Dnes
Teplota: 27.3 °C

Usnesení z  25.  zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 25. dubna 2022

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2022

c/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

d/ Aktualizaci Plánu rozvoje sportu pro město Náchod 2019-2025

e/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2022-2026

f/ Změnu Územního plánu Náchod

g/ Rozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

h/ Návrh na jmenování člena správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda

ch/ Delegování zástupce města na valnou hromadu Innogy Energetika Plhov

- Náchod, s.r.o.

i/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

j/ Rozpočtová opatření

k/ Vyhodnocení kontrol Kontrolního výboru ZM

 

II. Zastupitelstvo města    s ch v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 15549/2021/1, 3125/2022, 3773/2022,

4018/2022, 3804/2022, 3835/2022, 13564/2021, 13567/2021, 11335/2021/1, 4310/2022

b/ č. 8361/2021 - k bezúplatnému převodu části pozemku p.č. 2067/1 (ostatní plocha,

dráha) o výměře cca 1050 m2 v k.ú. Náchod souhlas s technickými podmínkami a

prohlášení, že město jako budoucí nabyvatel prohlašuje, že přebírá spolu

s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené,

bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od prodávajícího

požadovat jejich náhradu

c/ rozdělení dotací z „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti

sportu" a z „Dotačního programu z výnosu města ze sázkových her na podporu

spolkové činnosti v oblasti sportu" pro rok 2022

d/ poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda a uzavření veřejnoprávních smluv o

jejich poskytnutí č. SMF/84/2022 až č. SMF/103/2022

e/ poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda a uzavření veřejnoprávních smluv o

jejich poskytnutí č. SMF/104/2022 až SMF/126/2022

f/ rozdělení vyrovnávacích plateb z Programu na podporu spolků a ostatních

neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2022, poskytnutí

vyrovnávací platby z rozpočtu města Náchoda a uzavření veřejnoprávních smluv o

jejich poskytnutí č. SMF/68/2022 až SMF/76/2022

g/ rozdělení dotací z Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací

v oblasti sociálních služeb na rok 2022, poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

v režimu de minimis a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí

č. SMF/40/2022 až SMF/67/2022

h/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. smlouvy SMF/127/2022

ch/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/128/2022 a SMF/129/2022

i/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/132/2022

j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/38/2022

k/ aktualizaci dokumentu Plán rozvoje sportu pro město Náchod 2019-2025

l/ změnu Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2022-2026

m/ poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchoda ve

výši 10,12 % z celkových uznatelných nákladů na obnovu památky sokolovna -

tělocvična, čp. 207, Tyršova ulice tj. 65 000,- Kč vlastníkovi kulturní památky

Tělocvičné jednotě Sokol Náchod, IČ 48621986, Tyršova 207, Náchod, které bude

poskytnut příspěvek (dotace) z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

n/ vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad 20.000 Kč/kus dle

předloženého návrhu a bezúplatný převod z majetku města Náchod v pořizovací

hodnotě 71.044,05Kč do vlastnictví Základní školy Pavlišovská 55, Náchod

 

III. Zastupitelstvo města    s o u h l a s í

a/ s žádostí o změnu Územního plánu Náchod č. 30/4 a jejím zařazením do obsahu

Změny č. 4 ÚP Náchod

 

IV. Zastupitelstvo města    o d v o l á v á

a/ pana Romana Touška z funkce člena správní rady Kulturní a sportovní nadace

města Náchoda

 

V. Zastupitelstvo města    j m e n u j e

a/ členkou správní rady Kulturní a sportovní nadace města Náchoda tajemnici

Městského úřadu Náchod Mgr. Hanu Mílovou

 

VI. Zastupitelstvo města    z m o c ň u j e

a/ pana Jana Birke, starostu města, zastupovat město Náchod na řádné valné hromadě

innogy Energetika Plhov-Náchod s.r.o. konané dne 27.5.2022 v rozsahu předložené

plné moci a hlasovat v souladu s předloženým programem

 

VII. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 10 až č. 20

b/ výsledky kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM

 

V Náchodě 26. dubna 2022

 

 Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta