Dnes
Teplota: 27.4 °C

Usnesení ze  4.  zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 27. února 2023

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Aktuální případy IT kriminality - informace Policie ČR

b/ Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o.

c/ Majetkoprávní úkony obce

d/ Žádosti o změnu Územního plánu Náchod

e/ Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města

f/ Volbu přísedící Okresního soudu v Náchodě

g/ Změny vybraných ORG v rozpočtu 2023

h/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města

ch/ Rozpočtová opatření

i/ Plán kontrol Kontrolního výboru ZM

j/ Zápisy z jednání Finančního výboru ZM

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ uzavření úvěrové smlouvy mezi městem Náchod a společností innogy Energetika

Plhov, IČO 078 46 738, ve výši 700.000,- Kč na financování navýšené ceny pořízení a

instalace plynového kotle K10

b/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 15549/2021/12, 15549/2021/13,

1122/2022, 1651/2023, 1674/2023, 1716/2023, 1717/2023, 1718/2023, 1719/2023,

1720/2023,

c/ žádosti o změnu Územního plánu Náchod č. 4/5, 5/5, 6/5, 8/5, 9/5, 10/5 a projednání

ve změně ÚP Náchod

d/ žádost o změnu Územního plánu Náchod č. 30/4 a doplňuje o tuto lokalitu obsah

Změny č. 4 ÚP Náchod

e/ uzavření Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města - podpora de minimis

č. SMF/18/2023 až č. SMF/24/2023

f/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě o plnění závazku veřejné služby obecného hospodářského

zájmu č. SMF/5/2023

g/ plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru dle zápisu z jednání Kontrolního výboru

dne 25.1.2023

 

III. Zastupitelstvo města    z m o c ň u j e

a/ starostu města pana Jana Birke k zastupování města Náchod na valné hromadě

innogy Energetika Plhov - Náchod, s.r.o. dne 10.3.2023 a k hlasování o jednotlivých

bodech programu VH v rozsahu Plné moci dle předloženého dokumentu

 

IV. Zastupitelstvo města    n e s c h v a l u j e

a/ žádosti o změnu Územního plánu Náchod č. 1/5, 2/5, 7/5 a nesouhlasí s projednáním

ve změně ÚP Náchod

 

V. Zastupitelstvo města    s t a n o v u j e

a/ výši odměn za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce

s účinností od 01.03.2023 takto: místostarosta - 33000 Kč, člen rady města - 10354

Kč, předseda výboru zastupitelstva, komise rady - 5178 Kč, člen výboru

zastupitelstva, komise rady -  4315 Kč, člen zastupitelstva města - 2588 Kč a

schvaluje, že v případě souběhu výkonu více funkcí bude náležet neuvolněnému

členovi zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna

schválená zastupitelstvem města

 

VI. Zastupitelstvo města    v o l í

a/ paní MVDr. Blaženu Schmidtovou přísedící Okresního soudu v Náchodě

 

VII. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ informace Policie ČR - aktuální případy IT kriminality

b/ informace Innogy Energetika Plhov-Náchod, s.r.o. k ceně energií

c/ změnu vybraných ORG u některých řádků v rozpočtu 2023 a doplnění rozpočtové

skladby u Rezerva energie v kapitole 13

d/ rozpočtová opatření č. 62/2022 až č. 76/2022

e/ rozpočtová opatření č. 1/2023 až č. 5/2023

f/ zápis z jednání Finančního výboru ze dne 6.12.2022

g/ zápis z jednání Finančního výboru ze dne 1.2.2023

 

 

V Náchodě 28. února 2023Jan B i r k e
starosta
Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta