Dnes
Teplota: 29.1 °C

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 7. prosince 2020

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025

b/ Střednědobé výhledy rozpočtu za PO města Náchoda

c/ Rozpočty 2021 za PO města Náchoda

d/ Rozpočet 2021

e/ Střednědobý revolvingový úvěr 2021-2022

f/ Majetkoprávní úkony obce

g/ Dodatky ke smlouvám 2020

h/ Schválení darovací smlouvy mezi městem Náchod a Muzeem Náchodska

ch/ Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů

i/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2021

j/ Volbu člena Finančního výboru ZM

k/ VAK Náchod a.s. - delegaci zástupce na valnou hromadu

l/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

m/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

n/ Rozpočtová opatření

o/ Kontroly provedené KV

p/ MMR - Podpora obnovy místních komunikací, podání žádosti o dotaci na projekt
- stavební úpravy MK, ul. Purkyňova Náchod

q/ Změnu č. 2 Územního plánu Náchod

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2025 dle návrhu

b/ Rozpočtové výhledy rozpočtu (rok 2022, 2023) za příspěvkové organizace města
Náchoda

c/ Rozpočty 2021 za příspěvkové organizace města Náchoda

d/ Rozpočet města Náchoda na rok 2021 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu
s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:

1. finančními prostředky z minulých let v objemu 50,74 mil. Kč

2. smluvně zabezpečeným krátkodobým revolvingovým úvěrem v objemu 30 mil. Kč
3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím
z roku 2020 v objemu 45 mil. Kč

4. smluvně zabezpečeným střednědobým úvěrem 2021/2022 v objemu 136,5 mil. Kč

e/ Smlouvu o revolvingovém úvěru na částku Kč 136 500 000,- za úrokovou sazbu 1M
PRIBOR + 0,22 % p.a. na roky 2021-2022 s možností splatnosti až do 31.12.2032

f/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : č. 7360/2020 - prodej pozemku

g/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/1/2020 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

- Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2020 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/4/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Náchoda - podpora de minimis

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/24/2020

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/20/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Náchoda - podpora de minimis

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/21/2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Náchoda - podpora de minimis

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/152/2020

h/ Darovací smlouvu mezi městem Náchod a Muzeem Náchodska na kovovou plastiku

ch/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
č. SMF/1/2021 až SMF/4/2021 dle návrhu

i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2021 dle návrhu

j/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/6/2021 až SMF/11/2021 dle návrhu

k/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad Kč
20 000,-/kus a odpis nerealizovaných projektů dle návrhu

l/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2020 do
rozpočtu zřizovatele

m/ podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Stavební úpravy místní
komunikace, ulice Purkyňova Náchod" z dotačního titulu č. 117D8230A - podpora
obnovy místních komunikací vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v
rámci podprogramu Podpora obcí s více než 10.000 obyvateli

n/ Rozhodnutí o námitce uplatněné k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Náchod

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na
běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak.Provedená rozpočtová opatření
mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních
částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu

b/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu
(v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po
písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším
zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí

c/ č. 14953/2018 - s technickými podmínkami prodeje části pozemku p.č. 2067/1
(ostatní plocha, dráha) o výměře cca 500 m2 v k.ú. Náchod pro Správu železnic,
státní organizace, IČO: 70994234,Dlážděná 103/7, 110 00 Praha 1

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : č. 7360/2020 - že usnesení pod
bodem II. písm. b/, číslo 1821A ze dne 28.2.2005 nebylo realizováno z důvodu,
protože nedošlo ke shodě

b/ rezignaci Ing. Borise Oláha na funkci člena finančního výboru

c/ rozpočtová opatření č. 47 - 63

d/ zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem a ukládá jednotlivým odborům,
kterých se kontroly týkaly, odstranit dané nedostatky

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, v předloženém znění

b/ Změnu č. 2 Územního plánu Náchod formou opatření obecné povahy

VI. Zastupitelstvo města v o l í

a/ členem finančního výboru Ing. Roberta Patzelta

VII. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ za město Náchod na řádnou valnou hromadu VAK Náchod a. s. Ing. Pavlu
Maršíkovou, místostarostku, s mandátem hlasovat v souladu s navrženými
usneseními pořadu jednání řádné valné hromady

V Náchodě 8. prosince 2020Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta