Dnes
Teplota: 24.2 °C

Usnesení  z 18. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 26. dubna 2021

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění OZV č.1/2020, o místním

poplatku za užívání veřejného prostranství

c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o zřízení městské policie

d/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu spolkové činnosti v oblasti

sportu pro rok 2021

e/ Smlouvy o poskytnutí dotací

f/ Smlouvy o úvěru

g/ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské středisko sociálních

služeb Marie

h/ Volbu přísedící Okresního soudu Náchod

ch/ Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

i/ Rozpočtová opatření

j/ Změny v personálním složení správní a dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace

města Náchoda

k/ Česko-polské mikroprojekty - Deklarace partnerství

l/ Valná hromada VAK Náchod a.s. - delegování zástupce města

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 9453/2020/1, 9453/2020/2,
9453/2020/3, 14744/2020, 6554/2020/1, 9553/2019, 9295/2018, 1108/2021

b/ č. 12118/2017 - bezúplatný převod části pozemku p.č. 2067/1 (ostatní plocha, dráha)
o výměře 435 m2 z majetku České republiky - Správy železnic, státní organizace,
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 do vlastnictví města včetně Smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva S015309/2018-O31

c/ Smlouvu o bezúplatném převodu majetku č. 4/SV/2021

d/ rozdělení dotací z „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti
sportu - majetek, pronájmy" a z „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových
her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu - majetek, pronájmy" pro rok
2021

e/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/21/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/22/2021 až č. SMF/32/2021

- Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu
č. SMF/33/2021 až č. SF/39/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/55/2021 až
č. SMF/70/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/71/2021 až
č. SMF/87/2021

f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/2/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

- Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora
de minimis č. SMF/20/2021

g/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3659/2021

h/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3658/2021

ch/ Dodatek č. 3 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské středisko sociálních
služeb Marie, Bartoňova 1998, Náchod

i/ poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchoda ve
výši 10 % z celkových uznatelných nákladů na obnovu památky vlastníkům
kulturních památek, kterým bude poskytnut příspěvek (dotace) z Programu
regenerace MPR a MPZ MK ČR dle předloženého návrhu takto :

Činžovní dům, čp.163, Riegrova ulice, renovace hlavních dveří do průjezdu, 11.000Kč

Sokolovna - tělocvična, čp. 207, Tyršova ulice, výměna okna v tělocvičně, 17.000 Kč

j/ uzavření Deklarace partnerství na projekt: Bezpečně v Evropském městě Náchod -
Kudowa-Zdrój s partnerskou obcí Kudowa-Zdrój

- uzavření Deklarace partnerství na projekt: Sportujeme společně s partnerem
Občanské sdružení „Naše škola"

Projekty se budou ucházet o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika -
Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis

 

III. Zastupitelstvo města    o d r o č u j e

a/ č. 5519/2020 a ukládá vedení města jednat s žadatelkou o prodeji pouze p.č. 2023

 

IV. Zastupitelstvo města    t r v á

a/ č. 13676/2020 - na svém usnesení ze dne 15.3.2021 pod č. III.a/ tj. neschvaluje
převod majetku

 

V. Zastupitelstvo města    r e v o k u j e

a/ č. 6554/2020 - usnesení ZM ze dne 14.9.2020 pod bodem II. písm. a/, č. 6554/2020

b/ č. 9553/2019  - usnesení ze dne 13.3.2017 a ze dne 11.9.2017 vždy pod č. usnesení II.
písm. a/, č.  akce 3828

 

VI. Zastupitelstvo města    v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 1/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o zřízení městské policie

 

VII. Zastupitelstvo města    v o l í

a/ Ing. Boženu Voborníkovou přísedící Okresního soudu v Náchodě

 

VIII. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ Rozpočtová opatření č. 6 až 16

 

IX. Zastupitelstvo města    j m e n u j e

a/ Bc. Janu Majerovou členkou dozorčí rady Kulturní a sportovní nadace města
Náchoda

b/ Ing. Ladislava Šimka členem správní rady Kulturní a sportovní nadace města
Náchoda

 

X. Zastupitelstvo města    d e l e g u j e

a/ na valnou hromadu VAK Náchod a.s. místostarostku Ing. Pavlu Maršíkovou a
pověřuje ji hlasovat v souladu s navrženými usneseními pořadu jednání řádné valné
hromady

 

V Náchodě 27. dubna 2021Ing. Jan Čtvrtečka
místostarosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka