Dnes
Teplota: 28.0 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 22. června 2015I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění OZV č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o zákazu konzumace alkoholu na některých veřejných prostranstvích
d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvíchv e/ Závěrečný účet 2014
f/ Nápravná opatření
g/ Podporu terénní práce 2015
h/ Přerozdělení dotací a smlouvy o poskytnutí dotací z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu"
ch/ Přerozdělení dotací a smlouvy o poskytnutí dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu"
i/ Rozpočtová opatření
j/ Plán kontrolní činnosti KV ZM na rok 2015
k/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a odpis pohledávek
l/ Smlouvy o poskytnutí dotací
m/ Zřizovací listiny PO města Náchoda
n/ Převod Náchodské Prima sezóny, o. p. s. pod město Náchod
o/ Volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2557, 2764, 3171, 3290, 3575, 3593, 3625,
b/ Podání žádosti o neinvestiční dotaci na "Podporu terénní práce 2015" se spoluúčastí města ve výši 38% z celkového rozpočtu projektu, což činí 249.342,32 Kč na dva terénní pracovníky
c/ Návrh odboru kultury, sportu a CR na přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací z výnosu města z loterií a jiných podobných her právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" na rok 2015
d/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/103/2015, SMF/104/2015, SMF/106/2015 až SMF/109/2015, SMF/111/2015 a SMF/112/2015, SMF/115/2015 až SMF/117/2015, SMF/119/2015, SMF/121/2015 a SMF/122/2015, SMF125/2015 a SMF/126/2015 a SMF/128/2015
e/ Návrh odboru kultury, sportu a CR na přerozdělení dotací z "Programu pro poskytování dotací právnickým a fyzickým osobám na podporu sportu" na rok 2015
f/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/78/2015, SMF/80/2015 a SMF/81/2015, SMF/83/2015, SMF/86/2015 a SMF/87/2015, SMF/90/2015, SMF/94/2015, SMF/98/2015 až SMF/101/2015
g/ Plán kontrolní činnosti KV ZM na rok 2015 dle návrhu
h/ Vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus
ch/ Vzdání se práva a promíjí (odpis) pohledávky v částce nad 20 000 Kč
i/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/74/2015 a SMF/75/2015
j/ Poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 400.000 Kč pro Římskokatolickou farnost-děkanství Náchod, IČ 66288428
k/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/76/2015
l/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/19/2014 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - veřejná podpora de minimis
m/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
n/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
o/ Zřizovací listiny těchto příspěvkových organizací města Náchoda : MŠ, Náchod, Alšova 952; MŠ, Náchod, Březinova 669; MŠ, Náchod, Havlíčkova 1848; MŠ, Náchod, Komenského 301; MŠ, Náchod, Myslbekova 4; MŠ, Náchod, Vančurova 1345; MŠ, Náchod, Vítkova 304; ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121; ZŠ, Náchod, Pavlišovská 55; ZŠ, Náchod, 1. Máje 365; ZŠ, Náchod, Komenského 425; ZŠ T.G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005; ZŠ Náchod-Plhov, Příkopy 1186; ZUŠ, Náchod, Tyršova 247; SVČ Déčko,Náchod, Zámecká 243; Kino Vesmír; Sportovní zařízení města Náchoda; MěSSS Marie
q/ Bezúplatné postoupení zakladatelských práv Náchodské Prima sezóny, o. p. s., IČO 70805695, na město Náchod včetně převodu práv a povinností s tím spojených s účinností od 1. 1. 2016

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 2557 - své usnesení ze dne 15.12.2014 pod č. II. písm.c/ převody a nabytí nemovitého majetku, č. akce 2557, tj. o prodeji parcely č. 1069/17 v katastrálním území Náchod do vlastnictví MUDr. Michala Pulse, CSc. vč. zřízení věc. břemene
b/ č. 2897 - usnesení přijaté dne 23.2.2009 pod č. II, písm. b/, č. akce 2897A a dále dne 22.9.2014 pod č. II. písm. d/, č. akce 2897
c/ 3171 - část usnesení č. II. písm. c/, č. akce 3171 ze dne 20.2.2012, která se týká parcely č. 491/14 katastrální území Staré Město nad Metují
d/ č. 3288 - usnesení přijaté dne 10.9.2012 pod č. usnesení II., písm. a/, č. akce 3288
e/ č. 3290 - usnesení přijaté pod bodem II.písm. a/, č. akce 3290, ze dne 23.4.2012
f/ č. 3295 - usnesení přijaté dne 10.9.2012 pod č. II. písm. a/, č. akce 3295

