Dnes
Teplota: 28.4 °C

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 24. června 2019

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ innogy Energetika Plhov - Náchod, s. r. o.

b/ Majetkoprávní úkony obce

c/ Závěrečný účet 2018

d/ Změnu č. 1 Územního plánu Náchod - vydání formou opatření obecné povahy

e/ Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

f/ Dodatek č. 1 stanov svazku DSO Kladská stezka

g/ Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka - Smlouvu o mimořádném členském

příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí

h/ Zrušení místa poskytovaného vzdělávání Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

na adrese Lipí 1, 547 01 Náchod

ch/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

i/ Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru ZM na II. pololetí 2019

j/ KV ZM - provedené kontroly

k/ Členství města Náchod ve Svazu měst a obcí ČR

l/ Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

m/ Rozpočtová opatření

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Společenskou smlouvu společnosti s ručením omezeným innogy Energetika Plhov

- Náchod, s.r.o.

b/ Směnnou smlouvu mezi Městem Náchod, IČO 00272868 a innogy Energo, s.r.o.,

IČO 25115171

c/ Dohodu o výkonu práv společníků mezi smluvními stranami innogy Energo, s.r.o.,

IČO 25115171 a městem Náchod, IČO 00272868

d/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 4592/2019, 5680/2019, 6540/2019,

7704/2019, 7706/2019, 7707/2019, 13323/2018, 10712/2017, 4858/2019

e/ Závěrečný účet města a souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2018

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 bez výhrad

f/ jako schvalující účetní jednotka roční účetní závěrku města Náchoda za rok 2018

včetně všech příloh

g/ Dodatek č. 1 Stanov dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

h/ Smlouvu o mimořádném členském příspěvku člena Dobrovolného svazku obcí

Kladská stezka

ch/ zrušení místa poskytovaného vzdělávání Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

na adrese Lipí 1, 547 01 Náchod k 30. 6. 2019

i/ Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/140/2019 až č. SMF/143/2019

j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č.SMF/148/2019

k/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/149/2019

l/ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. SMF/5/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda

m/ Plán kontrolní činnosti KV ZM na II. pololetí 2019 dle návrhu

n/ členství města Náchoda ve Svazu měst a obcí České republiky

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody nemovitého majetku obce č. : 4601/2019

b/ žádost Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8, IČO 61383198 o poskytnutí

dotace na jejich činnost. Daná činnost není v okruhu podporovaných aktivit, které

jsou podporovány rozpočtem na rok 2019 města Náchoda

IV. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ č. 4858/2019 - že usnesení ze dne 29.04.2019 č. II. písm. a) č. 4858/2019 nebylo,

pokud jde o bytové jednotky č. 269/33, č. 269/37 a č. 269/39 realizováno, a to

z důvodů na straně kupujících

b/ zprávy z kontrol provedených kontrolním výborem

c/ rozpočtová opatření č. 31 až 37

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Změnu č. 1 Územního plánu Náchod formou opatření obecné povahy

VI. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se žádostmi o změnu Územního plánu Náchod č. 6/2, 12/2, 13/2 a jejich zařazením

a projednáním ve změně č. 2 ÚP Náchod podle § 55a zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu

VII. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ s projednáním žádostí o změnu Územního plánu Náchod č. 7/2, 8/2, 14/2 a vyřazuje

tyto žádosti z projednání změny č. 2 ÚP Náchod

V Náchodě 25. června 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta