Dnes
Teplota: 25.6 °C

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 29. dubna 2019

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních

škol a části školských obvodů základních škol zřízených městem Náchod

c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o udržování čistoty veřejných prostranství

a ochraně zařízení města

d/ Rozdělení příspěvku (dotace) z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR

e/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2019

f/ Smlouvy o poskytnutí dotací

g/ Dodatky ke smlouvám

h/ Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku PO za rok 2018

ch/ Vypovězení Memoranda o spolupráci se spol. IDA SpaMed, s.r.o.

i/ Finanční výbor ZM - plán práce na 1. pol. 2019

j/ Volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě

k/ Valná hromada VAK Náchod a.s. - delegování zástupce města

l/ Rozpočtová opatření

m/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 14022/2018, 9725/2018/2,

14391/2018, 2337/2019, 12020/2018, 4628/2019, 3615/2019, 3619/2019, 4821/2019,

4851/2019, 4858/2019, 110559/2013

b/ postup spočívající ve schválení stanov Společenství vlastníků Duhová 265, 266,

Náchod, v předloženém znění, a to na první schůzi shromáždění tohoto již vzniklého

společenství vlastníků, za účasti notáře, který o průběhu schůze, zejména

o schvalování stanov pořídí notářský zápis

c/ postup spočívající ve schválení stanov Společenství vlastníků Duhová 267, 268,

Náchod, v předloženém znění, a to na první schůzi shromáždění tohoto již vzniklého

společenství vlastníků, za účasti notáře, který o průběhu schůze, zejména

o schvalování stanov pořídí notářský zápis

d/ založení Společenství vlastníků Duhová 269, Náchod,

e/ sepsání notářského zápisu o schválení stanov Společenství vlastníků Duhová 269,

Náchod, v předloženém znění

f/ poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchoda ve

výši 10 % z celkových nákladů na obnovu památky vlastníkům kulturních památek,

kterým bude poskytnut příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR dle

předloženého návrhu takto:

- Hotel U Beránka č.p. 74, Masarykovo nám., obnova původních historických vrat

vedle hlavního vstupu, 23 000 Kč

- Činžovní dům, čp.163, Riegrova ul., obnovení vikýřů ve střeše, oprava oken na

schodišti, oprava krovu, 58 000 Kč

- Činžovní dům, čp. 65, Tyršova ul., výměna skleněných tvárnic (luxferů)

- sklobetonových panelů na schodišti, 23 000 Kč

- Činžovní dům čp. 240, Zámecká ul., rekonstrukce a obnova dvou vitrážových oken

a dvou vstupních dveří, 31 000 Kč

- Děkanství čp. 75, Masarykovo náměstí, oprava kamenného soklu, 58 000 Kč

- Sokolovna - tělocvična čp. 207, Tyršova ul., výměna oken v tělocvičně, 28 000 Kč

g/ návrh odboru kultury, sportu a cest. ruchu na rozdělení dotací z „Dotačního

programu na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu" a z „Dotačního programu

z výnosu města ze sázkových her na podporu spolkové činnosti v oblasti sportu"

pro rok 2019 a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v

obvyklém znění

h/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/29/2019 až SMF/31/2019 dle návrhů

ch/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/36/2019 dle návrhu

i/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/37/2019 až

č. SMF/55/2019 dle návrhů

j/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smluv SMF/61/2019 až

č. SMF/83/2019 dle návrhů

k/ Smlouvy o dotaci z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. SMF/84/2019

až č. SMF/92/2019 dle návrhů

l/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

č. smlouvy SMF/93/2019 až č. SMF/98/2019 dle návrhů

m/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/101/2019

dle návrhu

n/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/102/2019

dle návrhu

o/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/107/2019 dle návrhu

p/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis číslo

smluv SMF/108/2019 a SMF/109/2019 dle návrhu

q/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. smlouvy SMF/135/2019

r/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. smlouvy SMF/136/2019

s/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

t/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/4/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda - podpora de minimis

u/ návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací

za rok 2018 do fondu odměn a rezervního fondu dle požadavků PO a odvod z fondu

investic do rozpočtu zřizovatele (fond rezerv a rozvoje) ve výši Kč 597 327,40.

v/ výpověď Memoranda o spolupráci na projektu „Město Náchod - 200 let lázeňství

a jeho obnova" uzavřeného mezi městem Náchodem, společně se svou organizací

Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace, a spol. IDA

SpaMed, s. r. o., Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 - Hostivař (IČO 06594425),

zastoupenou Ing. Janem Doubravou - jednatelem, z důvodu nenaplnění jeho

obsahu a odklonu od memoranda

w/ plán práce finančního výboru ZM na 1. pololetí 2019

x/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad

20 000 Kč/kus dle návrhu

y/ odpis neuhrazené pohledávky za firmou Náchod NET s.r.o. ve výši Kč 72.000,--

III. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ usnesení č. II. písm. e), č. 9725/2018 ze dne 10.12.2018

IV. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody základních

škol zřízených městem Náchod a části školských obvodů základních škol zřízených

městem Náchod

b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o udržování čistoty veřejných prostranství

a ochraně zařízení města, v předloženém znění

V. Zastupitelstvo města v o l í

a/ přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Blaženu Schmidtovou

VI. Zastupitelstvo města d e l e g u j e

a/ za město Náchod na řádnou valnou hromadu VAK Náchod a. s. Ing. Pavlu

Maršíkovou, místostarostku, s mandátem hlasovat dle programu valné hromady

VII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 10 až 25

Náchod 30. dubna 2019Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Ing. Pavla M a r š í k o v á
místostarostka