Dnes
Teplota: 26.7 °C

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 2. listopadu 2020

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Žádosti Stacionáře Cesta

c/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/151/2020

d/ Přidělení názvu základním sídelním jednotkám (ZSJ)

e/ Pojmenování komunikace na p.p.č 907/15 v k. ú. Náchod

f/ Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství „Cesta starými lázněmi"

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 12590/2020, 13232/2020, 9295/2018,

9297/2018, 706/2/2020, 706/4/2020, 14368/2019

b/ č. 1267/2020 - bezúplatný převod (dar) pozemku p.č. 2249 (ostatní plocha, jiná
plocha) o výměře 80 m2 v k.ú. Náchod z majetku České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha 2 do vlastnictví města. K převáděnému majetku se zřizuje věcné právo,
spočívající v závazku nabyvatele jako povinného nezcizit převáděný majetek a
nezatížit jej zástavním právem, a to po dobu 10 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí

c/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3055/2017 ze dne 19.10.2017

d/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3208/2018 ze dne 25.09.2018

e/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/151/2020

f/ změnu v názvech základních sídelních jednotek (ZSJ) využívaných Českým
statistickým úřadem při sčítání lidu, domů a bytů dle návrhu Letopisecké a
místopisné komise Rady města Náchoda

g/ pojmenování ulice na p.p.č 907/15 v k. ú. Náchod jménem „Šikmá" dle návrhu
Letopisecké a místopisné komise Rady města Náchoda

h/ uzavření Deklarace partnerství na projekt: Cesta starými lázněmi s obcí Kudowa-
Zdrój. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika -
Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis

III. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ č. 706/1/2020 - usnesení pod bodem II. písm. a/, č. 6994/2018/11 ze dne 17.2.2020

b/ č. 706/3/2020 - usnesení pod bodem II. písm. e/, č. 6994/2018/8 ze dne 9.12.2019

c/ č. 14368/2019/1 - usnesení ze dne 9.12.2019 pod bodem II. písm. e/, č. 14368/2019

V Náchodě 3. listopadu 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta