Dnes
Teplota: 28.4 °C

Usnesení z  24.  zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 28. února 2022

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Aktivní pomoc města Náchoda Ukrajině

b/ Majetkoprávní úkony obce

c/ Obecně závazné vyhlášky, kterými se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřízených městem Náchod

d/ Změnu č. 4 Územního plánu Náchod

e/ Akční plán zlepšování kvality ovzduší na území ORP Náchod

f/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

g/ Smlouvy o úvěru - VAK Náchod, Innogy Energetika

h/ Volbu přísedícího Okresního soudu Náchod

ch/ Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka

i/ Zánik spolku Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje

j/ Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství Skanzen bez bariér

k/ Plán kontrol KV

l/ Rozpočtová opatření

 

II. Zastupitelstvo města    o d m í t á

agresivní neopodstatněný útok Ruské federace na samostatný demokratický stát Ukrajina a vyjadřuje jednoznačnou podporu ukrajinským občanům

 

III. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ poskytnutí finanční pomoci partnerskému městu Ťačiv (Ukrajina) ve výši 150.000 Kč

a to :

- za účelem upevnění stávajícího partnerství,

- bez zbytečného odkladu, bez uzavření darovací smlouvy, bez uveřejňování

smlouvy v registru smluv a bez jakýchkoliv závazků města Ťačiv vůči městu

Náchodu,

- operativním způsobem, tedy finančním převodem na bankovní účet sdělený

druhou smluvní stranou

b/ poskytnutí finanční pomoci na pomoc Ukrajině na transparentní účet Regionálního

ukrajinského spolku ve východních Čechách ve výši 150.000 Kč

c/ vytvoření rezervy na pomoc spojenou s přílivem válečných uprchlíků z Ukrajiny ve

výši 150.000 Kč

a vyjadřuje ochotu v případě potřeby částky navýšit

d/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 1121/2021, 1086/2022, 15549/2021/5,

1737/2022,

e/ 10374/2017 - Smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým krajem, Pivovarské

náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové v rámci stavby „II/303 Přeložka Běloves -

Velké Poříčí"

f/ č. 12124/2021/1 - Smlouvu o smlouvě budoucí darovací se Správou silnic

Královéhradeckého kraje, p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové za

účelem umožnění realizace stavby „III/01420 Bražec"

g/ č. 1547/2021 - k bezúplatnému převodu části pozemku p.č. 685/1 (ostatní plocha,

dráha) o výměře cca 77 m2 v k.ú. Běloves souhlas s technickými podmínkami a

prohlášení, že město jako budoucí nabyvatel prohlašuje, že přebírá spolu

s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené,

bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího

požadovat jejich náhradu

h/ návrh oprav domu čp. 897 a financování této akce, včetně předpokládaného

finančního rámce 550.000,- Kč

ch/ pořízení Změny č. 4 Územního plánu Náchod podle § 55a) zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. zkrácený

postup pořizování změny územního plánu

i/ způsob implementace opatření programu zlepšování kvality ovzduší pro zónu

Severovýchod CZ05, která jsou v gesci města Náchod podle bodu 2 Akčního plánu

zlepšování kvality ovzduší na území ORP Náchod

j/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de minimis

č. SMF/21/2022 až č. SMF/27/2022

k/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/14/2022 až č. SMF/20/2022

l/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3749/2021

m/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3750/2021

n/ uzavření úvěrové smlouvy s innogy Energetika Plhov-Náchod s.r.o., IČ0 078 46 738

dle předloženého návrhu na financování investice plynový parní kotel K10 ve výši

2.450.000,- Kč

o/ dodatek č. 2 Stanov Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

p/ uzavření Deklarace partnerství na projekt Skanzen bez bariér s Muzeem lidové

kultury Sudetského pohoří. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg V-A

Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis

q/ Plán kontrol na rok 2022 dle předloženého Zápisu z jednání Kontrolního výboru ZM

 

IV. Zastupitelstvo města    v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, kterou se stanoví školské obvody základních

škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených

městem Náchod

b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2022, kterou se stanoví školské obvody mateřských

škol zřízených městem Náchod a část školského obvodu mateřské školy zřízené

městem Náchod

 

V. Zastupitelstvo města    s o u h l a s í

a/ s žádostmi o změnu Územního plánu Náchod č. 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, 11/4, 13/4, 15/4,

18/4, 21/4, 23/4, 24/4, 27/4, 28/4, 31/4, 32/4, 33/4 a jejich zařazením do obsahu

Změny č. 4 ÚP Náchod

b/ změnou č. 4 ÚP Náchod prověřit a vyhodnotit účelnost a optimální využití

vymezených zastavitelných ploch v Územním plánu Náchod

 

VI. Zastupitelstvo města    n e s o u h l a s í

a/ se žádostmi č. 12/4, 14/4, 16/4, 17/4, 19/4, 20/4, 22/4, 25/4, 26/4, 29/4 a jejich

zařazením do obsahu Změny č. 4 ÚP Náchod

 

VII. Zastupitelstvo města    o d r o č u j e

a/ žádost o změnu Územního plánu Náchod č. 30/4

 

VIII. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ organizaci humanitární sbírky vyhlášené městem Náchod ve spolupráci

s Regionálním ukrajinským spolkem ve východních Čechách a KHK

b/ Program zlepšování kvality ovzduší pro zónu Severovýchod CZ05, jeho cíle

a opatření, která stanovuje

c/ informace o připravovaném zániku organizace Centrála cestovního ruchu

Královéhradeckého kraje, z.s. a pověřuje pana Bc. Tomáše Mence, pracovníka

městského informačního centra, hlasováním o zániku organizace na její nadcházející

členské schůzi

e/ úpravy rozpočtové skladby dle Vyhlášky č. 412/2021 ze dne 15.11.2021 o rozpočtové

d/ rozpočtová opatření č. 62 - 77/2021

skladbě

f/ vznik nového odboru 23 - odbor komunikace a cestovního ruchu včetně náplně

rozpočtu nově zřízeného odboru

g/ rozpočtová opatření č. 1 až 9/2022

IX. Zastupitelstvo města    v o l í

a/ pana Ivana Vinteru přísedícím Okresního soudu v Náchodě

 

X. Zastupitelstvo města    d o p o r u č u j e

a/ občanům přispět na transparentní účet Regionálního ukrajinského spolku ve

východních Čechách

 

V Náchodě 1. března 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta