Dnes
Teplota: 28.2 °C

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 11.září 2017

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2017
c/ Návrh struktury rozpočtu 2018
d/ Volbu členů finančního výboru
e/ Žádost obcí Kramolna a Vysokov
f/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce - obec Kramolna, Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru - obec Vysokov
g/ Smlouvy o úvěru - VAK Náchod a.s. č. SMF/3013/2017, č. SMF/3014/2017 a SMF/3053/2017
h/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. SMF/152/2017
ch/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/153/2017
i/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
j/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
k/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/3/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
l/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/4/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
m/ Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
n/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/81/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
o/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
p/ Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka - Závěrečný účet za rok 2016
q/ Smlouvu o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy
r/ Rozpočtová opatření
s/ Územní plán Náchod - návrh zadání změny č. 1
t/ Dohodu o spolupráci na projektu "S rodinou Kladským pomezím"
u/ Dohoda o spolupráci na projektu "Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí"

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 2557, 3482, 3385, 3818, 3828, 3852, 3853, 3868, 3870, 3872, 3879, 3887,
b/ č. 2601 - darování pozemkových parcel dle seznamu v katastrálním území Běloves a Malé Poříčí do vlastnictví Královéhradeckého kraje vše pro stavbu- přeložku silnice II/303 Běloves - Velké Poříčí
c/ č. 3881 - darování částí pozemkových parcel č. 55/2, č. 55/3 a č. 586 v katastrálním území Lipí u Náchoda do vlastnictví Královéhradeckého kraje
d/ prodej bytové jednotky č. 1971/12, s podílem o velikosti 7081/196974 na společných částech domu a s podílem o velikosti 7081/196974 na stav. parcele 472 kat. území Staré Město nad Metují za cenu 870.000,- Kč do vlastnictví pana Miroslava Poláčka
e/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2017
f/ vzor návrhu rozpočtu na rok 2018
g/ Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.5.2001 s obcí Kramolna
h/ Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30.4.1999 s obcí Vysokov
ch/ Smlouvy o úvěru č. SMF/3013/2017, č. SMF/3014/2017 a č. SMF/3053/2017
i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis - č. SMF/152/2017
j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/153/2017 ve výši Kč 65 000,- pro Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s.
k/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
l/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
m/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/3/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
n/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.SMF/4/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
o/ Dodatek č. 4 ke Smlouvě č. SMF/8/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
p/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/81/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
q/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle návrhu
r/ znění a uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k provozování městské hromadné dopravy s dopravcem CDS s.r.o. Náchod, se sídlem Kladská 286, 547 01 Náchod, IČO 60110244.
s/ za splnění podmínek dle nařízení č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici k přímému zadání smlouvu prodloužit o povinnou dobu pěti let udržitelnosti provozu bezemisních autobusů
t/ Zadání změny č. 1 územního plánu Náchod

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : č. 2030 - žádost p. J. Drahozala, č. 3840, č.3865, č. 3877, č. 3880, č. 3282 - vynětí části pozemkové parcely č. 404/1, katastrální území Jizbice u Náchoda z pasportu místních komunikací a zamítá následný prodej uvedené části vše dle žádosti manželů Dobešových. Případné vynětí z pasportu místních komunikací a případný prodej by významně omezil nebo zcela znemožnil přístup jinému vlastníkovi nemovitosti v tomto místě pro nákladní automobily, když je třeba složit náklad na jejich pozemek, případně zajetí soupravy osobního vozidla s přívěsným vozíkem na parkovací plochu před domem či do garáže, ale i samotné zajíždění resp. otáčení vozidla před garáží, příjezd vozidel zimní údržby komunikace, vozidel integrovaného záchranného systému i případného samotného zásahu IZS, přístup k hlavní komunikaci k autobusové zastávce, přistavení nádob s odpadem k hlavní komunikaci atp.
b/ žádost obcí Vysokov a Kramolna o prominutí vrácení finančních prostředků ze smlouvy o poskytnutí úvěru, smlouvy o půjčce a úroků z obou smluv k datu nabytí právní moci územního rozhodnutí - tj. 4.4.2017 z důvodu nenaplnění podmínek uzavřených právních dokumentů a nadále trvá na platnosti uzavřených smluv

IV. Zastupitelstvo města t r v á

a/ č. 2030 - na svých usneseních ze dne 15.4.2002 bod II a) a ze dne 10.12.2012, bod III a), kterými schválilo bezúplatné nabytí podílu pozemku 112/784 z parcely č. 470 k.ú. Staré Město nad Metují

V. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 2601 - usnesení k této akci ze dne 9.10.2006 pod bodem II. písm.a/ č. akce 2601A
b/ č. 3853 - usnesení k této akci ze dne 12.6.2017, odd. III. pís. a/

VI. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ z finančního výboru paní Zuzanu Vlachovou a Ing. Pavla Janečka

VII. Zastupitelstvo města v o l í

a/ Mgr. Petru Němcovou a Josefa Kindla členy finančního výboru

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad a zprávu kontrolní komise za rok 2016 a schválení účetní závěrky kontrolní komisí
b/ rozpočtová opatření č. 68 až 103

IX. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s uzavřením dohody o spolupráci na projekt "S rodinou Kladským pomezím" s partnerskými obcemi Radkow a Złoty Stok. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti.
b/ s uzavřením dohody o spolupráci na projekt "Dotkni se divadla - Centrum divadelních tradic Kladského pomezí" s partnerskou obcí Bystrzyca Kłodzka. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 2 "Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti".

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta