Dnes
Teplota: 29.1 °C

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 11. prosince 2017

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Memorandum o spolupráci na projektu "Město Náchod - 200 let lázeňství a jeho obnova"
b/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022
c/ Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda
d/ Rozpočet města Náchoda na rok 2018 + - přísliby úvěrů
e/ Majetkoprávní úkony obce
f/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
g/ Smlouvy o veřejné službě - 2018
h/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/4/2018
ch/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2018
i/ Smlouvy o dotaci - podpora de minimis na rok 2018
j/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/9/2018 a č. SMF/10/2018
k/ Smlouvy o dotaci - Prima sezóna - rok 2018
l/ Smlouvy o poskytnutí dotace - rok 2018
m/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda na rok 2018
n/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/163/2017
o/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/159/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
p/ Zprávu KV + FV ZM ze společné kontroly
q/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku
r/ Odměny, jiná plnění členům zastupitelstva města
s/ Volbu přísedícího Okresního soudu v Náchodě
t/ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2018 - 2020
u/ Rozpočtová patření

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Memorandum o spolupráci na projektu "Město Náchod - 200 let lázeňství a jeho obnova" mezi městem Náchodem společně s jeho organizací Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves PO a IDA SpaMed. s.r.o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČO 065944425 a pověřuje starostu města podpisem
b/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2022
c/ Střednědobé rozpočtové výhledy rozpočtu (rok 2019, 2020) za příspěvkové organizace města Náchoda a rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2018 d/ rozpočtovou změnu, a to z položky 16-3392-325-6313 Dotace Beránek - komerční část odebrat Kč 1 200 000,- a tuto částku převést na položku 8115 - Rezerva. Na základě tohoto pozměňovacího návrhu dojde ke zvýšení rezervy na 31 200 000,- Kč a ke snížení investičních výdajů na Kč 167 858 000,-
e/ rozpočet města Náchoda na rok 2018 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:
1. finančními prostředky z minulých let v objemu 90 mil. Kč
2. smluvně zabezpečeným krátkodobým revolvingovým úvěrem v objemu 30 mil.Kč
3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím z roku 2017 v objemu 22,247 mil.Kč
4. smluvně zabezpečeným střednědobým úvěrem v objemu 73,5 mil.Kč.
f/ zaslání Žádosti o poskytnutí úvěru KB a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054 v souladu s příslibem úvěru r.č. 99019370057
g/ uzavření Dodatku ke smlouvě o úvěru r.č. 99016895083 s KB a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, IČO 45317054
h/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3917, 3914, 3904
ch/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/7/2017 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
i/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2018 až SMF/3/2018
j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/4/2018
k/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2018
l/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/6/2018 až SMF/8/2018
m/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/9/2018 a č. SMF/10/2018
n/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/11/2018 až SMF/13/2018
o/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/14/2018 až SMF/19/2018
p/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/20/2018 a č. SMF/21/2018
q/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/163/2017
r/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/159/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
s/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus
t/ Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro město Náchod na období 2018 - 2020

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu
b/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí
c/ s prodloužením pracovněprávního vztahu - dohody o provedení práce mezi městem Náchod a panem Petrem Jiráskem, neuvolněným členem zastupitelstva města, vždy o 1 rok

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ prezentaci firmy IDA SpaMed. s.r.o
b/ finanční zajištění úvěrového krytí rozpočtu 2018
c/ zprávu KV + FV ze společné kontroly
d/ rozpočtová opatření č. 143 až č. 153

V. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

a/ výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce s účinností od 1.1.2018 takto :
místostarosta - 24000,- Kč , člen rady města - 8729,- Kč, předseda výboru zastupitelstva, komise rady - 4365,- Kč, člen výboru zastupitelstva, komise rady
- 3637,- Kč, člen zastupitelstva města - 2182,- Kč a schvaluje, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna
b/ s účinností od 1.1.2018 příspěvky uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města takto :
- příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,
- příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,
- odměnu při významném životním výročí, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,
- příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou,
- příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, v souladu s platnou kolektivní smlouvou.
c/ pravidla pro poskytování cestovních náhrad členovi zastupitelstva města dle platného "Organizačního opatření - pracovní cesty a cestovní náhrady" a dále stanovuje, že za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva města pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu.

VI. Zastupitelstvo města v o l í

a/ přísedícím Okresního soudu v Náchodě Bc. Pavla Schirlo

Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta