Dnes
Teplota: 27.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 4. května 2015I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Delegování na valné hromady
c/ Rozpočtová opatření
d/ Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací
e/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2646/2015
f/ Plán kontrol finančního výboru

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 2900, 3191 - pokud cena nebude vyšší než původní znal. posudek, 3427, 3459, 3578, 3589-II.,
b/ prodej bytové jednotky č. 790/1 s podílem o velikosti 5385/18620 na společných částech domu spolu s podílem o velikosti 5385/18620 na stavební parcele č. 1037, vše v katastrálním území Náchod, do vlastnictví pana Mgr. Tomáše Novotného z Náchoda za 311.000 Kč
c/ prodej bytové jednotky č. 1538/8 s podílem o velikosti 2695/499005 na společných částech domu čp. 1537, čp. 1538, čp. 1539, čp. 1540 Jugoslávská spolu s podílem o velikosti 2695/499005 na stavebních parcelách č. 289, 290, 291, 292, vše v kat. území Staré Město nad Metují, za cenu 525.000,00 Kč do vlastnictví paní Hany Dubové z Náchoda
d/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
e/ Navýšení dotací pro Náchodskou Prima sezónu o.p.s., a to o
- 24 000,00 Kč navýšením částky již uzavřené smlouvy č. SMF/20/2015
- 24 000,00 Kč navýšením částky již uzavřené smlouvy č. SMF/38/2015
f/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/20/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis
g/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/38/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis
h/ Smlouvu o úvěru č. SMF/2646/2015
ch/ Plán kontrol finančního výboru na rok 2015

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 3501 - své usnesení číslo II. b) bod 3501, tj. ruší záměr nákupu pozemku parcelní číslo 2190/1 o rozloze 5.476 m2 a stavební parcely číslo 403/4 v katastrálním území Náchod o rozloze 173 m2 od JTH Holding a.s.
b/ č. 3459 - své usnesení z 16.12.2013 přijaté pod bodem č. II. písm. a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. akce 3459 o prodeji uvedených nemovitostí do vlastnictví pana Vladimíra Hoffmana z Červeného Kostelce a pana Jaromíra Vlčka z Náchoda

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převod nemovitého majetku obce č. 3459 - žádost pana Miroslava Ptáčka o prodej stavební parcely č. 2765 spolu se stavbou stánku evid.č. G 679/1 v katastrálním území Náchod za 200.000,00 Kč
b/ převod nemovitého majetku obce č. 3578 - prodej pozemkové parcely č. 681/6 v katastrálním území Náchod

V. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ v souladu s § 84 odst. 2, písm. f) zákona o obcích na valné hromady společností Beránek Náchod a.s. a Vodovody a kanalizace Náchod a.s. místostarostu pana Ing. Tomáše Šuberta s mandátem hlasovat dle programu valných hromad

VI. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Rozpočtová opatření od 23. 3. 2015
b/ Zápis z jednání finančního výboru zastupitelstva města ze dne 4.3.2015 a 22.4.2015
c/ Zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 30.3.2015

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta