Dnes
Teplota: 28.4 °C

Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 12. února 2018


I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Koncepci rozvoje vzdělávání ve městě Náchod
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a část školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod + Dohody s obcemi Dolní Radechová, Kramolna, Vysokov o vytvoření společných školských obvodů
d/ Střednědobý revolvingový úvěr 2018/2019
e/ Česko-polský projekt - Přeshraniční mezigenerační integrace
f/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MěSSS Marie Náchod
g/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině PO Základní škola T. G. Masaryka
h/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
ch/ Výkup akcií Beránek Náchod a. s.
i/ Obchvat Náchoda I/33 - zrušení pracovní skupiny pro řešení dopravní situace ve městě
j/ Plán práce Kontrolního výboru ZM na rok 2018
k/ Pošta Partner
l/ Rozpočtová opatření
m/ MAS Mezi Úpou a Metují - žádost o půjčku

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3902,
b/ 3717 - bezúplatný převod (dar) pozemku p.č. 327/4 vodní plocha o výměře 371 m2 v k.ú. Malé Poříčí z majetku města do vlastnictví Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí a bezúplatný převod (dar) pozemků p.č. 327/30 ostatní plocha o výměře 132 m2, p.č. 327/32 ostatní plocha o výměře 159 m2, p.č. 327/41 ostatní plocha o výměře 27 m2, p.č. 327/42 ostatní plocha o výměře 4 m2, p.č. 327/43 ostatní plocha o výměře 111 m2 vše v k.ú. Malé Poříčí z majetku Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové - Slezské Předměstí do vlastnictví města Náchoda a uzavření darovací smlouvy č. O994170172
c/ č. 3929 - bezúplatný převod pozemku p.č. 427/3 ostatní plocha, o výměře 7 m2 v k. ú. Staré Město nad Metují z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha a uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku č.j. UZSVM/HNA/53/2018-HNAM.
d/ č. 3741 - bezúplatný převod pozemků p. č. 2055/2 (ost. plocha - ostatní komunikace, o výměře 95 m?) a p. č. 2055/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace, o výměře 79 m?), oddělených z původní p. č. 2055/1 (ostatní plocha - silnice, o původní výměře 15 882 m?) dle GP č. 3708-520/2007 pro rozdělení pozemku ze dne 7.11.2017 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) v k. ú. a obci Náchod, okr. Náchod, z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Náchod. Pozemky se nachází pod chodníky. Zastupitelstvo zároveň souhlasí s podpisem smlouvy darovací, a to včetně doložky o nezcizení : "Smluvní strany tímto sjednávají bezúplatně k tíži obdarovaného zákaz zcizení, kterým se obdarovaný výslovně zavazuje, že po dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nepřevede vlastnické právo k daru třetí osobě a o dar bude přinejmenším po tuto dobu řádně pečovat, užívat jej výhradně jako pozemek pod chodníkem, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména jej nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům neposkytne."
e/ Koncepci rozvoje vzdělávání ve městě Náchod na období 2018 - 2022
f/ Dohodu s Obcí Vysokov o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž
činnost vykonává Základní škola T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005
g/ Dohodu s Obcí Kramolna o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Náchod Komenského 425
h/ Dohodu s Obcí Dolní Radechová o vytvoření společného školského obvodu základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186 ch/ střednědobý revolvingový úvěr r.č. 99019370057
i/ uzavření Dohody o spolupráci na projektu Přeshraniční mezigenerační integrace s partnery Kłodzko, Hronov, Folklorní soubor Barunka Česká Skalice, Kędzierzyna- Koźle a město Świdnice. Projekt se bude ucházet o podporu z programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020, Prioritní osa 4 Spolupráce institucí a komunit
j/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 23.6.2015 příspěvkové organizace MěSSS Marie Náchod
k/ Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne 23.6.2015 příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Náchod
l/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
m/ postup spočívající ve vznesení požadavku města Náchoda, jako hlavního akcionáře obchodní korporace Beránek Náchod, a.s., IČO 64829472, aby představenstvo svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních akcií na město Náchod za protiplnění ve výši dle znaleckého posudku,
- jakož i veškeré další postupy, kterými ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích možnost úspěšného vznesení předmětného požadavku podmiňují - navýšení majetkové účasti města Náchoda v obchodní korporaci Beránek Náchod, a.s., tak, aby se město Náchod stalo jediným akcionářem
n/ kontrolu veřejných zakázek, kterou provede kontrolní výbor ZM v roce 2018 a posunutí neprovedených kontrol, schválených zastupitelstvem města dne 12.12.2016, do roku 2018
o/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3102/2018 pro MAS Mezi Úpou a Metují

III. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

IV. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 3879 - usnesení č. II.a/č.3879 ze dne 11.9.2017
b/ usnesení č. VII a) z 20.2.2006 týkající se zřízení pracovní skupiny pro řešení výstavby obchvatu

V. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ žádost České pošty s.p. o převzetí provozoven České pošty v Českoskalické čp. 192 a OC Albert v rámci programu Pošta Partner

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 160 až č. 178 z roku 2017
b/ rozpočtová opatření č. 1 až č. 11


Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta