Dnes
Teplota: 26.5 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 14. března 2016I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Návrh na odvolání starosty

b/ Majetkoprávní úkony obce

c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění OZV č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

d/ Dohodu o spolupráci na projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój

e/ Dohodu o spolupráci na projektu Vítejte v Evropském městě Náchod-Kudowa-Zdrój
f/ Dohodu o spolupráci na projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS spolu s partnerským městem Kudowa-Zdrój

g/ Smlouvu o spolupráci s NPÚ na projektu Zámecký kopec - srdce města Náchoda

h/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

ch/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2016

i/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/9/2016

j/ Žádost o finanční pomoc

k/ Rozpočtová opatření

l/ Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod, dotaci MKČR

II. Zastupitelstvo města n e o d v o l á v á

a/ pana Jana Birke z funkce starosty města

III. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 3427, 3610, 3625, 3690, 3696, 3699, 3700,
b/ č. 1565 - nabytí stavby zděného plotu na pozemcích č. stav. parcely 1257 a pozemkové parcele č. 75/2 vše v k.ú. Náchod, obec Náchod, do vlastnictví města Náchoda bezúplatným převodem
c/ č. 3600 - bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 639/3 dle KN v katastrálním území Náchod od ČR Státního pozemkového úřadu (SPÚ) do vlastnictví města Náchoda mimo veřejnou nabídku, a to dle zákona o půdě č. 229/1991 Sb., v platném znění
d/ prodej bytové jednotky č. 783/8, s podílem o velikosti 2950/72960 na společných částech domu čp. 783 Pražská ul. a s podílem o velikosti 2950/72960 stavební parcele č. 957 katastrální území Náchod, za cenu 279.000,- Kč do vlastnictví paní Světlany Dvořáčkové z České Skalice
e/ výjimku u bytu č. 2 v č.p. 1550, ul. Pražská v Náchodě ze Zásad prodeje obytných domů, schválených městským zastupitelstvem dne 29.11.1995 vč. následných úprav
f/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/18/2016 ve výši Kč 131 769,- pro Tenisový klub Náchod, z.s., IČ 26527251
g/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/19/2016 ve výši Kč 100 000,- pro Společnost Josefa Škvoreckého, o.s., IČ 00565032
h/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/20/2016
ch/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/21/2016 a SMF/22/2016
i/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/23/2016 až SMF/28/2016
j/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/30/2016 a č. SMF/32/2016
k/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/34/2016
l/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/40/2016 až SMF/49/2016 a SMF/60/2016
m/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/2/2016
n/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/9/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ č. 2400 - usnesení ze dne 25. června 2012, kterým v bodě VII. písm. a) zastupitelstvo města pověřilo radu města přípravou kupní smlouvy na odkup pozemků a nemovitostí lázní, Jiráskova statku, stáčírny a vrtů v k.ú. Běloves od stávajících vlastníků a její předložení do zastupitelstva města k projednání a ke schválení

V. Zastupitelstvo města o d m í t á

a/ č. 2400 - souhrnnou nabídku majitelů Běloveských lázní a.s. a Lázní Běloves a.s. ze dne 20. února 2013

VI. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 3625 - původní usnesení č. II. písm. a/, č. akce 3625 z 21. 9.2015 o převodu části stavební parcely č. 205 v katastrálním území Staré Město nad Metují darováním do vlastnictví Mgr. Jaroslava Dobiáše a paní Miloslavy Sýkorové spolu s uznáním vlastnického práva ke stavbě na tomto pozemku ve prospěch jmenovaných s tím, že nutné náklady uhradí žadatelé

VII. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce : č. 3706
b/ žádost p. Křepelkové

VIII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ převody nemovitého majetku obce : č. 3692, č. 3618 - projednat ve FV a komisi pro záměry města + zpracovat další znalecký posudek

IX. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

X. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu Naučná stezka Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój spolu s partnerským městem Kudowa-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

b/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu Vítejte v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój spolu s partnerským městem Kudowa-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

c/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu AQUA MINERALIS GLACENSIS spolu s partnerským městem Kudowa-Zdrój, Hronov a Duszniki-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti

d/ s uzavřením Smlouvy o spolupráci č. IRM/406/2016 s Národním památkovým ústavem ve věci spolupráce při přípravě, průběhu realizace a při výkonu běžné údržby po dobu udržitelnosti projektu Zámecký kopec - srdce města Náchoda

e/ s rozdělením dotace z Programu regenerace MPR a MPZ a souhlasí s poskytnutím povinného spolupodílu města ve výši 61 000,- Kč na generální opravu oken a balkónových dveří obchodního a činžovního domu, Krámská 30, 547 01 Náchod

XI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření, kterými je probilancován závěr roku 2015 z hlediska příjmů a výdajů
b/ rozpočtová opatření č. 5 až č. 19, provedená od 25.01.2016
c/ zápis z finančního výboru zastupitelstva města Náchoda ze dne 17.2.2016

Ing. Pavla M a r š í k o v á
zastupitelka - členka rady města
Jan B i r k e
starosta