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ Převody nemovitého majetku obce č. : 3591, 3602, 3623,

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství platná v území obvodu města Náchoda, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2011
b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, o zákazu požívání alkoholu na některých veřejných prostranstvích
c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

VI. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e k závěrečnému účtu 2014

1) Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
a) všichni pracovníci odboru Investic a rozvoje města a pracovníci ostatních odborů, kteří uzavírají smlouvy, jsou povinni v zákonné lhůtě v souladu se Zákonem č. 420/2004 Sb. zveřejnit všechny zákonné informace na profilu zadavatele termín: trvale
zodpovídá: všichni pracovníci příslušných odborů
b) vedoucí odboru IRM je povinen průběžně kontrolovat plnění zákonné povinnosti a v případě zjištění opomenutí důsledně vyvozovat osobní zodpovědnost konkrétního pracovníka včetně krácení osobního ohodnocení termín: trvale
zodpovídá: vedoucí odboru IRM
c) radou města dne 25.5.2015 pod číslem usnesení 18/582/15 byl schválen Dodatek č. 2 k Organizačnímu opatření č. 1/2013, kterým je reagováno na zjištěný nález auditu Královéhradeckého kraje a který stanovuje pravidla pro nápravu a dodržování dané vyhlášky č. 410/2009 Sb. v dalším období.
d) Pracovnice účtárny budou důsledně postupovat při účtování reálné hodnoty v souladu s přijatým dodatkem č. 2 k Organizačnímu opatření č. 1/2013
termín: trvale
zodpovídá: všechny pracovnice účtárny a vedoucí odboru právy majetku a financování (dále jen "SMF")
e) Auditem zjištěná chyba byla ihned opravena.
f) Všichni vedoucí odborů MěÚ Náchod jsou povinni ihned hlásit účtárně veškerý majetek, který bude určen k prodeji, aby bylo možné jej ocenit reálnou hodnotou. Tato informace musí být předložena ihned po rozhodnutí o prodeji.
termín: trvale
zodpovídá: všichni vedoucí odborů
g) Pracovnice účtárny budou důsledně postupovat při účtování reálné hodnoty pozemků v souladu s platnou účetní metodikou. Zůstatek účtu 031 - Pozemky musí být v souladu se zůstatkem vykazovaným na inventurních soupisech daného syntetického účtu.
termín: trvale
zodpovídá: všechny pracovnice účtárny a vedoucí odboru SMF
h) Auditem zjištěná chyba byla ihned opravena.
i) Pracovnice odpovědná za agendu bytů, kde jsou uzavřeny smlouvy o budoucí kupní smlouvě, zpracuje přehled pohybu plateb u jednotlivých smluv za celou jejich historii a tento pohyb předloží účtárně ke správnému zaúčtování.
termín: do 30.9.2015
zodpovídá: p. Kondášová p. Prostředníková
Zastupitelstvo města nepřijímá závěry vůči osobám, neboť daným nálezem auditu Královéhradeckého kraje nevznikla městu Náchodu žádná škoda.
Zastupitelstvo města přijímá nápravná opatření, kterými předchází vzniku pochybení v budoucnu.
2) Zastupitelstvo města jako schvalující účetní jednotka schvaluje roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2014 včetně všech příloh.
3) Zastupitelstvo města přijímá navržená nápravná opatření ke zjištěným chybám při přezkoumání hospodaření za rok 2014 uvedeným ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ Rozpočtová opatření č. 60 až 92
b/ Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 4.5.2015
c/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 10.6.2015

VIII. Zastupitelstvo města v o l í

a/ p. Blaženu Schmidtovou do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě

IX. Zastupitelstvo města

podporuje výstavbu obchvatu města Náchoda v severní variantě v návaznosti na usnesení ZM č. IV ze dne 26. 4. 2010 a plně podporuje kroky starosty města Náchoda Jana Birke při jednání s příslušnými orgány.
Zastupitelstvo města pověřuje starostu Jana Birke a místostarostu Ing. Tomáše Šuberta osobním jednáním s vlastníky nemovitostí dotčených stavbou obchvatu v severní variantě.

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta