Dnes
Teplota: 26.5 °C

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 17. září 2018

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2018

c/ Změnu rozpočtového výhledu na rok 2018

d/ Pořízení Změny č. 2 Územního plánu Náchod

e/ Úvěr Dokořán - Smlouvu o úvěru č. SMF/3187/2018

f/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/177/2018

g/ MAS Stolové hory - členský příspěvek na období 2018-2022

h/ Smlouvu o úvěru - Stacionář Cesta Náchod z.ú.

ch/ Dohodu o partnerství a spolupráci mezi městem Náchod a městem Ťačiv

i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/148/2018

j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/174/2018

k/ Revokaci usnesení III.f z 18.6.2018

l/ MěSSS Marie - dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné

služby obecného hospodářského zájmu

m/ Rozpočtová opatření

n/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

o/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/5/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce : 3595, 379/2018, 9718/2018, 9719/2018

č. 9295/2018 - prodej 2 částí pozemku p. č. 110/64 (ostatní plocha) o celkové výměře cca 1300 m2 v k. ú. Staré Město nad Metují z majetku města do vlastnictví Bytového družstva Sluneční stráň, IČO 06935052, za cenu v místě a čase obvyklou 900,- Kč/m2 + DPH 21%, vztaženo k celkové cenové hladině roku 2018, s tím, že :

- pro rok uzavření kupní smlouvy bude kupní cena valorizována za užití indexů

spotřebitelských cen (CPI),

- prodej bude uskutečněn nejdříve po realizaci výstavby 1. nadzemního podlaží, na

základě následně zhotovených geometrických plánů.

- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o závazcích výstavby č. SMF/3205/2018

v předloženém znění a pověřuje městský úřad:

- k zajištění postupů předpokládaných touto Smlouvou o smlouvě budoucí kupní

a o závazcích výstavby č. SMF/3205/2018,

- k rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy, při splnění podmínek stanovených touto

Smlouvou o smlouvě budoucí kupní a o závazcích výstavby č. SMF/3205/2018.

č. 9297/2018 - prodej části pozemku p. č. 110/65 (ostatní plocha) o celkové výměře cca 1000 m2 v k. ú. Staré Město nad Metují z majetku města do vlastnictví Bytového družstva Náchodská vyhlídka, IČO 07348037, za cenu v místě a čase obvyklou 900,- Kč/m2 + DPH 21%, vztaženo k celkové cenové hladině roku 2018, s tím, že:

- pro rok uzavření kupní smlouvy bude kupní cena valorizována za užití indexů

spotřebitelských cen (CPI),

- prodej bude uskutečněn nejdříve po realizaci výstavby 1. nadzemního podlaží, na

základě následně zhotoveného geometrického plánu

- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o závazcích výstavby č. SMF/3206/2018

v předloženém znění a pověřuje městský úřad:

- k zajištění postupů předpokládaných touto Smlouvou o smlouvě budoucí kupní a

o závazcích výstavby č. SMF/3206/2018,

- k rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy, při splnění podmínek stanovených touto

Smlouvou o smlouvě budoucí kupní a o závazcích výstavby č. SMF/3206/2018.

č. 3773 - „Dodatek č. 1 čj.: UZSVM/HNA/2669/2018-HNAM ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva" (SMF/3212/2018) s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 a pověřuje starostu města podpisem dodatku.

b/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2018

c/ změnu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018-2022 dle návrhu

d/ pořízení Změny č. 2 Územního plánu Náchod podle § 55a) zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. zkrácený

postup pořizování změny územního plánu

e/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3187/2018

f/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/177/2018

g/ na období 2018-2022 členský příspěvek pro MAS Stolové hory, z.s. na Kč 4,- na

1 občana Náchoda na základě počtu obyvatel v městě k 1.1.2018. Roční členský

příspěvek pro město Náchod v období 2018-2022 bude činit Kč 80 528,-

h/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3208/2018 se Stacionářem Cesta Náchod z.ú. na rekonstrukci

nakoupené budovy na denní stacionář ve výši Kč 18 000 000,- s čerpáním v roce 2019

a úhradou nejdéle do 30.6.2020 za úrokovou sazbu DS ČNB + 0,40 % p.a.

ch/ navázání partnerských vztahů mezi městem Náchod a městem Ťačiv na Zakarpatské

Ukrajině včetně znění partnerské dohody

i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/148/2018

j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/174/2018

k/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

m/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000,-

Kč/kus dle návrhu

n/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č.SMF/5/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce : č. 8158/2018, 5204/2018, 7315/2018, 9720/2018

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ část svého usnesení III f) z 18.6.2018 týkající se poskytnutí dotace pod číslem smlouvy

č. SMF/149/2018

V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 53 - 80

VI. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ vedení města vypracovat dodatky ve smlouvám č. SMF/99/2018, SMF/100/2018 a SMF/160/2018Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka
Jan B i r k e
starosta