Dnes
Teplota: 24.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Náchoda
konaného 20. června 2016


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Územní plán
b/ Závěrečný účet 2015
c/ Majetkoprávní úkony obce
d/ Zrušení odloučeného pracoviště MŠ, Náchod, Vítkova 304 - U Písníku 35
e/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - sport z hazardu
f/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda
g/ Dodatky ke smlouvám o plnění závazku veřejné služby
h/ Delegování zástupce města na valnou hromadu VAK a.s.
ch/ Plnění nápravných opatření za rok 2014
i/ Přípravu rozpočtu 2017 - návrh na úhradu dlouhodobého investičního úvěru
j/ Rozpočtová opatření
k/ Česko - polskou spolupráci - projekty předložené v rámci programu INTERREG V-A a dohody k mikroprojektům
l/ Rekonstrukci veřejného stadionu Hamra v Náchodě
m/ Smlouvu o uzavření smluv budoucích s CDS s.r.o. Náchod
n/ Rozšíření zřizovací listiny Sportovních zařízení města Náchoda o Plaveckou školu

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Rozhodnutí o námitkách a Vyhodnocení připomínek podaných k návrhu Územního plánu Náchod
b/ Zprávu o ověření souladu Územního plánu Náchod s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
c/ závěrečný účet města za rok 2015 a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 bez výhrad
d/ jako schvalující účetní jednotka roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2015 včetně všech příloh
e/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č.:3076, 3306, 3427, 3583, 3664, 3710,3734,
f/ č. 3747 - vyjmutí pozemkové parcely č.1936/4-ostatní plocha o výměře 601 m2 v katastrálním území Náchod v účetní hodnotě 30555,- Kč z majetku města
g/ výjimku u bytu č. 22 v č.p. 1106, ul. Příkopy v Náchodě ze Zásad prodeje obytných domů, schválených městským zastupitelstvem dne 29.11.1995 vč. následných úprav a vyjímá uvedenou bytovou jednotku z prodeje
h/ prodej bytové jednotky č. 1674/24 spolu s podílem o velikosti 6775/364320 na společných částech bytového domu čp. 1673, čp. 1674 a s podílem o velikosti 6775/364320 na stavební parcele č. 2614 v katastrálním území Náchod do vlastnictví paní Z. Kopecké za cenu 1.110.500,- Kč s tím, že město Náchod uhradí náklady spojené a daň z nabytí nemovitostí
ch/ zrušení odloučeného pracoviště Mateřské školy, Náchod, Vítkova 304 - U Písníku 35 ke dni 30.6.2016
i/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/96/2016 až SMF/98/2016, SMF/101/2016 až SM/104/2016, SMF/107/2016 a SMF/108/2016, SMF/111/2016, SMF/113/2016 až SMF/116/2016, SMF/119/2016 až SMF/123/2016, SMF/125/2016 a SMF/129/2016
j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/95/2016 pro Branka o.p.s.
k/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/140/2016
l/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/144/2016 a SMF/150/2016
m/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/147/2016 ve výši Kč 20 000,-
n/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/151/2016
o/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de minimis č. SMF/152/2016
p/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o plnění závazku veřejné služby č. SMF/1/2016
q/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
r/ přijetí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a souhlasí s vyčleněním finančních prostředků na dofinancování akce Rekonstrukce veřejného stadionu Hamra v Náchodě z rozpočtu města Náchoda ve výši 20 772 835,67 Kč včetně DPH
s/ uzavření smlouvy o uzavření smluv budoucích č. IRM/422/2016 s přepravcem CDS s.r.o. Náchod, se sídlem Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO 60110244
t/ změnu a rozšíření Zřizovací listiny Sportovních zařízení města Náchoda o Plaveckou školu a Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Sportovních zařízení města Náchoda, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016

III. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Územní plán Náchod formou Opatření obecné povahy č. 1/2016 Vydáním a nabytím účinnosti Územního plánu Náchod se ruší doposud platný Územní plán sídelního útvaru Náchod včetně všech vydaných změn

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 3306 - usnesení zastupitelstva města ze dne 15.4.2013 pod bodem III. písm.a/ č. akce 3306
b/ č. 3427 - usnesení zastupitelstva města ze dne 11.11.2013, č. II. písm. a/, č. akce 3427, usnesení ze dne 14.12.2015 pod bodem II. písm.c/, č. akce 3427 a usnesení ze dne 14.3.2016 pod bodem III. písm.a/, č. akce 3427
c/ usnesení zastupitelstva města ze dne 24.10.2011, č. II. písm. c/

V. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce : č. 3666, 3692, 3731, 3735, 3736,

VI. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona o obcích na valnou hromadu společnosti VAK Náchod a.s. místostarostku ing. Pavlu Maršíkovou s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu o plnění nápravných opatření za rok 2014
b/ rozpočtová opatření č. 49 až č. 83
c/ informace k předloženým projektům do programu INTERREG V-A.

VIII. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s úhradou úvěru na SUN II k 10.1.2017 - zahrnout do návrhu rozpočtu 2017
b/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu Česko-polské dobíjení s městem Duszniki-Zdrój
c/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu Náchod - Klodzko - partnerství idejí a na projektu Česko-polské sousedské trhy s partnerským městem Kłodzko
d/ s uzavřením Dohody o spolupráci na projektu Putování Evropským městem Náchod - Kudowa-Zdrój a Spolupráce v Evropském městě Náchod - Kudowa-Zdrój s partnerským městem Kudowa-Zdrój

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Miroslav B r á t
místostarosta