Dnes
Teplota: 28.0 °C

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 27. dubna 2020

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Zadání architektonické soutěže Tepna

c/ Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

d/ Volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě

e/ Smlouvy o poskytnutí dotací

f/ Dodatky ke smlouvám

g/ Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství - „Nasvícení památkové secesní

procházkové haly v lázeňském parku v obci Kudowa-Zdrój"

h/ Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství - „Kovářské tradice ve skanzenu

ve Stroužném"

ch/ Změnu Územního plánu

i/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

j/ Rozpočtová opatření

k/ Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava

l/ Valná hromada VAK Náchod a.s. - delegování zástupce města

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3143/2020, 3591/2020, 9970/2019,

2010/2017,

b/ č. 2478/2019 - prodej pozemků - p.č. 207/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 87 m2, p.č. 208/7 (trvalý travní porost) o výměře cca 936 m2, p.č. 441/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 178 m2 v k.ú. Babí u Náchoda za cenu v místě a čase obvyklou a dle Zákona č. 416/2009 Sb. ve výši 240.044,- Kč,

- p.č. 512/3 (trvalý travní porost) o výměře cca 2786 m2, p.č. 719/1 (ostatní plocha, silnice) o výměře 360 m2, p.č. 720/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 432 m2, p.č. 720/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 80 m2 v k.ú. Běloves za cenu v místě a čase obvyklou a dle Zákona č. 416/2009 Sb. ve výši 716.800,- Kč,

- p.č. 1457 (lesní pozemek) podíl o velikosti 111/112 o výměře cca 133 m2, p.č. 1458 (lesní pozemek) podíl o velikosti 111/112 o výměře cca 1297 m2, p.č. 1480 (lesní pozemek) o výměře cca 2680 m2, p.č. 1483/1 (lesní pozemek) o výměře cca 4580 m2, p.č. 1486/1 (lesní pozemek) o výměře cca 4931 m2, p.č. 1486/2 (lesní pozemek) o výměře cca 2452 m2 v k.ú. Městská Kramolna za cenu v místě a čase obvyklou a dle Zákona č. 416/2009 Sb. ve výši 3.646.521,- Kč,

- p.č. 246/1 (lesní pozemek) o výměře cca 4484 m2, p.č. 246/2 (lesní pozemek) o výměře cca 24284 m2, p.č. 503/3 (lesní pozemek) o výměře cca 755 m2, p.č. 1876/2 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 136 m2, p.č. 1876/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 259 m2, p.č. 1876/4 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře 70 m2, p.č. 1879/1 (lesní pozemek) o výměře cca 387 m2, p.č. 1940/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 110 m2, p.č. 2042/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 292 m2, p.č. 2042/14 (ostatní plocha, silnice) o výměře 407 m2, p.č. 310/6 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 58 m2, p.č. 503/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 12 m2, p.č. 1876/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 48 m2, p.č. 1877/1 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 169 m2, p.č. 2042/9 (ostatní plocha, neplodná půda) o výměře cca 13 m2, p.č. 2152/1 (vodní plocha, rybník) o výměře cca 1807 m2, p.č. 2154 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 225 m2 v k.ú. Náchod za cenu v místě a čase obvyklou a dle Zákona č. 416/2009 Sb. ve výši 5.641.600,- Kč za lesní pozemky a za cenu v místě a čase obvyklou a dle Zákona č. 416/2009 Sb. ve výši 987.097,- Kč za ostatní pozemky z majetku města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390. Cena celkem ve výši 11.232.062,- Kč.

c/ č. 3790/2020 - prodej bytové jednotky č. 1346/10 o velikosti 1+1, o výměře 54,20 m2

včetně podílu o velikosti 5420/63575 na společných částech bytového domu č.p.

1346 a pozemku p.č.st. 1506 v k.ú. Náchod za cenou 851.100,- Kč, která je vyšší než

v znaleckém posudku z majetku města do vlastnictví Pavla Sergejeva

d/ poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchoda ve
výši 10 % z celkových uznatelných nákladů na obnovu památky vlastníkům
kulturních památek, kterým bude poskytnut příspěvek z Programu regenerace MPR
a MPZ MK ČR dle předloženého návrhu takto:

- Činžovní dům, čp.163, Riegrova ul., oprava dvorní omítky domu, demontáž
balkonu, oprava rámů oken a vnitřních parapetů na schodišti, 47 000 Kč,

- Děkanství čp. 75, Masarykovo náměstí, obnova dřevěných oken a dveří na vnějším
plášti budovy, 50 000 Kč,

- Sokolovna - tělocvična čp. 207, Tyršova ul., výměna okna v tělocvičně, 17 000 Kč

e/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/54/2020 a SMF/55/2020 dle návrhů

f/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
č. SMF/67/2020 až SMF/73/2020 dle návrhů

g/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/56/2020 až SMF/66/2020 dle návrhů

h/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3480/2020 dle návrhu

ch/ Smlouvu darovací č. SMF/3479/2020 dle návrhu

i/ Dodatek č. 1 k darovací smlouvě č. SMF/3479/2020 dle návrhu

j/ Smlouvu darovací č. SMF/3483/2020 dle návrhu

k/ Dodatek ke smlouvě o úvěru r.č. 99024435944 dle návrhu

l/ dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2020 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

m/ dodatky k již uzavřeným úvěrovým smlouvám, a to :

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. SMF/2890/2016

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3412/2019

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3013/2017

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3014/2017

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3053/2017

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3146/2018

- Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3227/2018

n/ uzavření Deklarace partnerství na projekt „Nasvícení památkové secesní
procházkové haly v lázeňském parku v obci Kudowa-Zdrój" s obcí Kudowa-Zdrój.
Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko
prostřednictvím Euroregionu Glacensis

o/ uzavření Deklarace partnerství na projekt „Kovářské tradice ve skanzenu ve
Stroužném" s Muzeem lidové kultury Sudetského pohoří. Projekt se uchází o
podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím
Euroregionu Glacensis

p/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20 000
Kč/kus dle návrhu

q/ vyřazení z dlouhodobého hmotného majetku busty Ing. Pinkavy a souhlasí
s navrženým postupem, tj. zúčtovat jako inventarizační rozdíl a podat trestní
oznámení na neznámého pachatele na Policii ČR

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se zněním předloženého zadání - NOVÁ TEPNA - vrstevnaté centrum Náchoda a
zněním soutěžních podmínek - NOVÁ TEPNA - vrstevnaté centrum Náchoda
v předloženém znění a doporučuje postoupit k vyhlášení soutěže v souladu se
schválenými podmínkami

b/ s úpravou textové části Územního plánu Náchod pro lokalitu s označením Z1/j a
souhlasí se zapracováním do návrhu změny č. 2 ÚP Náchod

IV. Zastupitelstvo města v o l í

a/ Petru Bašovou přísedící Okresního soudu v Náchodě

V. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rezignaci MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., MPA na funkci člena finančního výboru ke

dni 27.4.2020

b/ rozpočtová opatření č. 5 až 11

c/ rozpočtová opatření č. 12 až 17

VI. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ žádost Obce Bublava o příspěvek do veřejné sbírky

VII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ na valnou hromadu VAK Náchod a.s. místostarostku ing. Pavlu Maršíkovou a
pověřuje ji hlasovat v souladu s navrženými usneseními pořadu jednání řádné valné
hromady

V Náchodě 28. dubna 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta