Dnes
Teplota: 27.4 °C

Usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 23. dubna 2018

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

c/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/5/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města

d/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2018 vč. smluv

e/ Smlouvy o poskytnutí dotací na sociální služby na rok 2018

f/ Smlouvy o poskytnutí dotací na podporu vzdělávání na rok 2018

g/ Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/46/2018

h/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2017

ch/ Navýšení počtu členů Správní rady Nadačního fondu pro podporu nemocnice

v Náchodě

i/ Rozpočtová opatření

j/ Vysokov, Kramolna - smlouvy o poskytnutí úvěru

k/ Delegování zástupce města na valnou hromadu VAK Náchod a.s.

l/ Převod sekačky do vlastnictví obce Kudowa Zdrój

m/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3907, 382/2018, 3579/2018, 2982/2018,

379/2018, 756/2018

b/ č. 2841 - vydat kladné stanovisko k bezúplatnému převodu zbývajícího majetku

Bytového podniku Náchod v likvidaci dle ustanovení § 55 b zákona č. 219/2000 Sb.,

v platném znění, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

c/ č. 940/2018 - prodej bytové jednotky č. 528/2 spolu s podílem o velikosti 271/1797 na

společných částech domu č.p. 528 Nerudova a podílem o velikosti 271/1797 na

stavební parcele č. 2268 v k.ú. Náchod za cenou 790.000,- Kč, která není v místě a čase

obvyklá, a to z důvodu výběrového řízení z majetku města do vlastnictví *******

d/ uzavření dohody o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k bytovým

jednotkám č. 1346/02, 1346/04, 1346/05, 1346/06, 1346/07, 1346/08, 1346/09, 1346/10,

všechny v domě č. p. 1346 v ulici Dvořákova v Náchodě, spočívající v tom, že :

- manželé *************** získají do svého společného jmění

jednotku č. 1346/05,

- město Náchod získá do svého výlučného vlastnictví jednotky č. 1346/07 (volná

jednotka), 1346/09 a 1346/10,

- pan ******** získá do svého výlučného vlastnictví jednotku č. 1346/06 (volná

jednotka), 1346/02, 1346/04 a 1346/08,

- finanční vyrovnání proběhne na základě cen předmětných bytových jednotek, jak

jsou vyčísleny v novém znaleckém posudku, jehož zhotovitelem je Ing. Jiří Jezbera,

IČO: 13197541, a pověřuje Městský úřad Náchod k rozhodnutí o konečné podobě

předmětné dohody

e/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č.SMF/5/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

g/ návrh odboru kultury, sportu a cest. ruchu na rozdělení dotací z „Programu pro

poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu", z „Programu

pro poskytování dotací z výnosu města ze sázkových her právnickým a fyzickým

osobám na podporu sportu" a z „Programu pro poskytování dotací z výnosu města ze

sázkových her na podporu individuálního sportu fyzických osob reprezentujících

město Náchod v mezinárodním měřítku pro rok 2018

h/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/47/2018 až

č. SMF/68/2018

ch/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/72/2018 až

č. SMF/97/2018

i/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

č. SMF/101/2018 - SMF/103/2018 a SMF/109/2018 - SMF/111/2018

j/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/98/2018 - SMF/100/2018 a SMF/104/2018 - SMF/108/2018 a SMF/112/2018 až

SMF/114/2018

k/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/115/2018 a SMF/116/2018

l/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/46/2018

m/ rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2017

do fondu odměn a rezervního fondu dle požadavků PO a odvod z fondu investic do

rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve výši Kč 704 775,-

n/ navýšení počtu členů Správní rady Nadačního fondu pro podporu nemocnice

v Náchodě z pěti na sedm a jmenování novými členy Správní rady Nadačního fondu

pro podporu nemocnice v Náchodě Mgr. Renatu Duškovou, MBA a Sabinu

Matoulkovou

o/ převod sekačky s mulčovací funkcí, výrobní číslo 20103500014, inventární číslo

v majetku města Náchoda MUNAH000DZK6, do vlastnictví obce Kudowa Zdrój

p/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad

20 000,- Kč/kus dle návrhu

III. Zastupitelstvo města o d v o l á v á

a/ pana Gustava Šourka z funkce likvidátora ke dni výmazu Bytového podniku

Náchod v likvidaci z obchodního rejstříku

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ č. 3143 - usnesení č. II.a/č.3143 ze dne 5.9.2011

b/ své usnesení č. II g) a č. II h) z 11.9.2017 z důvodu neschválení Dodatku č. 3 ke

smlouvě o půjčce ze dne 30.5.2010 zastupitelstvem obce Kramolna a Dodatku č. 4 ke

smlouvě o poskytnutí úvěru ze dne 30.4.1999 zastupitelstvem obce Vysokov

V. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/69/2018 a

č. SMF/117/2018 a pověřuje odbor KSCR vypracováním právního stanoviska

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 12 až č. 33

VII. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ žádost obcí Vysokov a Kramolna z 25.01.2018 na úpravu smluvních podmínek

uzavřených smluv týkajících se obchvatu města Náchoda s tím, že jim bude písemně

sděleno, že jednání o případných nových podmínkách vrácení poskytnutých

peněžních prostředků bude vedeno novým zastupitelstvem, které vznikne po

podzimních volbách v roce 2018

VIII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ na valnou hromadu společnosti VAK Náchod a.s. místostarostu Miroslava Bráta

s mandátem hlasovat dle programu valné hromadyIng. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta