Dnes
Teplota: 28.7 °C

Usnesení z  5.  zasedání Zastupitelstva města Náchoda konaného 24. dubna 2023

I. Zastupitelstvo města    p r o j e d n a l o

a/ Majetkoprávní úkony obce

b/ Rozdělení dotací z dotačních programů na podporu sportu na rok 2023 a poskytnutí
dalších dotací na podporu sportu

c/ Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda

d/ Česko-polský projekt - Balneum Glacensis - Dohoda o spolupráci na projektu

e/ Česko-polský projekt „Kladské Pomezí - Krajina příběhů" - Dohoda o spolupráci na
projektu

f/ Strategie rozvoje cyklistické dopravy v územní dimenzi Dobrovolného svazku obcí
Kladská stezka pro období 2023-2030

g/ Rozdělení příspěvku z programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón na rok 2023

h/ Delegování zástupce města na valnou hromadu VAK Náchod a. s.

ch/ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

i/ Rozpočtová opatření

j/ Smlouvu o spolupráci NPÚ ÚPS na Sychrově

 

II. Zastupitelstvo města    s c h v a l u j e

a/ převody a nabytí nemovitého majetku obce č. : 5187/2023, 15549/2021/11,
15549/2021/15, 5575/2023, 6723/2023

b/ rozdělení dotací z „Dotačního programu na podporu spolkové činnosti v oblasti
sportu" pro rok 2023

c/ uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de
minimis č. SMF/25/2023 dle předloženého návrhu

d/ rozdělení dotací z Programu na podporu spolků a ostatních neziskových organizací
v oblasti sociálních služeb na rok 2023 dle předloženého návrhu, poskytnutí dotací
z rozpočtu města Náchoda v režimu de minimis dle předloženého návrhu a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí č. SMF/39/2023 až SMF/68/2023 dle
upraveného návrhu (žadatel Péče o duševní zdraví, z.s. jen 70 tis Kč dle jejich ústní
žádosti)

e/ rozdělení vyrovnávacích plateb z Programu na podporu spolků a ostatních
neziskových organizací v oblasti sociálních služeb na rok 2023 dle předloženého
návrhu, poskytnutí vyrovnávacích plateb z rozpočtu města Náchoda dle
předloženého návrhu a uzavření smluv o jejich poskytnutí č. SMF/69/2023 až
SMF/77/2023 dle předloženého návrhu

f/ poskytnutí dotací z rozpočtu města Náchoda a uzavření veřejnoprávních smluv o
jejich poskytnutí č. SMF/78/2023 až č. SMF/98/2023 dle předloženého návrhu

g/ uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de
minimis č. SMF/104/2023 dle předloženého návrhu

h/ uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda - podpora de
minimis č. SMF/105/2023 dle předloženého návrhu

ch/ uzavření dohody o spolupráci k projektu „Balneum Glacensis" s Gminou Kudowa-
Zdrój a Gminou Polanica-Zdrój. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg
Česko-Polsko

i/uzavření Dohody o spolupráci k projektu „Kladské Pomezí - Krajina příběhů"
s městem Kladskem. Projekt se uchází o podporu z Programu Interreg Česko -
Polsko

j/ navrženou „Strategii rozvoje cyklistické dopravy v územní dimenzi Dobrovolného
svazku obcí Kladská stezka pro období 2023-2030"

k/ poskytnutí povinného finančního příspěvku (dotace) z rozpočtu města Náchoda ve
výši 10,22 % z celkových uznatelných nákladů na obnovu památky Sokolovna -
tělocvična, č.p. 207, Tyršova ulice tj. 22.000,- Kč vlastníkovi kulturní památky
Tělocvičné jednotě Sokol Náchod, IČO 48621986, Tyršova 207, Náchod, které bude
poskytnut příspěvek (dotace) z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón

l/ na návrh rady města a v souladu s doporučením škodní a likvidační komise LIK
126/2023 ze dne 7.3.2023 vyřazení dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku
v pořizovací ceně nad 20.000 Kč/kus

m/ na návrh rady města a v souladu s doporučením škodní a likvidační komise LIK
126/2023 ze dne 7.3.2023 odpis nevymahatelných pohledávek dle předložených
seznamů

n/ uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Náchodem a Národním památkovým
ústavem, územní památková správa na Sychrově, pracoviště NKP Státní zámek
Náchod

 

III. Zastupitelstvo města    z m o c ň u j e

a/ Ing. Jana Čtvrtečku, 1. místostarostu, zastupovat město Náchod na řádné valné
hromadě VAK Náchod a.s. konané dne 31.5.2023 a hlasovat v souladu s navrženými
usneseními programu valné hromady

 

IV. Zastupitelstvo města    b e r e    n a    v ě d o m í

a/ rozpočtová opatření č. 7 až č. 11

 

V Náchodě 25. dubna 2023Ing. Jan Č t v r t e č k a
1. místostarosta
Mgr. František M a j e r
místostarosta