Dnes
Teplota: 27.1 °C

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 9. prosince 2019

I. Zastupitelstvo města p r o j e d n a l o

a/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024

b/ Střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty za PO města Náchoda

c/ Rozpočet města Náchoda na rok 2020

d/ Majetkoprávní úkony obce

e/ Smlouvu o revolvingovém úvěru registrační číslo 99024419160

f/ Smlouvu o revolvingovém úvěru municipálním střednědobém reg. číslo 99022041591

g/ Smlouva o úvěru na financování investiční akce nákup bílé Tepny registrační číslo

99024435944

h/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o evidenci chovatelů trvale označených psů

ch/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu

i/ Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o místním poplatku ze vstupného

j/ Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019, o místním poplatku za užívání veřejného

prostranství

k/ Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019, o místním poplatku ze psů

l/ Pořízení Změny č. 3 Územního plánu Náchod

m/ Dodatky ke smlouvám 2019

n/ Smlouvy o poskytnutí dotací 2019

o/ Smlouvy o úvěru a dodatky ke smlouvám o úvěru

p/ Smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2020

q/ Dodatek č. 1 zřizovací listiny - Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková

organizace

r/ Neuvolněný člen zastupitelstva města

s/ Příspěvek města členům ZM na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena

ZM

t/ Návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací

u/ Vyřazení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

v/ Přejmenování ulice

w/ Kontrolní výbor ZM - Zprávu o výsledku kontroly dotací

x/ Deklaraci partnerství na projekt: Od mouky k chlebu - poznáváme tradice v příhraničí

s Muzeem lidové kultury Sudetského pohoří

y/ Rozpočtová opatření

z/ Finanční výbor ZM - plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2020

II. Zastupitelstvo města s c h v a l u j e

a/ Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2024 dle návrhu

b/ rozpočtové výhledy rozpočtu (rok 2021, 2022) za příspěvkové organizace města Náchoda

a rozpočty příspěvkových organizací pro rok 2020

c/ Rozpočet města Náchoda na rok 2020 členěný dle kapitol včetně příloh a v souladu

s odstavcem (5) § 4 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

rozpočtů ve znění pozdějších předpisů jako schodkový. Schodek je vyrovnán:

  1. finančními prostředky z minulých let v objemu 11 mil. Kč
  2. smluvně zabezpečeným krátkodobým revolvingovým úvěrem v objemu 30 mil.Kč
  3. smluvně zabezpečeným střednědobým revolvingovým úvěrem přecházejícím z roku 2019 v objemu 53,023 mil.Kč
  4. smluvně zabezpečeným střednědobým úvěrem 2020/2021 v objemu 70 mil.Kč

d/ Smlouvu o převodu finančních prostředků č. SMF/3421/2019

e/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 4154/2019, 14381/2019, 14429/2019,

14690/2019, 14468/2019, 3686/2017, 6080/2019, 15172/2019, 6994/2018/1-10,

15527/2019, 14368/2019

f/ Smlouvu o revolvingovém úvěru - municipálním ve výši Kč 30 000 000,- registrační číslo

99024419160

g/ Smlouvu o revolvingovém úvěru - municipálním střednědobém ve výši Kč 70 000 000,-

registrační číslo 99022041591

h/ Smlouvu o investičním úvěru - municipálním ve výši Kč 25 000 000,- na financování

investiční akce nákup bílé Tepny registrační číslo 99024435944

ch/ pořízení Změny č. 3 ÚP Náchod podle § 55a) stavebního zákona tj. zkrácený postup

pořizování změny územního plánu

i/ Dodatek č. 3 ke smlouvě č. SMF/3/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. SMF/1/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SMF/20/2019 o poskytnutí dotace z rozpočtu města

Náchoda - podpora de minimis.

