Dnes
Teplota: 28.8 °C

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 14. září 2020

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2020

c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských

škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené
městem Náchod

d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody základních

škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených
městem Náchod

e/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č.5/2019, o místním poplatku z pobytu

f/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

g/ Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu města

h/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3486/2020

ch/ Žádost Základní školy Náchod-Plhov, Příkopy 1186 o návratnou finanční výpomoc

i/ Změnu územního plánu

j/ Správní radu Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

k/ Volbu přísedících Okresního soudu Náchod

l/ Rozpočtová opatření

m/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

n/ Plán práce Finančního výboru na II. pololetí 2020

o/ Kontrolu Finančního výboru dle schváleného plánu kontrol na I. pololetí 2020

p/ Kontrolní výbor ZM - zápis z provedené kontroly

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 3125/2020, 9897/2020, 9908/2020,

7758/2020, 6722/2020, 6554/2020, 9671/2020, 9917/2020

b/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2020

c/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/103/2020 až
č. SMF/122/2020

d/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/123/2020 až
č. SMF/146/2020

e/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/100/2020 a č. SMF/101/2020

f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/127/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Náchoda

g/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora
de minimis č. SMF/6/2020

h/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. SMF/3187/2018

ch/ Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2020 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

i/ Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce č. 101/2002. Zastupitelstvo města v souladu
s článkem III. část 2) trvá na úhradě smluvní pokuty ve výši 20 % neuhrazené částky
z důvodu podání žádosti po splatnosti dílčí splátky. Pokuta činí Kč 20 000,-

j/ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora
de minimis č. SMF/95/2016

k/ Dodatek č. 3 ke Smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského
zájmu č. smlouvy SMF/2/2020

l/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora
de minimis č. smlouvy SMF/7/2020

m/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3486/2020

n/ Smlouvu o návratné finanční výpomoci č. ŠK/1/2020

o/ žádosti o změnu Územního plánu Náchod č. 2/4, 4/4, 5/4 a 6/4 a jejich zařazení a
projednání ve změně č. 3 ÚP Náchod podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon)

p/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad Kč
20 000,-/kus dle návrhu

q/ plán práce FV ZM na II. pololetí 2020 dle návrhu

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 6993/2020, 7579/2020,

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 13323/2018/1

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, kterou se stanoví školské obvody mateřských
škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů mateřských škol
zřízených městem Náchod

b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se stanoví školské obvody základních
škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených
městem Náchod

c/ Obecně závaznou vyhlášku č.5/2020, kterou se mění OZV č. 5/2019, o místním
poplatku z pobytu

VI. Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e

a/ žádost o změnu Územního plánu Náchod č. 3/4 a její zařazení a projednání ve
změně č. 3 ÚP Náchod

VII. Zastupitelstvo města o d r o č u j e

a/ rozhodnutí o žádosti o změnu Územního plánu Náchod č. 1/4 a pověřuje starostu
města dalším jednáním

VIII. Zastupitelstvo města j m e n u j e

a/ členy SR Kulturní a sportovní nadace města Náchoda : Ing. Pavla Sobotku, MUDr.
Editu Novákovou, Mgr. Miroslava Jindru, Romana Touška a Sabinu Matoulkovou

IX. Zastupitelstvo města v o l í

a/ přísedícími Okresního soudu v Náchodě p. Milana Samka, p. Miroslava Bráta

a p. Lenku Svobodovou

X. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 31 až 46

b/ provedenou kontrolu dotace pro Lesy města Náchoda, spol. s.r.o.

c/ provedenou kontrolu dotace pro Florbal Náchod, z. s.

V Náchodě 15. září 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta