Dnes
Teplota: 27.6 °C

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 12. června 2017

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Závěrečný účet za rok 2016
c/ Územní plán Náchod - změnu č.1
d/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/5/2017
e/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/100/2017
f/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/101/2017 až SMF/104/2017, SMF/107/2017,SMF/108/2017, SMF/116/2017 a SMF/117/2017
g/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu z rozpočtu města Náchoda č. SMF/119/2017 až SMF/122/2017
h/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/127/2017 a SMF/129/2017
ch/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/135/2017
i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/139/2017
j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/145/2017
k/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
l/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
m/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
n/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru r.č. 99016895083
o/ Smlouvu o revolvingovém úvěru - Revolvingový úvěr municipální střednědobý p/ Linka bezpečí - žádost o finanční dotaci
q/ Delegování zástupců města na valné hromady
r/ Rozpočtová opatření
s/ Změnu v Osadním výboru SUN
t/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
u/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/136/2017
v/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/147/2017
w/ Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod - aktualizace
z/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu pro Sportovní zařízení města Náchoda

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 3846, 3847, 3849,
b/ č. 3594 - bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2336 a bezúplatné nabytí pozemkové parcely č. 2337 katastrální území Náchod spolu se zněním smlouvy č. UZSVM/HNA/1827/2017-HNAM
c/ č. 3772 - nabytí pozemkové parcely č. 524/17 katastrální území Běloves do vlastnictví města Náchoda za cenu 15.000,- Kč od ČR UZSVM kupní smlouvou č.j. UZSVM/1371/2017-HNAM spolu se zněním smlouvy
d/ závěrečný účet města za rok 2016 a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bez výhrad
e/ jako schvalující účetní jednotka roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2016 včetně všech příloh
f/ záměr výstavby wellness centra v Beránku a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/5/2017
g/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/100/2017
h/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/101/2017 až SMF/104/2017, SMF/107/2017, SMF/108/2017, SMF/116/2017 a SMF/117/2017
ch/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu z rozpočtu města Náchoda č. SMF/119/2017 až SMF/122/2017
i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/127/2017 a SMF/129/2017
j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/135/2017
k/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/139/2017
l/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/145/2017
m/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
n/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
o/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/9/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
p/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru r.č. 99016895083
q/ Smlouvu o revolvingovém úvěru /revolvingový úvěr municipální střednědobý/ investiční úvěr municipální dlouhodobý/ na částku Kč 90 000 000,- s max. splatností do 20.12.2028 za úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,20 % (do termínu 30.12.2018) a úrokovou sazbu 1M PRIBOR + 0,29 % (v termínu od 31.12.2018 do 20.12.2028)
r/ na návrh škodní a likvidační komise ze dne 24.5.2017 a doporučení rady města ze dne 29.5.2017 vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus
s/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/136/2017
t/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/147/2017
u/ aktualizaci Programu regenerace MPZ Náchod
v/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu pro Sportovní zařízení města Náchoda

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 3837, 3853,
b/ žádost o finanční dotaci Linky bezpečí z. s.

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ usnesení ze dne 12. prosince 2016 uvedené v odd. č. II. písm. e/

V. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se žádostmi o změnu územního plánu Náchod č. 24/1, 26/1, 27/1 a jejich zařazením a projednáním ve změně č. 1 ÚP Náchod
b/ se žádostmi o změnu územního plánu Náchod č. 16/1 s podmínkou řešení přístupu na pozemek, č. 17/1 s podmínkou řešit pouze část lokality při hlavní komunikaci, č. 25/1 s podmínkou vyhovět na části pozemku, která není dotčena vrchním elektrickým vedením a zařazením a projednáním těchto žádostí ve změně č. 1 ÚP Náchod

VI. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ s projednáním žádostí o změnu územního plánu Náchod č. 14/1, 15/1, 18/1, 19/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1 a vyřazuje tyto žádosti z projednání změny č. 1 ÚP Náchod

VII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona o obcích na valnou hromadu společnosti VAK Náchod a.s., která se uskuteční dne 22. 6. 2017, místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou s mandátem hlasovat dle programu valné hromady
b/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona o obcích na valnou hromadu společnosti Beránek Náchod a.s., která se uskuteční dne 26. 6. 2017, místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou, s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 41 až 67
b/ rezignaci předsedy osadního výboru SUN pana Ing. Borise Oláha

IX. Zastupitelstvo města v o l í

a/ předsedkyní osadního výboru SUN paní Simonu Hlavatou

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta