Dnes
Teplota: 27.7 °C

Usnesení z  28. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 12. září 2022

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Rozbor hospodaření za I.pololetí 2022

c/ Smlouvy o poskytnutí dotací

d/ Zápis z KV - kontroly

e/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

f/ Rozpočtová opatření

g/ Informace k nákupu energií pro město a návrh řešení snižování energií v budovách
města

h/ Podání žádosti o podporu na projekt „Novostavba tenisové haly a stavební úpravy
tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi"

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 15549/2021/4, 15549/2021/6,  15549/2021/7,
15549/2021/8, 10583/2022, 10783/2022, 8778/2022, 10737/2022, 2733/1/2021, 2733/2/2021,
2733/3/2021, 12190/2021, 3217/2022

b/ č. 5868/2022 - bezúplatný převod podílu o velikosti 288/784 k pozemku p.č. 470 v k.ú. Staré
Město nad Metují z majetku České republiky - Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha do vlastnictví města a
„Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku Č.j. UZSVM/HNA/2343/2022-
HNAM"

c/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2022

d/ poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/150/2022

e/ navýšení vyrovnávací platby a Dodatek č. 1 ke Smlouvě  č. SMF/2/2022 o plnění závazku
veřejné služby obecného hospodářského zájmu

f/ poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
SMF/156/2022

g/ Dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
č. SMF/101/2022

h/ poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
č. SMF/157/2022

ch/ poskytnutí dotací a Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
- podpora de minimis č. SMF/148/2022 a SMF/149/2022

i/ poskytnutí dotace a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda
- podpora de minimis č. SMF/145/2022

j/ vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně nad 20.000 Kč/kus

k/ podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Novostavba tenisové haly a stavební
úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi" do výzvy č. 19/2022 Regiony ÚSC
2022, Program č. 162 52 Regionální infrastruktura vypsané Národní sportovní
agenturou a schvaluje použití finančních prostředků z rozpočtu města na
financování akce ve výši 45,5 mil. Kč

 

III. Zastupitelstvo města    o d r o č u j e

a/ majetkoprávní úkon č. 10685/2022

 

IV. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ výsledky kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM

b/ rozpočtová opatření č. 37- 48

c/ informace k nákupu energií pro město a návrh řešení snižování energií v budovách města

 

V Náchodě 13. září 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta