Dnes
Teplota: 28.2 °C

Usnesení z  19.  zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 21. června 2021

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Závěrečný účet města za rok 2020

c/ Česko-polský mikroprojekt s pracovním názvem „Zlepšení infrastruktury" Deklarace

partnerství, dohodu o spolupráci

c/ Smlouvy o poskytnutí dotací

e/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a zúčtování ztráty
příspěvkových  organizací za rok 2020

f/ Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

g/ Rozpočtová opatření

h/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

ch/ Delegování zástupce města na valnou hromadu innogy Energetika Plhov - Náchod,
s.r.o.

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 5500/2021, 5503/2021/1, 5503/2021/2,

5536/2021, 294/2021, 9453/2020, , 4857/2021, 9791/2018/1, 6332/2021, 9297/2018 -
záměr prodeje

b/ 14953/2018 - koupi částí pozemku p.č. 2067/1 (ostatní plocha, dráha) nově
značených dle GP 4029-1174/2020 ze dne 16.9.2020, p.č. 2067/127 ostatní plocha,
jiná plocha) o výměře cca 366 m2 a p.č. 2067/128 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře 109 m2 v k.ú. Náchod z majetku Správy železnic, státní organizace, IČO:
70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 do vlastnictví města Náchod za cenu
obvyklou s připočtením nákladů spojených s koupí ve výši 204.000,- Kč a
Prohlášení Správy železnic č.j.: S014996/2019

c/ č. 15763/2020 - bezúplatný převod pozemku p.č. 584/7 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 1299 m2, p.č. 601/35 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 90 m2, p.č. 622/6 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 86 m2, p.č.
622/8 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 13 m2 v k.ú. Běloves z majetku
České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha do vlastnictví města

d/ č. 4169/2020 - Kupní smlouvu č. UZSVM/HNA/2108/2021 - HNAM na koupi pozemku
p.č. 50/2 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 4 m2 v k.ú. Staré Město nad Metují
z majetku České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha do vlastnictví města za kupní
cenu 3.850,- Kč

e/ Závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2020
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 bez výhrad.

f/ jako schvalující účetní jednotka roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2020
včetně všech příloh

g/ uzavření Deklarace partnerství na projekt s pracovním názvem Zlepšení
infrastruktury bude-li předložen projekt typu C.

h/ uzavření Dohody o spolupráci na projekt s pracovním názvem Zlepšení
infrastruktury bude-li předložen projekt typu A.

Projekty se budou ucházet o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika -
Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis

ch/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis    
č. SMF/94/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis
č. SMF/95/2021 a SMF/96/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/97/2021 až
č. SMF/103/2021

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/110/2021 až
č. SMF/116/2021

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - Podpora de minimis
č. SMF/119/2021

i/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/1/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

j/ Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/2/2021 o plnění závazku veřejné služby obecného
hospodářského zájmu

k/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací
za rok 2020 do rezervního fondu dle požadavků PO, finanční pokrytí ztráty
z rezervního fondu a odvod z fondu investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a
rozvoje) ve výši Kč 1 032 159,25

l/ poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchoda ve
výši min. 10 % z celkových uznatelných nákladů na obnovu památky vlastníkům
kulturních památek, kterým bude poskytnut příspěvek z Programu regenerace MPR
a MPZ MK ČR dle předloženého návrhu takto :

- Činžovní dům, čp.163, Riegrova ul., renovace hlavních dveří do průjezdu, 10 100 Kč

- Sokolovna - tělocvična, čp. 207, Tyršova ul., výměna okna v tělocvičně, 16 100 Kč

m/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad
Kč 20 000,-/kus dle návrhu

 

III. Zastupitelstvo města    r e v o k u j e

a/ své usnesení pod bodem usnesení II. písm. i/ ze dne 26.4.2021

 

IV. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 17 až č. 30

 

V. Zastupitelstvo města    d e l e g u j e

a/ Ing. Pavlu Maršíkovou, místostarostku, k zastupování města Náchoda na řádné
valné hromadě innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. dne 25.6.2021 a zmocňuje
ji k hlasování dle programu valné hromady

 

V Náchodě 22. června 2021Ing. Jan Čtvrtečka
místostarosta
Ing. Pavla Maršíková
místostarostka