- Dodatek č. 2 ke smlouvě č. SMF/4/2019 o plnění závazku veřejné služby obecného

hospodářského zájmu

j/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/173/2019

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/174/2019

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/175/2019

k/ Smlouvu o úvěru č. SMF/3412/2019

l/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. SMF/3208/2018

m/ Smlouvy o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu č. SMF/1/2020

až SMF/3/2020

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. SMF/5/2020

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/4/2020 a SMF/6/2020 až SMF/8/2020

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis

č. SMF/9/2020 až SMF/11/2020

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č.smluv SMF/12/2020 a

SMF/13/2020

- Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda č. SMF/14/2020 až

SMF/19/2020

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda podpora de minimis

č. SMF/20/2020

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda podpora de minimis

č. SMF/21/2020

n/ Dodatek č. 1 zřizovací listiny Správy přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková

organizace

o/ poskytování příspěvku členům zastupitelstva města na podporu jejich vzdělávání

v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, a to za obdobných podmínek

a v obdobné výši jako zaměstnancům města Náchoda a v souladu s rozpočtem města

Náchoda na příslušný rok. Účast neuvolněných členů zastupitelstva města na vzdělávání

schvaluje starosta

p/ návrh na odvod nedočerpaného příspěvku příspěvkových organizací za rok 2019 do

rozpočtu zřizovatele

q/ vyřazení a fyzickou likvidaci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle návrhu

r/ účetní odpis nerealizovaných projektových dokumentací

s/ přejmenování ulice Na Turkově na Faltovu ulici

t/ uzavření deklarace partnerství, projekt : Od mouky k chlebu - poznáváme tradice

v příhraničí s muzeem lidové kultury Sudetského pohoří. Projekt se uchází o podporu

z programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Euroregionu Glacensis

u/ plán kontrolní činnosti finančního výboru na I. pololetí 2020

III. Zastupitelstvo města s o u h l a s í

a/ s tím, že se rozpočtová opatření v plné výši stávají součástí rozpočtu města na běžný

rozpočtový rok, pokud rada nerozhodne jinak. Provedená rozpočtová opatření mezi

jednotlivými zasedáními zastupitelstva budou předložena v konkrétních částkách a

dána zastupitelům na vědomí na nejbližším zastupitelstvu.

b/ s tím, že rozpočtová opatření na poskytnuté dotace ministerstev a krajského úřadu (v plné

výši) se stávají součástí rozpočtu města na běžný rozpočtový rok po písemném doručení,

pokud rada města nerozhodne jinak. Na nejbližším Zastupitelstvu města budou dána

zastupitelům na vědomí

IV. Zastupitelstvo města z a m í t á

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 14449/2019,

V. Zastupitelstvo města v y d á v á

a/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o evidenci chovatelů trvale označených psů

b/ Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu

c/ Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného

d/ Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2019 o záboru veřejného prostranství

e/ Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

VI. Zastupitelstvo města r e v o k u j e

a/ usnesení č. IV. b) ze dne 23. 9. 2019 v části „Zařazení a projednání ve změně č. 2 ÚP

Náchod" v novém znění „Zařazení a projednání ve změně č. 3 ÚP Náchod"

VII. Zastupitelstvo města u r č u j e,

a/ že člen Zastupitelstva města Náchoda pan Jan Birke nebude s účinností od 1.1.2020 pro výkon funkce starosty uvolněn, a tuto funkci bude vykonávat jako neuvolněný a stanoví s účinností od 1. 1. 2020 neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Náchoda, který vykonává funkci starosty, měsíční odměnu ve výši 46.701,- Kč

VIII. Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í

a/ provedenou kontrolu Kontrolním výborem ZM

b/ rozpočtová opatření č. 60 - 84

IX. Zastupitelstvo města u k l á d á

a/ starostovi předložit na zasedání 17.2.2020 finanční rozvahu domů Duhová čp. 265-268

b/ jednateli Lesů města Náchoda spol. s r. o. předložit bilanční zprávu společnosti a výhled

v boji proti kůrovci

V Náchodě 10. prosince 2019Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta