/ Dohodu o spolupráci na projektu Aktivní senior v polsko-českém příhraničí

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 2516, 3611, 3675, 3684,
b/ Uzavření Dohody o postupném splácení dluhu s p. Gabrielou Dunovou
c/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2777/2016
d/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/16/2016
e/ Dodatek ke smlouvě o revolvingovém úvěru r.č. 99010409754 s limitem Kč 60 000 000,- za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,30 % p.a. s KB a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 na období od 11.3.2016 do 11.3.2017

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ usnesení pod bodem II. písm. c/ č. akce 3611 ze dne 14.12.2015

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ č. 3679 - prodej pozemkové parcely č. 2240 v katastrálním území Náchod dle žádosti pana Bc. Tomáše Fulky
b/ Žádost pana Ing. Petra Kříže o povolení provozování hracího automatu v pivnici Tunel, Masarykovo nám. 47, Náchod
c/ Nabídku RNDr. Davida Tumpacha, Nuselská 497/67, 140 00 Praha 4, na odkup 17 267 kusů akcií společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. pro její nevýhodnost pro město Náchod

V. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s prodejem stavebních parcel č. 868/1 a č. 868/2 v katastrálním území a obci Červený Kostelec do vlastnictví majitelů bytových jednotek a staveb, které se na uvedených stavebních parcelách nacházejí

b/ s bezúplatným převodem podílu o velikosti 1/12 pozemkové parcely č. 1564/2 a podílu o velikosti 1/12 pozemkové parcely č. 1564/3 v katastrálním území a obci Velké Poříčí do vlastnictví městyse Velké Poříčí

c/ s podáním žádosti o dotaci do Programu 133 510 MŠMT pro rok 2016 na projekt Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě

d/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu Aktivní senior v polsko-českém příhraničí spolu s partnery Świdnica (hlavní projektový partner), Trutnov, Folklorní soubor Barunka, o.s. z České Skalice, Kłodzko a Kędzierzyn-Koźle. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření od 14.12.2015 do konce roku 2015
b/ rozpočtová opatření od 1.1.2016


Ing. Pavla M a r š í k o v á
zastupitelka - členka rady města
Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta