Dnes
Teplota: 24.5 °C

Usnesení z  22.  zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 15. listopadu 2021

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Nákup lázní

b/ Majetkoprávní úkony obce

c/ Česko-polský mikroprojekt - Dohoda o partnerství Sport v Evropském městě

Kudowa-Zdrój - Náchod

d/ Pojmenování ulice

e/ Určení výkonu funkce starosty jako uvolněného

f/ Změnu č. 3 Územního plánu Náchod - vydání formou opatření   obecné povahy

g/ Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. - investici do nového parního kotle K10,

cenu tepla 2022 a delegování zástupce města na valnou hromadu

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

č. 2460/2021 -

a/ že Nemovitosti, které představují původní lázeňský park a přilehlé pozemky, město

Náchod podle svého plánu  zrevitalizuje a otevře v nejkratším možném termínu

veřejnosti jako veřejný lázeňský park; Potvrzuje, že přestože na základě platného

územního plánu města Náchod jsou veškeré nakupované pozemky vymezeny jako

plochy občanské vybavenosti - lázeňství, zastupitelstvo města výstavbu jakýchkoliv

staveb na pozemcích určených pro veřejný lázeňský park vylučuje; Potvrzuje a

schvaluje výše uvedený záměr využití jednotlivých nakupovaných

pozemků a potvrzuje, že město Náchod nemá v úmyslu nakupované pozemky využít

jiným způsobem

b/ koupi pozemků, souvisejících staveb bývalých lázní a technologie prameníku dle

předloženého seznamu v příloze č. 1) z majetku Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.

(dále jen Lázně) do vlastnictví města za cenu 39.887.602,90 Kč vč. DPH a dále za

podmínek předloženého návrhu schvaluje uzavření

- 2 kupních smluv mezi Městem Náchod jako kupujícím a Lázněmi jako prodávajícím

v rozsahu předložené přílohy č. 5 a přílohy č.6

- 2 smluv o složení peněz na depozitní účet advokáta a o správě kupní ceny a

úschově listin mezi Městem Náchod (složitel), KŠD ( schovatel) a Lázněmi

( oprávněná strana) v rozsahu předložených příloh  č. 7 a přílohy č. 8

- financování kupní ceny dle kupních smluv formou střednědobého úvěru

poskytnutého ČSOB, a.s. ve výši limitu 40.000.000,-- Kč za úrokovou sazbu 1M

PRIBOR + 0,08 % p.a., s možností čerpání úvěru do 30.6.2022, splatným pravidelnými

měsíčními splátkami počínaje 7/2022 a konče 12/2025. Dále v té souvislosti schvaluje

uzavřít

- Smlouvu o úvěru č. 2021003810 na výši limitu 40.000.000,- Kč v rozsahu předložené

přílohy č. 9

-  uzavření smlouvy  o (kontokorentním) úvěru č. 2021003811 u ČSOB  ve výši

kontokorentního limitu 40.000.000,- Kč úročeného sazbou 1M PRIBOR + 0,12% p.a.

v rozsahu předložené přílohy č. 10

c/  uzavření Dohody o spolupráci při obnově a rozvoji Lázní Běloves v rozsahu

předložené přílohy

d/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 9295/2018, 294/1/2021

e/ č. 11057/2021 - bezúplatný převod pozemku p.č. 2046/19 (ostatní plocha, ostatní

komunikace) o výměře 393 m2 v k.ú. Náchod z majetku České republiky - Úřad pro

zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128

00 Praha do vlastnictví města a „Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva

k majetku Č.j. UZSVM/HNA/3615/2021-HNAM"

f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru  č. SMF/3659/2021 ze dne 30.4.2021

g/ navýšení dotace a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. SMF/1/2021 o plnění závazku

veřejné služby obecného hospodářského zájmu

h/ uzavření Dohody o spolupráci na projekt Sport v Evropském městě Kudowa-Zdrój -

Náchod s partnerskou obcí Kudowa-Zdrój. Projekt se bude ucházet o podporu

z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu

Glacensis

ch/ rozšíření stávajícího pojmenování ulice „Bartoňova" o dosud nepojmenovanou

komunikaci na p.p.č 1066/3 v k. ú. Náchod z důvodu probíhající výstavby rodinných

domů

i/ finanční zajištění investice kotle K10 dle předloženého návrhu

j/ kalkulaci ceny tepla od ledna 2022 dle předloženého návrhu

 

III. Zastupitelstvo města    u r č u j e

a/ že člen Zastupitelstva města Náchoda pan Jan Birke bude s účinností od 16.11.2021

pro výkon funkce starosty uvolněn

 

IV. Zastupitelstvo města    v y d á v á

a/ Změnu č. 3 Územního plánu Náchod formou opatření obecné povahy

 

V. Zastupitelstvo města    z m o c ň u j e

a/ starostu města pana Jana Birke k zastupování města Náchod na valné hromadě

innogy Energetika a hlasování o jednotlivých bodech programu VH v rozsahu plné

moci dle předloženého dokumentu a k vznesení dotazů na možnost instalace kotle

na spalování štěpky z důvodu snížení nákladů na energie a možnost fixace ceny

tepla na dobu splácení úvěru nového kotle. Ukládá vedení města Náchod připravit

příslušné smluvní dokumenty

 

V Náchodě 16. listopadu 2021Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta