Dnes
Teplota: 27.3 °C

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 12. července 2021

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ č. 4177/2021 - prodej pozemku st.p.č. 1266 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
304 m2,  jehož součástí je stavba s č.p. 897, část pozemku p.č. 1070/1 (ostatní
plocha, manipulační plocha) o výměře cca 200 m2 a část pozemku p.č. 1070/6
(ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 49 m2 v k.ú. Náchod z majetku města do
vlastnictví J. Ježka za cenu v místě a čase obvyklou 2.574.140,- Kč a za podmínek
kupní smlouvy a smlouvy o advokátní úschově v předloženém znění

 

V Náchodě 13. července 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta