Dnes
Teplota: 26.2 °C

Usnesení  ze 17. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 15. března 2021

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

c/ Smlouvu o bezúplatném převodu polohovacích lůžek pro MěSSS Marie

d/ Rozpočtová opatření

e/ Plán kontrol Kontrolního výboru ZM na rok 2021

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 15599/2020, 8893/2020, 128/2021,

119/2021, 13482/2020, 883/2021,

b/ č.15704/2019 - koupi pozemků p.č. 2058/29 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 1038 m2,
p.č.st. 3405 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 76 m2 jejíž součástí je budova
bez č.p. (stavba občanského vybavení) a p.č.st. 3406 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 75 m2 jejíž součástí je budova č.e. 289 (stavba občanského vybavení) v k.ú.
Náchod z majetku České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha do vlastnictví
města za cenu v místě a čase obvyklou 5.615.000,- Kč

c/ č. 15694/2019 - bezúplatný převod pozemku p.č. 298/36 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 23 m2 v k.ú. Babí u Náchoda z majetku České republiky -
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha do vlastnictví města

d/ č. 120/2021 - změnu katastrálních hranic :

Změnu č. 1 - Změnou katastrální hranice přechází z k.ú. Staré Město nad Metují do
k.ú. Bražec st.p.č. 618 a p.č. 292/6. St.p.č. 618 se v k.ú. Bražec sloučí do st.p.č. 78,
p.č. 292/6 bude v k.ú. Bražec evidována novým parcelním číslem.

Změnu č. 2 - Změnou katastrální hranice přechází z k.ú. Staré Město nad Metují do
k.ú. Bražec st.p.č. 441, která se v k.ú. Bražec sloučí do st.p.č. 289

e/ 9791/2018 - uzavření dodatku č. 1 dohody o narovnání, která byla uzavřena dne
22.05.2019 mezi městem Náchodem a panem ********* v předloženém
znění, tedy včetně ujednání o budoucím prodeji části pozemku p. č. 105/5 v k. ú.
Náchod panu ************, 549 08
Provodov-Šonov konkrétně pozemku p. č. 105/11 o výměře 182 m2, odděleného
geometrickým plánem č. 4040-189/2020, který dne 10.07.2020 pod číslem PGP-
1137/2020-605 odsouhlasil Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, a to za cenu
1.000 Kč/m2 - tedy za cenu v místě a čase obvyklou dle znaleckého posudku

f/ prominutí smluvní pokuty ve výši 30.417,45 Kč dodavateli WISS CZECH, s.r.o.,
IČ 29305934, a to v režimu de minimis

g/ č. 2148 - souhlas s přechodem smluv č. SMF/1935/2011 z 16.12.2011 a
SMF/1936/2011 z 18.7.2011 na novou organizaci Rubena Náchod s.r.o., IČO
09725351, se sídlem Českých bratří 338, 547 01 Náchod a pověřuje vedení města
jednáním o možnosti znovuotevření ulice Českých bratří

h/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č.
SMF/14/2021 až SMF/17/2021

ch/ Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č.1/SV/2021

i/ plán kontrol Kontrolního výboru zastupitelstva města na rok 2021

 

III. Zastupitelstvo města    n e s c h v a l u j e

a/ převod nemovitého majetku obce č.13676/2020 a doporučuje vedení města jednat se
zájemci o dlouhodobém pronájmu pozemku

 

IV. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 64 až č. 80/2020

b/ rozpočtová opatření č. 1 až č. 5/2021

 

V Náchodě 16. března 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta