Dnes
Teplota: 24.2 °C

Usnesení  z  2.  zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 14. listopadu 2022

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Slib člena zastupitelstva města

b/ Volbu předsedy kontrolního výboru

c/ Majetkoprávní úkony obce

d/ Program regenerace městské památkové zóny Náchod na období 2023 - 2026

e/ Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotací

f/ Kritéria pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb na území města Náchoda

g/ Volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě

h/ Určení zástupce města na zasedáních valné hromady DSO Kladská stezka a ve správní radě destinační společnosti Kladské pomezí o.p.s.

ch/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

i/ Rozpočtová opatření

j/ Česko-polský mikroprojekt - Deklarace partnerství Na zdrowie! / Požehnej Vám!

 

II. Zastupitelstvo města    v o l í

a/ JUDr. Ditu Vávrovou předsedkyní kontrolního výboru

b/ paní Svatavu Mědílkovou přísedící Okresního soudu v Náchodě

 

III. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 15549/2021/8, 2947/2022/1, 2947/202282, 2947/2022/3

b/ č. 13763/2022 - bezúplatný převod pozemků p.č. 1916/14 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 75 m2, p.č. 1916/25 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 3 m2, p.č. 2036/71 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 14 m2, p.č.
2036/72 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 659 m2, p.č. 2036/73 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 325 m2, p.č. 2036/75 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 20 m2, p.č. 2036/78 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 6 m2, p.č. 2036/79 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 35 m2, p.č.
2036/80 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 2 m2, p.č. 2036/81 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře 8 m2, p.č. 2036/82 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 21 m2, p.č. 2036/84 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o
výměře 67 m2 v k.ú. Náchod z majetku České republiky - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha do
vlastnictví města a „Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku
Č.j. UZSVM/HNA/3309/2022-HNAM"

c/ č. 12305/2021 - bezúplatný převod pozemku p.č. 1962/32 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 241 m2 v k.ú. Náchod z majetku České republiky - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město,
128 00 Praha do vlastnictví města a „Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k majetku Č.j. UZSVM/HNA/3263/2022-HNAM"

d/ č. 13981/2022 - koupi souboru nemovitých věcí o ochranných známek z majetkové
podstaty dlužníka Ing. Khalify, které zpeněžuje insolvenční správce JUDr. Lukáš
Holý, v rámci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn.
MSPH 89 INS 863 / 2018.

Předmětem koupě jsou nemovité věci zapsané na LV č. 6012 pro k.ú. Běloves, obec
Náchod, část obce Běloves, okres Náchod, u Katastrálního úřadu pro
Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, a to následujících:

 • pozemek parc. č. st. 488 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če - jiná stavba,
 • pozemek parc. č. st. 489 - zastavěná plocha a nádvoří, na které stojí stavba bez čp/če - stavba technického vybavení (LV č. 5852),
 • pozemek parc. č. st. 490 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 347 -průmyslový objekt,
 • pozemek parc. č. st. 491 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 346 - stavba technického vybavení,
 • pozemek parc. č. 585/1 - ostatní plocha,
 • pozemek parc. č. 585/2 - ostatní plocha,
 • pozemek parc. č. 585/3 - ostatní plocha,
 • pozemek parc. č. 585/5 - ostatní plocha,
 • pozemek parc. č. 585/6 - ostatní plocha,
 • pozemek parc. č. 585/7 - ostatní plocha,
 • pozemek parc. č. 598/4 - ostatní plocha,
 • pozemek parc. č. 783 - ostatní plocha (dále jen „nemovité věci").

Předmětem koupě jsou dále ochranné známky, a to následující:

 • Léčivá voda IDA, číslo přihlášky 456250, ochranná známka registrovaná pod č. 299066,
 • Minerální voda IDA, číslo přihlášky 456251, ochranná známka registrovaná pod č. 299067,
 • Běloveská kyselka IDA, číslo přihlášky 488481, ochranná známka registrovaná pod č. 361098,
 • IDA, číslo přihlášky 488482, ochranná známka registrovaná pod č. 356057,
 • Léčivá voda IDA, číslo přihlášky 503144, ochranná známka registrovaná pod č. 345275,
 • Minerální voda IDA, číslo přihlášky 503145, ochranná známka registrovaná pod č. 345276,
 • Běloveská kyselka z pramene IDA, číslo přihlášky 90967, ochranná známka registrovaná pod č. 195083 (dále jen „ochranné známky").

e/ účast města Náchod v elektronické dražbě týkající se nemovitých věcí a
ochranných známek vymezených v bodě d/ tohoto usnesení, a to prostřednictvím
elektronické dražby, konané Dražební společností Morava s.r.o., IČO 26275953, na
internetové adrese https://elektronicke-drazby.draspomorava.cz, dne 15.11.2022 od
11:00 hodin.

f/ Program regenerace Městské památkové zóny Náchod na období 2023 - 2026

g/ navýšení dotace a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Náchoda - podpora de minimis č. smlouvy SMF/7/2022

h/ navýšení vyrovnávací platby a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. SMF/2/2022
o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského zájmu

ch/ navýšení dotace a uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Náchoda - podpora de minimis č. smlouvy SMF/8/2022

i/ finanční dar a darovací smlouvu s Tomášem Hegerem ve výši 30.000 Kč

j/  Kritéria pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb na území města
Náchoda s platností od 1.1.2023

k/ aby od nejbližšího zasedání valné hromady Dobrovolného svazku obcí Kladská
stezka zastupoval město Náchod zaměstnanec města Náchoda pan Ing. Jiří Hurdálek

l/ na návrh škodní a likvidační komise LIK 124/2022 ze dne 6.10.2022 vyřazení
dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku v pořizovací ceně nad 20.000 Kč/kus

m/ na návrh škodní a likvidační komise LIK 124/2022 ze dne 6.10.2022 odpis
nevymožitelné pohledávky ze dne 31.5.1994 ve výši 47.949,- Kč

n/ uzavření Deklarace partnerství na projekt „Na zdrowie! / Požehnej Vám!"
s Lázeňským divadlem - Centrem kultury a propagace v Polanici-Zdrój. Projekt se
uchází o podporu z Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím
Euroregionu Glacensis

 

 

IV. Zastupitelstvo města    s v ě ř u j e

a/ Pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, radě města, a to v části rozhodnutí o maximální částce
(nejvyšším podání) ve věci podání nabídky na koupi nemovitých věcí a ochranných
známek, uvedených v bodě č. III. písm. d/ tohoto usnesení

 

V. Zastupitelstvo města    p o v ě ř u j e

a/ K zastupování města Náchod při elektronické dražbě podle bodu III. písm. e/
tohoto usnesení, a k podání nabídky do maximální výše stanovené radou města dle
bodu č. III. písm. e/ tohoto pověřeného zástupce ŠŤOVÍČEK:ŠŤOVÍČEK, advokátní
kancelář s.r.o., IČO 14093049

 

VI. Zastupitelstvo města    r e v o k u j e

a/ usnesení č. V písm. b) ze dne 9.5.2016

 

VII. Zastupitelstvo města    z m o c ň u j e

a/ jako zástupce města ve správní radě destinační společnosti Kladské pomezí o.p.s.
p. Ninu Adlof, vedoucí odboru komunikace a cestovního ruchu

 

VIII. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 49 - 58

 

V Náchodě 15. listopadu 2022Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta