Dnes
Teplota: 24.5 °C

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 24. dubna 2017

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2017
c/ Program na podporu sportu - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
d/ Program na podporu sportu z hazardu - Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
e/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2016
f/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
g/ Rozpočtová opatření
h/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/42/2017
ch/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
i/ Dodatek č.1 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
j/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/95/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
k/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru
l/ Informaci o výstavbě nemocnice

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3770, 3799, 3839
b/ návrh odboru kultury, sportu a cest. ruchu na rozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu", z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" a z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících město Náchod v mezinárodním měřítku" pro rok 2017
c/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v rámci "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" č. SMF/46/2017, SMF 49 až 54/2017, SMF/56/2017 až SMF/58/2017, SMF/61/2017 a SMF/65/2017
d/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda v rámci "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z hazardních her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" č. SMF/71/2017, SMF 74 až 78/2017, SMF/80/2017 a SMF/81/2017, SMF/83/2017 až SMF/85/2017, SMF/87/2017, SMF/92/2017, SMF/96/2017 až SMF/98/2017
e/ návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2016 do fondu odměn a rezervního fondu a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve výši Kč 717 455,60
f/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 27.3.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu
g/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/42/2017
h/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
ch/ Dodatek č.1 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
i/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/95/2016 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
j/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 990168950083

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3282, 3808

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ část usnesení z jednání dne 20.6.2016 pod bodem II. písm. e/, číslo akce 3664
V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í a/ rozpočtová opatření č. 25 až č. 40

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Miroslav B r á t
místostarosta