Dnes
Teplota: 26.6 °C

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 10. prosince 2018

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023

b/ Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda

c/ Rozpočet města Náchoda na rok 2019

d/ Střednědobý revolvingový úvěr 2019/2020

e/ Majetkoprávní úkony obce

f/ Plán rozvoje sportu pro město Náchod

g/ Program regenerace městské památkové zóny (MPZ) Náchod na období 2019 - 2022

h/ Zajištění financování projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace"

podpořeného z CZ-PL programu INTERREG V-A

ch/ Dodatky ke smlouvám - rok 2018

i/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2019

j/ Pořizování Územního plánu Náchod - určený zastupitel

k/ Odměny, jiná plnění neuvolněným členům zastupitelstva města

l/ Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.- Smlouva o úvěru

m/ Rozpočtová opatření

n/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

o/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023 dle návrhu

b/ Střednědobé výhledy rozpočtu (rok 2020, 2021) za příspěvkové organizace města

Náchoda a rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2019

c/ Rozpočet města Náchoda na rok 2019 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu

s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:

  1. finančními prostředky z minulých let v objemu 38,003 mil. Kč
  2. smluvně zabezpečeným krátkodobým revolvingovým úvěrem v objemu 30 mil.Kč
  3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím z roku 2018 v objemu 28,682 mil.Kč
  4. smluvně zabezpečeným střednědobým úvěrem 2019/2020 v objemu 68,8 mil.Kč.

d/ Smlouvu o střednědobém revolvingovém úvěru registrační číslo 99022041591

a pověřuje starostu města jejím podpisem

e/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 9722/2018, 9725/2018, 9380/2018,

11237/2018, 11951/2018, 3868/2018, 13653/2018, 3767, 1719/2018, 5707/2018,

13834/2018

f/ Plán rozvoje sportu pro město Náchod zpracovaný panem Mgr. Jakubem Popelkou,

Ph.D. (IČO 76413195)

g/ Program regenerace MPZ Náchod na období 2019 - 2022

h/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

ch/ Dodatky č. 1 ke smlouvám č. SMF/99/2018, SMF/100/2018 a SMF/160/2018

i/ Dodatek č. 4 ke smlouvě č. SMF/3/2018 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

j/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/90/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda

k/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/91/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda

l/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/75/2018 o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda

m/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

č. SMF/1/2019 až SMF/3/2019

n/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/4/2019

o/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2019

p/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/6/2019 až SMF/8/2019

q/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/9/2019

a č. SMF/10/2019

r/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/11/2019 až SMF/13/2019

s/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/14/2019

až SMF/19/2019

t/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/20/2019

u/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3227/2018

v/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad

20.000 Kč/kus dle návrhu

w/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2018

do rozpočtu zřizovatele

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na

běžný rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová

opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v

konkrétních částkách a dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu

b/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu

(v plné výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po

písemném doručení, pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším

zastupitelstvu města budou dána zastupitelům na vědomí

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku č. : 10061/2018, 10062/2018, 11011/2018,

V. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ usnesení ZM č. II. písm. a), č. akce 3868 ze dne 11.9.2017

b/ usnesení ZM č. II. písm. b), č. akce 1719 ze dne 3.3.2003

VI. Zastupitelstvo města p r o h l a š u j e,

a/ že v rozpočtu města Náchoda jsou zajištěny finanční prostředky pro realizaci

projektu „Přeshraniční mezigenerační integrace" registrační číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001652 ve výši 97.562,- EUR a souhlasí s přijetím dotace

na realizaci projektu z programu INTERREG V-A

VII. Zastupitelstvo města p o v ě ř u j e

a/ „určeným členem zastupitelstva" dle stavebního zákona pana Ing. Jana Čtvrtečku

VIII. Zastupitelstvo města s t a n o v u j e

a/ výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce s účinností od 01.01.2019 takto : místostarosta - 22000 Kč, člen rady města - 9340 Kč, předseda výboru zastupitelstva města, komise rady města, zvláštního orgánu města

- 4670 Kč, člen výboru zastupitelstva města, komise rady města, zvláštního orgánu města - 3892 Kč, člen zastupitelstva města - 2335 Kč a schvaluje, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna.

IX. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 81 až č. 106Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta