Dnes
Teplota: 29.9 °C

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 23. září 2019

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů

c/ Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

d/ Vstup do spolku Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje , z.s.

e/ Dohodu o partnerství a spolupráci mezi městem Náchod a městem Persan /Francie/

f/ Rozbor hospodaření za I. pololetí 2019

g/ Závěrečný účet DSO Kladská stezka za rok 2018

h/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

ch/ Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací

i/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3361/2019

j/ VAK Náchod a. s. - dodatky k uzavřeným úvěrovým smlouvám

k/ Rozpočtová opatření

l/ Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345

m/ Žádost Centra spokojeného stáří Alzheimer Care ze Svobody nad Úpou

n/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

o/ Plán práce FV ZM na II. pololetí 2019

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 9962/2019, 8555/2019, 11486/2019,

8570/2019, 8563/2019, 12020/2018/2, 12819/2017/1, 12819/2017/2, 9297/2018,

9977/2019/1, 9977/2019/2, 9977/2019/3, 9977/2019/4, 9977/2019/5, 9977/2019/6,

10876/2018,

b/ č. 9135/2019 - bezúplatný převod pozemku p.č. 122/4 (ostatní plocha - jiná plocha) o

výměře 2857 m2 v k. ú. Náchod z majetku České republiky - Úřadu pro zastupování

státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

do vlastnictví města a uzavření „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického

práva k majetku č. UZSVM/HNA/2184/2019 - HNAM" v předloženém znění

c/ opravu Španielovy pasáže, která není majetkem města, ve veřejném zájmu a

souhlasí se zařazením nákladů na opravu do rozpočtu města na rok 2020

d/ členství města Náchoda ve spolku Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého

kraje , z.s.

e/ uzavření dohody zakladatelů o založení spolku Centrála cestovního ruchu

Královéhradeckého kraje , z.s. včetně stanov spolku, čímž se město Náchod stane

zakládajícím členem spolku

f/ navázání partnerských vztahů mezi městem Náchodem a městem Persan včetně

znění partnerské dohody o spolupráci

h/ rozbor hospodaření města Náchoda za I. pololetí 2019

h/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/160/2019 a SMF/162/2019

ch/ smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/165/2019 až č. SMF/170/2019

i/ dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/1/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

j/ dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

k/ dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/6/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda - podpora de minimis

l/ dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/82/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda

m/ smlouvu o úvěru č. SMF/3361/2019 dle návrhu

n/ dodatky č. 1 ke smlouvám o úvěru č. SMF/3013/2017, SMF/3014/2017,

SMF/3053/2017, SMF/3146/2018 a SMF/3227/2018 dle návrhů

o/ dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 23.6.2015 příspěvkové organizaci Mateřská

škola, Náchod, Vančurova 1345

p/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného majetku v ceně nad

20.000,-Kč/kus dle návrhu

q/ plán práce finančního výboru ZM na II. pololetí 2019

III. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převod nemovitého majetku obce č. 8579/2019

b/ žádost Centra spokojeného stáří Alzheimer Care ze Svobody nad Úpou o finanční

dar

IV. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ č. 12020/2018/1 - usnesení č. II. písm. a), č. 12020/2018 ze dne 29.4.2019

b/ usnesení č. VII a/ ze dne 24. 6. 2019 v žádostech č. 7/2 a 8/2 na základě nových

skutečností. Zařazení a projednání ve změně č. 2 ÚP Náchod

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

odpadů

VI. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ se žádostmi o změnu Územního plánu Náchod č. 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/2 včetně

revize dopravní infrastruktury a prodloužení termínu zpracování územních studií

a jejich zařazení a projednání ve změně č. 2 ÚP Náchod

VII. Zastupitelstvo města n e s o u h l a s í

a/ s projednáním žádosti o změnu Územního plánu Náchod č. 15/2 a vyřazuje tuto

žádost z projednání změny č. 2 ÚP Náchod

VIII. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ starostovi, panu Janu Birke, podepsat dohodu zakladatelů o založení spolku

Centrála cestovního ruchu Královéhradeckého kraje , z.s. s tím, že finanční částka

vyplývající z členství pro Náchod nikdy nebude vyšší než částka na rok 2020

IX. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ zprávu o kontrole a následném schválení účetní závěrky za rok 2018 Dobrovolného

svazku obcí Kladská stezka, sídlem Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, IČ:

047 08 733, a to kontrolní komisí Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka

b/ závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka, IČO

047 08733, sídlem Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80

c/ rozpočtová opatření č. 38 až č.59

V Náchodě 24. září 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta