Dnes
Teplota: 27.4 °C

Prosíme, vyčkejte na načtení dat.
Prosíme, vyčkejte na načtení dat.

Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva města Náchoda konaného dne 21. září 2015I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce
b/ Městskou policii
c/ Informace o zajištění Náchodské Prima sezóny 2016
d/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2015
e/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
f/ Aktualizaci Programu regenerace MPZ
g/ Strategický plán
h/ Rozpočtová opatření
ch/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru
i/ Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/3/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
j/ Dodatky č. 1 k uzavřeným smlouvám
k/ Audit - smlouvu
l/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/119/2015
m/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/133/2015
n/ Trojdohody
o/ Zrušení smlouvy SMF/64/2015

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 2126, 2764, 2910, 3027, 3252, 3447, 3532, 3562 - podmínkou je vybudování náhradního průchodu za parcelou p. Chvojky vlastníky pozemků, jež jsou přístupny z ulice Nyklíčkova, 3569, 3572, 3625, 3643, 3648, 3653,
b/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2015
c/ aktualizovaný Program regenerace městské památkové zóny Náchod
d/ vytvořený Strategický plán v rámci projektu "Zvýšení kvality veřejných služeb v Náchodě"
e/ dodatek č. 2 ke smlouvě o revolvingovém úvěru registrační číslo 99010409754
f/ dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/3/2015 o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
g/ dodatky č. 1 ke smlouvám č. SMF/111/20015 a č. SMF/121/2015 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
h/ Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města počínaje rokem 2015 s firmou c.k. audit, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, Komenského 41, IČ 46504028
ch/ upravenou Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/119/2015
i/ smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/133/2015
j/ Dohody o ukončení finanční podpory sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let a juniorů č. SMF/11/2014 až SMF/13/2014 a SMF/15/2014

III. Zastupitelstvo města r u š í

a/ č. 2764 - původní usnesení č. II., písm. a/, č. akce 2764 ze dne 22.6.2015
b/ č. 3252 - původní usnesení č. II., písm. a/, č. akce 3252 ze dne 12.12.2011
c/ č. 3651 - oprávnění k pozemkové parcele č. 2036/38 z věcného břemene chůze, jízdy, honění dobytka a cesty vozové přes část pozemkových parcel č. 1758/3, č.1755/1 a č.2046/16 dle listiny z 25.9.1930 v katastrálním území Náchod
d/ usnesení z 22.6.2015 II., písm. d) v části SMF/119/2015
e/ usnesení č. II., písm. i/ a II., písm. j/ ze dne 30.3.2015 v plném rozsahu

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ č. 3282 - žádost paní Dobešové z Jizbice o vyjmutí části pozemkové parcely č. 404/1 k. ú. Jizbice u Náchoda z pasportu místních komunikací a současně zamítá žádost o prodej této části pozemkové parcely do jejího vlastnictví
b/ záměr prodeje bytů Bartoňova ulice čp. 275, čp. 276, čp. 277 spolu se stavebními parcelami č. 539 , č. 540 a č. 541 vše v katastrálním území Staré Město nad Metují do vlastnictví současných nájemníků

V. Zastupitelstvo města o d n í m á

a/ na návrh starosty strážníkovi městské policie Miroslavu Horákovi pověření plněním některých úkolů při řízení městské policie v Náchodě s účinností od 1.10.2015

VI. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ na návrh starosty města plněním některých úkolů při řízení městské policie v Náchodě strážníka Bc. Petra Valicu s účinností od 1.10.2015

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ předloženou koncepci festivalu Náchodská Prima sezóna a přípravné práce k zajištění festivalu
b/ rozpočtová opatření č. 93 - 152

VIII. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o výši koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

Ing. Tomáš Š u b e r t
místostarosta
Jan B i r k e
starosta