Dnes
Teplota: 26.2 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 19. září 2016


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
c/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2016
d/ Bytové domy Harmonie I a Harmonie II - souhlas s provedením prací
e/ Dodatky ke zřizovacím listinám PO MŠ, Náchod, Vítkova; Sportovní zařízení města Náchoda
f/ Smlouvy o poskytnutí dotací
g/ Smlouvy o úvěru
h/ "WORLD INVEST", v.o.s. - vyúčtování smluvní pokuty
ch/ Náchodská Prima sezóna
i/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
j/ Rozpočtová opatření
k/ Volbu přísedícího Okresního soudu v Náchodě

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č.: 2126, 2586, 3707, 3744, 3754,
b/ prodej bytové jednotky č. 682/8 s podílem o velikosti 5040/60490 na stavební parcele č. 910 a s podílem o velikosti 5040/60490 na společných částech bytového domu čp. 682 Pražská vše katastrální území Náchod do vlastnictví paní Lenky Kolesárikové a paní Leony Pomahačové z Náchoda za 320.000,- Kč
c/ prodej bytové jednotky č. 929/7 s podílem o velikosti 5490/102328 na stavební parcele č. 1144 a s podílem o velikosti 5490/102328 na společných částech bytového domu čp. 929, čp. 930 Němcové vše katastrální území Náchod do vlastnictví pana Vasyla Hasynetse z Náchoda za 600.000,- Kč
d/ bytové jednotky č. 1959/22 s podílem o velikosti 7235/392232 na stavební parcele č. 461 a s podílem o velikosti 7235/392232 na společných částech bytového domu čp. 1958, čp. 1959, čp. 1960 Bílá vše katastrální území Staré Město nad Metují do vlastnictví pana Jiřího Šolce z Náchoda za 888.000,- Kč
e/ Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (verze 4)
f/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2016
g/ Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině PO Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304
h/ Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině PO Sportovního zařízení města Náchoda s účinností od 1. 10. 2016
ch/ Dodatek č. 1 ke smlouvě SMF/43/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/156/2016
j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/157/2016
k/ Dodatek č. 2 k uzavřené smlouvě o veřejné službě se Sportovním zařízením města Náchoda č. SMF/2/2016
l/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2016 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
m/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2890/2016
n/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2895/16
o/ mimořádnou dotaci ve výši 158 697 Kč pro Náchodskou Prima sezónu, o.p.s. zastoupenou Jiřím Hejzlarem - ředitelem na uhrazení závazků vzniklých za působení minulého vedení Náchodské Prima sezóny, o.p.s.
p/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č.: SMF/155/2016 ve výši Kč 158 697,- pro společnost Náchodská Prima sezóna, o.p.s.
q/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000,- Kč/kus

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 2586 - usnesení ze dne 18.9.2006 pod č. usnesení III., písm. a/ č. akce 2586A
b/ č. 3618 - usnesení ze dne 11.4.2016, kde pod č. usnesení VI. písm. a/, č. akce 3618 bylo schváleno nabytí objektu čp. 265 Komenského spolu se stav. parcelou č. 436/1 a pozemkovou parcelou č. 1611/1 vše v katastrálním území Náchod do vlastnictví města Náchoda za cenu 6.800.000,- Kč

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ č. 3764 - nabytí části pozemkové parcely č. 1196/4 k.ú. Náchod
b/ č. 3765 - prodej pozemkové parcely č. 1913/2 katastrální území Náchod dle žádosti manž. Charbakových, neboť bude i nadále blokována jako náhrada pro pana P. Sobotku

V. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ majetkoprávní úkon č. 3672

VI. Zastupitelstvo města s v ě ř u j e

a/ zcela Radě města pravomoc zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem, za předpokladu, že ZM schválí záměr účastnit se dražby, příp. veřejné soutěže.

VII. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s provedením prací převážně spočívajících v zateplení obvodových stěn, střešního pláště a částečné výměny výplní otvorů, na které bude podána žádost o dotaci v rámci projektu "Stavební úpravy bytových domů HARMONIE I a II, Rybářská č.p. 1810, 1819 Zateplení obvodového a střešního pláště" do Integrovaného regionálního operačního programu, průběžné výzvy č. 37 Energetické úspory v bytových domech, specifický cíl 2.5: Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
b/ s uzavřením Dohody o narovnání č. IRM/442/2016 a Dohody o uvolnění pozastávky a započtení pohledávek č. IRM/443/2016 s firmou "WORLD INVEST" v.o.s., Obecní 23, 431 11 OTVICE, IČO 148 689 38

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ informace o průběhu letošního ročníku festivalu Náchodská Prima sezóna
b/ rozpočtová opatření č. 84 až č. 141

IX. Zastupitelstvo města v o l í

a/ přísedícím Okresního soudu v Náchodě p. Milana Samka

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta