Dnes
Teplota: 27.8 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Náchoda
konaného 11. dubna 2016I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Slib člena zastupitelstva města
b/ Stanovení dalších místostarostů
c/ Volbu místostarostů
d/ Volbu člena rady města
e/ Zastupování starosty a svěření některých úkolů místostarostům
f/ Majetkoprávní úkony obce
g/ Změny v Kulturní a sportovní nadaci města Náchoda
h/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města ve funkci místostarosty

II. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

a/ v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm k), další 2 členy zastupitelstva města dlouhodobě neuvolněné pro výkon funkcí místostarostů

III. Zastupitelstvo města v o l í

a/ Ing. Pavlu Maršíkovou do funkce 1. místostarostky
b/ Miroslava Bráta do funkce 2. místostarosty
c/ Ing. Jana Čtvrtečku do funkce 3. místostarosty
d/ Zdeňka Philippa do funkce člena rady města

IV. Zastupitelstvo města u r č u j e,

a/ že starostu zastupuje v době nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci 1. místostarostka - Ing. Pavla Maršíková V případě nepřítomnosti starosty a 1. místostarostky zastupuje starostu 2. místostarosta - Miroslav Brát, případně 3. místostarosta Ing. Jan Čtvrtečka

V. Zastupitelstvo města s v ě ř u j e

místostarostům plnění těchto konkrétních úkolů :
a/ 1. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané odborem správy majetku a financování, odborem sociálních věcí a školství ( mimo školství ), včetně organizací zřízených městem v působnosti těchto odborů a zastupování města navenek v těchto záležitostech

b/ 2. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané odborem sociálních věcí a školství na úseku školství, odborem kultury, sportu a cestovního ruchu - na úseku podpory cestovního ruchu, příhraniční spolupráce s Polskem včetně projektů navázaných na tuto spolupráci, spolupráce s partnerskými městy, projekty a záměry zlepšující kulturní, společenský a turistický image města - včetně zastupování města navenek v těchto záležitostech

c/ 3. místostarosta odpovídá za činnost a projednává návrhy předkládané odborem výstavby a územního plánování na úseku územního plánu, odborem životního prostředí, odborem investic a rozvoje města na úseku aktivit souvisejících s lázeňstvím, přípravou investičních akcí města do roku 2018, včetně zastupování města navenek v těchto záležitostech

VI. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ č. 3618 - nabytí objektu čp. 265 Komenského spolu se stav. parcelou č. 436/1 a pozemkovou parcelou č. 1611/1 vše v katastrálním území Náchod do vlastnictví města Náchoda za cenu 6.800.000,- Kč + náklady spojené s převodem
b/ č. 3719 - záměr darování částí pozemkových parcel č.8/1, č.26, č.49/1, č.423/1, č.503/6, č.760/1, č.760/3, č.760/6, č.760/8, č.1916/11, č.1993/5, č.2036/23, č.2036/24, č.2036/25, č.2036/38, č.2036/39 v katastrálním území Náchod zastavěných stavbou silnice I/33
c/ odměny neuvolněným místostarostům pro toto volební období, s účinností od 12. 4. 2016, takto : neuvolněnému místostarostovi se poskytne měsíční odměna dle přílohy č. 1 k NV č. 37/2003 Sb., v platném znění, v navrhované výši

VII. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ Ing. Tomáše Šuberta ze správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

VIII. Zastupitelstvo města j m e n u j e

b/ Libora Fiedlera členem správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta